Karakter

Karakter

Karakter laat kinderen kennismaken met mooie verhalen en boeiende teksten. Eén leesdoel per les zorgt voor focus, vergroot de effectiviteit en biedt ieder kind de mogelijkheid om succeservaringen op te doen. Zo gaan leesplezier en technisch leesonderwijs hand in hand, met een klas vol enthousiaste lezers als resultaat.

Zichtzending en proeflicentie

Karakter
 • Succes voor ieder kind
 • Uitdagende pluslijn
 • Aparte leerlijn literatuureducatie en leesbevordering

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leerkracht zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar klas? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij de kinderen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Leerkrachten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Visie op het vak lezen

Voordat je op zoek gaat naar een nieuwe methode bepaal je met je team op basis van jullie visie aan welke criteria een nieuwe leesmethode moet voldoen. Graag nemen we je mee in de visie van Malmberg en hoe deze het uitgangspunt is geweest bij het ontwikkelen van onze leesmethodes.

De visie van Malmberg op goed leesonderwijs

Gemotiveerd werken aan leessucces

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de Nederlandse kinderen zich betrokken voelt bij de leesles en slechts een kwart van de kinderen lezen leuk vindt. Op het gebied van leesmotivatie liggen er voor het leesonderwijs dus grote kansen. Omdat we merken dat veel scholen vragen hebben over lezen, hebben we een artikel geschreven waarin wij onze visie op goed leesonderwijs uiteenzetten. We leggen in dit artikel uit dat het technisch en vloeiend lezen een doelgerichte aanpak vraagt en specifieke eisen stelt aan een tekst. En dat de verbinding van begrijpend lezen met de andere domeinen van taal (zoals schrijven) juist bewezen effectief en betekenisvol is.

Download het artikel

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Karakter meteen ontdekken?

Onze methode Karakter staat voor succesbeleving en leesmotivatie. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Karakter ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze leesmethode en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe Karakter de kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Karakter te kiezen

Succes voor ieder kind

Succesbeleving is enorm belangrijk voor de leesmotivatie van kinderen. En voor die succesbeleving is het centraal stellen van één lesdoel een vereiste. De leesteksten in Karakter zijn daarom per lesdoel op maat geschreven, zodat de kinderen gericht met het doel aan de slag gaan. De leesstappen die ze maken, worden bovendien inzichtelijk door een persoonlijk meetmoment aan het begin en einde van de les. Ook kunnen de kinderen op verschillende niveaus en in verschillende samenleesvormen, zoals duo-lezen en theaterlezen, laten zien wat ze kunnen. Dat motiveert!

Uitdagende pluslijn

Karakter is de enige leesmethode die differentieert op vier niveaus. Er zijn drie niveaus binnen het leeswerkboek en voor de sterkste lezers is er een apart plusboek met een hoger AVI-niveau en een verdieping op literatuureducatie. De kinderen worden continu uitgedaagd om veel en gevarieerd te lezen. Op die manier blijven ook de sterkste lezers gemotiveerde lezers.

Aparte leerlijn literatuureducatie en leesbevordering

Uniek aan Karakter zijn de volledig uitgewerkte lessen leesbevordering en literatuureducatie voor de hele groep. Karakter is daarmee de enige methode die volledig aansluit op de bouwsteen ‘Leesmotivatie en literaire competentie’ van curriculum.nu. In de praktische en complete lessen maken de kinderen kennis met diverse aspecten uit de jeugdliteratuur en met een breed aanbod aan jeugdboeken. Op die manier worden ze literair vaardig en ontwikkelen ze een persoonlijke leessmaak. Dit heeft een positief effect op hun leeshouding.

Bekijk de brochure

In deze informatiebrochure maak je kennis met de methode Karakter. Je krijgt hiermee een uitgebreide indruk van:

 • Inhoud en didactiek
 • Structuur en organisatie
 • De materialen van Karakter, met veel voorbeeldpagina's en -schermen.

Download de brochure

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens een van de webinars over Karakter. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 30 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan

Blader alvast online door de boeken…

De teksten en oefeningen staan samen in leeswerkboeken. Dat zorgt voor een actieve leeshouding: de kinderen kunnen onderstrepen en markeren in de teksten. Leeswerkboeken zijn bovendien toekomstgericht omdat ze gedurende het gebruik van methode aan de actualiteit of aan de wensen van scholen kunnen worden aangepast. Natuurlijk is er voor de leerkracht een duidelijke handleiding met bijbehorende digibordsoftware.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Karakter eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

Duik dieper in Karakter

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Beleving

Succes beleven en kennismaken met verschillende teksten vormen de basis voor positieve leeservaringen. Maar er is meer dat het werken met Karakter leuk en motiverend maakt. In elk leeswerkboek staat een karakter, een personage, centraal dat vanuit zijn of haar eigen wereld de kinderen inspireert om te lezen. In korte filmpjes op het digibord nemen ze de kinderen mee in hun (lees)wereld en vertellen ze waarom lezen zo leuk is en wat het voor hen betekent.

Leerlijnen

Karakter sluit perfect aan op het aanbod voor het aanvankelijk lezen en ontwikkelt de benodigde technische leesvaardigheid als randvoorwaarde voor het begrijpend en studerend lezen. De lessen zijn opgebouwd vanuit de leerlijnen:

 1. technisch lezen

 2. vloeiend lezen

 3. leesbevordering en literatuureducatie

1. Technisch lezen

De leerlijn technisch lezen sluit volledig aan op de tekstkenmerken van de nieuwe Cito AVI en DMT (versie 2018). Elk leerjaar is erop gericht dat alle kinderen minimaal twee AVI-niveaus halen en de pluskinderen minimaal twee AVI-niveaus hoger.

2. Vloeiend lezen

Een kind leest pas vloeiend als het tijdens het lezen niet alleen decodeert, maar wanneer het met hoorbaar begrip leest. De verschillende aspecten van vloeiend lezen zoals het lezen van leestekens, klemtoon en intonatie worden herhaald aangeboden. En de teksten zijn precies op maat geschreven bij het lesdoel. Het technisch leesniveau staat de kinderen dus niet in de weg.

3. Leesbevordering en literatuureducatie

Uniek aan Karakter zijn de compleet uitgewerkte lessen leesbevordering en literatuureducatie voor de hele groep. Een onderwerp wordt telkens behandeld in twee opeenvolgende lessen: eerst een les literatuureducatie waarin de kinderen kennismaken met een aspect uit de jeugdliteratuur, zoals karakterontwikkeling of de kenmerken van detectiveverhalen, en daarna een leesbevorderingsles over hetzelfde onderwerp. In de leesbevorderingsles staat het samenwerken, praten over boeken, centraal. Op die manier worden de kinderen literair vaardig gemaakt en ontwikkelen ze een persoonlijke leessmaak. Dit heeft een positief effect op hun leeshouding.

Didactiek

Eén doel per les

Er is één leesdoel per leestekst en per les, gedurende twee opeenvolgende lessen. Dat lesdoel staat duidelijk in het leeswerkboek en de kinderen gaan er gericht mee aan de slag. Met woord- en zinsoefeningen en met een leesteksten op maat. Deze manier van werken is effectief omdat elke vaardigheid verschillende eisen stelt aan instructie, oefenen, inhoud en niveau van de teksten waarmee geoefend wordt. En hij is motiverend: door elke vaardigheid gericht te onderwijzen is de kans het grootst dat alle kinderen, dus ook de zwakke lezers, succeservaringen opdoen.

Effectieve instructie voor elk kind

In Karakter wordt de leerkrachttijd zoveel mogelijk ingezet voor de hele groep. Dat gebeurt door de zwakke en gemiddelde lezers zolang mogelijk bij elkaar te houden. Ook is er in het lesmodel ruimte om instructie te geven aan de kinderen van de plusgroep. Zo kan elk kind profiteren van een effectieve instructie.

Zien dat je stappen maakt!

Er is een persoonlijk meetmoment aan het begin en aan het einde van de les. Aan het begin van de les lezen de kinderen een tekst met woorden van het leesdoel en markeren tot hoe ver ze zijn gekomen. Aan het einde van de les lezen ze de begintekst opnieuw. Ze zien dat ze nu door gerichte oefening verder komen, ze hebben echt stappen gemaakt.

Variatie verveelt nooit

De verschillende werkvormen in Karakter zorgen voor afwisseling en vergroten de betrokkenheid van de kinderen. Ze gaan in uitdagende timeroefeningen de strijd aan met zichzelf en ze kunnen ze in samenleesvormen als duo-lezen en theaterlezen laten zien wat ze kunnen. De zwakste lezers bereiden de rol met de leerkracht voor en krijgen bij het spelen een belangrijke rol in het verhaal. Deze variatie zorgt voor succes en maakt elke lezer enthousiast!

Samenhang Malmberg-methodes

Bij ‘Even opfrissen’ in Karakter worden telkens de categorieën aangeboden die kort daarna in de spellingmethodes Taal actief en Staal aan bod komen. Gebruik je nog meer methodes van Malmberg op school, dan zie je dat Karakter op dezelfde herkenbare manier is georganiseerd: de opzet van de handleidingen, de software en werkvormen voor samenwerkend leren bijvoorbeeld. Deze samenhang maakt Karakter vertrouwd, zorgt voor tijdwinst en een hoger leerrendement.

Organisatie

Jaarprogramma

Karakter heeft 4 perioden van 7 lesweken en een toetsweek. In totaal biedt de methode dus lesstof voor 32 weken. Met dit jaarprogramma geeft Karakter je rust en ruimte in het schooljaar. De uitloopweken kun je naar eigen inzicht inplannen.

Weekprogramma

Een les technisch of vloeiend lezen duurt 30 minuten. De weekindeling is als volgt:

- in groep 4 en 5: 4 x 30 minuten
- in groep 6: 2 x 30 minuten
- in groep 7 en 8: 1 x 30 minuten

In groep 4 en 5 ligt de nadruk op technisch lezen. Vanaf groep 6 neemt de aandacht voor vloeiend lezen naar verhouding toe. In groep 7 en 8 staat het vloeiend lezen centraal en is een onderhoudsprogramma en herhalingsprogramma voor technisch lezen opgenomen. De aandacht voor leesbevordering en literatuureducatie is door de jaren heen constant: 1 les van 45 minuten per week.

Lesopbouw technisch en vloeiend lezen

Een les technisch of vloeiend lezen duurt 30 minuten. Een nieuw technisch leesdoel wordt aangeboden in twee opeenvolgende lessen die samen een geheel vormen. Oudere doelen worden consequent opgefrist met woordrijen en flitsen. In de eerste les staat de instructie aan de basisgroep centraal, in de tweede les de instructie aan de plusgroep en begeleide verwerking van de zwakke lezers. Elke tweede les wordt altijd afgesloten met samenlezen: duo-lezen bij technisch lezen en theaterlezen bij vloeiend lezen.

Lesopbouw leesbevordering en literatuureducatie

Een les leesbevordering of literatuureducatie duurt 45 minuten. In de ene week staat een literatuureducatiedoel centraal, in de andere week sluit de les leesbevordering op dit doel aan.

Een literatuuredecatieles heeft altijd een leerdoel en de leesbevorderingsles heeft altijd een belevingsdoel.

Toetsmomenten

Er zijn vier toetsmomenten per jaar met een woordtoets en een teksttoets op twee niveaus: voor de basisgroep en de plusgroep . De toetsen zijn signalerend en niet normerend van aard. Met het onderdeel Toetsen in het nieuwe platform Bingel kun je de resultaten per kind eenvoudig in kaart brengen.

Combinatiegroepen

De doelen van de lessen technisch lezen herhalen en verdiepen zich door de jaren heen, en die herhaling is waar mogelijk elk jaar op hetzelfde moment gepland, zodat de je de instructie, begeleide inoefening en afsluiting van de les aan beide groepen tegelijk kunt geven. De verwerking doen de kinderen vervolgens op hun eigen niveau.

Hetzelfde geldt voor de lesdoelen voor vloeiend lezen: deze lesdoelen zijn zelfs één op één hetzelfde door de jaren heen. En voor wat betreft de werkboeken leesbevordering: alle kinderen in de combinatiegroep werken in hetzelfde werkboek, je geeft de les aan de hele groep tegelijk. Zo leren de kinderen echt van en met elkaar.

Differentiatie

Vier niveaus voor technisch en vloeiend lezen

Karakter geeft niet alleen de zwakke lezers veel instructie en aandacht, maar het gunt ook de gemiddelde lezer meer tijd van de leerkracht. De pluslezers werken in een plusboek en krijgen lesstof en instructie op hun niveau. Het werkt als volgt:

 • Zwakke lezers
  De zwakke lezers hebben een eigen route met de groepsinstructie, verlengde instructie en begeleide inoefening in les 1 en begeleide verwerking in les 2.

 • Gemiddelde lezers
  De gemiddelde lezers hebben een eigen route met groepsinstructie, een korte verlengde instructie, begeleide inoefening en differentiatie in tekstaanbod.

 • Sterke lezers
  De sterke lezers gaan na de groepsinstructie zelfstandig aan de slag met hun eigen route met differentiatie in opdracht- en tekstaanbod en een doordenkvraag.

 • Pluslezers
  De pluslezers werken in een apart plusboek met instructie op leesdoelen op een hoger AVI-niveau en verdieping in literatuureducatie.

Vloeiend lezen: samen en op maat

In de lessen vloeiend lezen is de instructie voor alle kinderen in de groep gelijk en de verwerking is op het eigen niveau. Een vloeiend-lezen-doel wordt afgesloten met theaterlezen waarin elk kind een rol krijgt op zijn eigen beheersingsniveau. De zwakke lezers krijgen de makkelijkste rol en bereiden die met de leerkracht voor. Zo komt de hele groep tijdens het samenlezen samen en kunnen álle kinderen schitteren.

Leesbevordering en literatuureducatie: samen leren en inspireren

In de lessen leesbevordering en literatuureducatie wordt geen onderscheid in leesniveau gemaakt. De lessen staan in een apart werkboek en je doet ze met de hele (combinatie)groep. Het leerdoel van een les literatuureducatie komt in de daaropvolgende leesbevorderingsles terug en de kinderen gaan er met actieve samenwerkingsvormen mee aan de slag. Samen aan de slag met boekfragmenten. Zo leren ze van elkaar en inspireren ze elkaar.

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Lussing KSG de Breul

"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst de gratis zichtzending.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Routeplanner om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.

← Terug naar Voorbereiden

Karakter zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij Karakter en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan de gratis zichtzending aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van Karakter

Om te ontdekken of Karakter bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Vraag de zichtzending aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de software allemaal kan. Vraag nu snel je zichtzending en proeflicentie aan. Je kunt de methode hiermee 3 maanden gratis uitproberen.

Vraag de zichtzending aan

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens een van de webinars over Karakter. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 30 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan

Download de proeflessen

Wil je de methode uitproberen in de klas? Download de proeflessen en neem de kinderen mee in de wereld van lezen met Karakter. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit de zichtzending.

Download de proeflessen

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Heb je na het lezen en bekijken van alle informatie nog vragen? Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak in

Wat vinden andere scholen van Karakter?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Karakter. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Leerkrachten aan het woord

Karakter voldoet met de 4 niveaus heel erg aan het uitdagen van de plus-kinderen. En de aansluiting op onze andere methodes, zoals voor spelling, vinden wij heel fijn om te zien.

Natasja van der Lee, leerkracht IKC Achterberg in Dongen

Leerkrachten aan het woord

Belangrijk voor ons is dat de methode goed aansluit op de aanvankelijk leesmethode en heel geschikt is voor combinatiegroepen.

Gina Bode, intern begeleider, kbs Veldzijde in Losser

Leerkrachten aan het woord

Het is heel mooi om te zien dat kinderen merken dat ze vooruit gaan met het lezen en dat is wat je wil als leerkracht.

Anneke Wiersma, leerkracht OBS Het Slingertouw in Heerenveen

Leerkrachten aan het woord

Theaterlezen is de leukste les van de methode. Het leuke is dat kinderen op verschillende niveaus met elkaar samenwerken. Ze mogen toneelspelen, elkaar helpen en aanmoedigen.

Mariska Wedzinga, leerkracht groep 5, Prinses Marijkeschool in Nijverdal

Referentieschool

Teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, goede differentiatie en de resultaten zijn goed.

CBS De Vijverhof in Voorburg

Karakter - CBS De Vijverhof - Voorburg

Leerkrachten aan het woord

Wat voor ons het allerbelangrijkste is: het gaat om technisch lezen en leeskilometers maken.

Noor Borgers, intern begeleider obs De Schatgraaf Arnhem

Referentieschool

Karakter bevordert het leesplezier bij kinderen en geeft kinderen een competent gevoel.

Arjan Dam, directeur Martin Luther Kingschool, Maartensdijk

Karakter - Martin Luther Kingschool - Maartensdijk

Referentieschool

Gevarieerde materialen, goede niveauverschillen, fijn dat er zelfs een plus-lijn is, geweldige leesbevorderingslessen, ook pedagogisch sterke lessen (bijv theaterlezen met de hele groep samen).

Kinderwerkplaats Kees Boeke school, Bilthoven

Karakter - Kees Boeke school - Bilthoven

Probeer Karakter gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Karakter past bij jouw school, kun je de
methode 3 maanden gratis uitproberen met het materiaal in de zichtzending.

Vraag de zichtzending aan

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over Karakter. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals vertrouwen op Karakter.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-leerkrachten met Karakter.

Ga je aan de slag met Karakter?

Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de beste technisch leesmethode: Karakter! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je team overtuigen dat Karakter het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de kinderen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Hulp bij bestellen

De materialen van Karakter bestel je via de partners van Malmberg. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Karakter.

Download de catalogus

Wat vinden andere scholen van Karakter?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Karakter. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Leerkrachten aan het woord

Karakter voldoet met de 4 niveaus heel erg aan het uitdagen van de plus-kinderen. En de aansluiting op onze andere methodes, zoals voor spelling, vinden wij heel fijn om te zien.

Natasja van der Lee, leerkracht IKC Achterberg in Dongen

Leerkrachten aan het woord

Belangrijk voor ons is dat de methode goed aansluit op de aanvankelijk leesmethode en heel geschikt is voor combinatiegroepen.

Gina Bode, intern begeleider, kbs Veldzijde in Losser

Leerkrachten aan het woord

Het is heel mooi om te zien dat kinderen merken dat ze vooruit gaan met het lezen en dat is wat je wil als leerkracht.

Anneke Wiersma, leerkracht OBS Het Slingertouw in Heerenveen

Leerkrachten aan het woord

Theaterlezen is de leukste les van de methode. Het leuke is dat kinderen op verschillende niveaus met elkaar samenwerken. Ze mogen toneelspelen, elkaar helpen en aanmoedigen.

Mariska Wedzinga, leerkracht groep 5, Prinses Marijkeschool in Nijverdal

Referentieschool

Teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, goede differentiatie en de resultaten zijn goed.

CBS De Vijverhof in Voorburg

Karakter - CBS De Vijverhof - Voorburg

Leerkrachten aan het woord

Wat voor ons het allerbelangrijkste is: het gaat om technisch lezen en leeskilometers maken.

Noor Borgers, intern begeleider obs De Schatgraaf Arnhem

Referentieschool

Karakter bevordert het leesplezier bij kinderen en geeft kinderen een competent gevoel.

Arjan Dam, directeur Martin Luther Kingschool, Maartensdijk

Karakter - Martin Luther Kingschool - Maartensdijk

Referentieschool

Gevarieerde materialen, goede niveauverschillen, fijn dat er zelfs een plus-lijn is, geweldige leesbevorderingslessen, ook pedagogisch sterke lessen (bijv theaterlezen met de hele groep samen).

Kinderwerkplaats Kees Boeke school, Bilthoven

Karakter - Kees Boeke school - Bilthoven

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Het platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Karakter. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Klaar om met Karakter te gaan werken?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Bestel het gratis beoordelingsmateriaal of plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om de methode optimaal te gebruiken.

Haal alles uit Karakter

Kies je voor Karakter? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Het platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Karakter. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over Karakter.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab

Nieuwsberichten