Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg B.V. en Uitgeverij Essener B.V
Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Artikel 1 Definities en Interpretatie

1.1 In deze Leveringsvoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
Afnemer: de partij met wie Malmberg een Overeenkomst aangaat, zoals aangeduid in de Overeenkomst.
Malmberg
: de besloten vennootschap L.C.G. Malmberg B.V. of de besloten vennootschap Uitgeverij Essener B.V., afhankelijk bij wie goederen en/of diensten, waaronder (digitale) leermiddelen en software wordt afgenomen.
Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Malmberg.
Overeenkomst
: enige overeenkomst tussen Malmberg en een Afnemer ter zake de levering door Malmberg van goederen en/of diensten, waaronder (digitale) leermiddelen en software.
1.2 Waar in deze Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst of enige andere toepasselijke algemene voorwaarden van Malmberg de begrippen “inclusief”, “zoals”, “onder meer”, “waaronder”, “waaronder begrepen” of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet bedoeld het overige uit te sluiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging

2.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die door Malmberg worden gesloten ter zake de levering door Malmberg van goederen en/of diensten, waaronder (digitale) leermiddelen en software, aan een Afnemer en maken daar integraal en onlosmakelijk onderdeel van uit. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, ongeacht enige verwijzing naar die voorwaarden van Afnemer in communicatie van later datum dan de Overeenkomst. Mochten op een Overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan prevaleren de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden in het geval van enige strijdigheid, behoudens indien andere, specifieke algemene voorwaarden van Malmberg van toepassing zijn naast deze Leveringsvoorwaarden, in welk geval die specifieke voorwaarden voorrang hebben.

2.2 Voor bepaalde goederen en/of diensten gelden mogelijk additionele algemene voorwaarden van Malmberg.

2.3 Indien deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn (geweest) op enige rechtsverhouding tussen partijen, zijn ze van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen van latere datum.

2.4 Malmberg behoudt zich het recht voor om deze Leveringsvoorwaarden en eventuele andere toepasselijke algemene voorwaarden van Malmberg eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking aan Afnemer, zoals door publicatie van de nieuwe Leveringsvoorwaarden op de website van Malmberg. Voor het overige zijn wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden deze slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Bestellingen dienen uitsluitend schriftelijk dan wel elektronisch te worden gedaan.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Afnemer schriftelijk, elektronisch bij Malmberg is ingediend en door Malmberg is aanvaard.

Bij aanvang van invoering c.q. afname van de MAX-methode kiest de Instelling voor een afnameduur. Hiermee verplicht de Instelling zich gedurende de gekozen afnameduur de MAX-methode jaarlijks in zijn geheel af te nemen. De MAX-methode kent voor elke afnameduur een specifieke EAN, zodat de Instelling bij de keuze voor een specifiek EAN op de leermiddelenlijst, kiest voor de bij dat specifieke EAN behorende afnameduur en prijsstelling.

3.3 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling van de Afnemer zoals deze door Malmberg is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling komen voor rekening en risico van de Afnemer.

3.4 De Overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door Malmberg ingewonnen informatie de naar Malmberg’s oordeel voldoende kredietwaardigheid van Afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd.

3.5 Malmberg behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4 Uitvoering dienstverlening

4.1 Malmberg zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Malmberg heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan Afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Indien door Malmberg of door Malmberg ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door de betreffende medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 Alle aangeboden prijzen en condities in de catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld in euro en inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door leveranciers van Malmberg al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven Malmberg het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. In het geval van prijsverhoging heeft ook Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Indien Afnemer na verloop van deze periode de factuur niet heeft voldaan is Instelling van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan.

5.3 Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, onverminderd het bepaalde in Artikel 12.

5.4 Indien Afnemer met prompte betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft Malmberg het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Malmberg om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met Afnemer overeengekomen kortingen en eventuele garanties ten gevolge.

5.5 Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door Afnemer krachtens andere facturen of uit andere hoofde aan Malmberg verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De vordering van Malmberg op Afnemer is voorts onmiddellijk opeisbaar indien Afnemer van ondernemingsvorm verandert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, in geval van een vennootschap, wordt ontbonden, zomede indien door derden op zaken, goederen, vorderingen en/of andere activa van Afnemer beslag wordt gelegd.

5.6 Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is Afnemer een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Malmberg voor de inning van haar vordering maakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW, zulks met een minimum van € 100,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Malmberg onverlet.

Artikel 6 Levering

6.1 Levertijden worden bij benadering opgegeven en gelden niet als fatale termijn.
6.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de betreffende of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.3 Levering in gedeelten is toegestaan.
6.4 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 6.5, geldt dat de zaken voor rekening en risico van Malmberg worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van Afnemer. Bij internationale leveringen geldt het leveringsbeding DDU van – de laatste versie van – de Incoterms.
6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Malmberg zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
6.6 Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.
6.7 Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door Malmberg geleverde zaken blijven eigendom van Malmberg, totdat zij door of namens Afnemer geheel zijn betaald en Afnemer aan zijn overige verplichtingen heeft voldaan. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige nakoming heeft plaatsgevonden, te allen tijde door Malmberg worden teruggenomen, terwijl Afnemer alsdan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Malmberg te retourneren. Na aanmaning zal nakoming door Afnemer de eigendom niet meer kunnen doen overgaan op Afnemer.
7.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal.
7.4 In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Afnemer, vervalt enige voorwaardelijke (ei-gendoms)aanspraak die Afnemer op het geleverde mocht hebben van rechtswege en heeft Malmberg het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Malmberg heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merk-, model- databankrechten en knowhow – die rusten op en verbonden zijn aan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten komen toe aan Malmberg en/of aan haar licentiegevers. De tussen Malmberg en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomst houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van die rechten aan Afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Malmberg en Afnemer is overeengekomen.

8.2 Afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verbonden zijn aan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is Afnemer niet toestaan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met Malmberg is overeengekomen.

8.3 Indien Afnemer met de door Malmberg geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Malmberg tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Malmberg en/of derden, dan is Malmberg gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen.

8.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vergelijkbare aanduidingen op of in de producten te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

8.5 Het is Afnemer niet toegestaan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van Malmberg te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen Malmberg en Afnemer in de Overeenkomst overeengekomen gebruik. De door Malmberg geleverde producten mogen door Afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van Malmberg en na het bereiken van overeenstemming tussen Afnemer en Malmberg over de ter zake te betalen billijke vergoeding.

8.6 Afnemer is verplicht van diegene aan wie Afnemer - al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van Malmberg ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit Artikel 8 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen. In het geval Afnemer voornoemde verplichting schendt, is Afnemer jegens Malmberg aansprakelijk en gehouden de door Malmberg als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden.

8.7 Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Malmberg geautomatiseerde middelen (met inbegrip van "robot", "spider", "scraper" en "offline reader" software) te gebruiken om producten en/of diensten van Malmberg of een deel ervan te verzamelen, te lezen of er afgeleide werken van te creëren, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst- en datamining, machine learning, kunstmatige intelligentie ontwikkeling, algoritme training of verrijking, of om door Malmberg geleverde producten en/of diensten ter beschikking te stellen aan het publiek. Bovendien mag Malmberg-content niet worden geüpload in een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde of andere tool of dienst die zich het recht voorbehoudt om de geüploade inhoud te gebruiken voor eigen gebruik of gebruik door derden, zoals voor training of ontwikkelingsdoeleinden van de tool. De producten en diensten van Malmberg mogen niet worden gebruikt op een manier zoals hierboven beschreven of anderszins om een commerciële of niet-commerciële dienst te leveren, zoals een generatieve AI-toepassing, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Malmberg.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Malmberg voert de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit. Malmberg is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk voor directe schade van de Afnemer. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

9.1.1 Schade aan het door Malmberg geleverde zelf;

9.1.2 Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van 9.1.1;

9.1.3 Eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

9.1.4 Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

9.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Malmberg, waaronder begrepen aansprakelijkheid voor gevolgschade, is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Afnemer.

9.3 Aansprakelijkheid van Malmberg uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting ontstaat slechts indien Malmberg onverwijld en deugdelijk in gebreke is gesteld door Afnemer, en daarbij een redelijke termijn heeft gekregen ter herstel van de tekortkoming van tenminste dertig dagen, en Malmberg ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

9.4 De aansprakelijkheid van Malmberg gaat nimmer verder dan de vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Malmberg zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op schadevergoeding of compensatie.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Malmberg meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Malmberg vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

9.6 Malmberg is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen.

9.7 De aansprakelijkheid van Malmberg voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding wordt op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt.

9.8 Voor zover Malmberg schade zou lijden ten gevolge van een tekortkoming door de contractspartijen van Afnemer, zal Afnemer in overleg met Malmberg alles doen en nalaten dat nodig is om deze schade vergoed te krijgen.

9.9 Malmberg heeft het recht de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering daarvan wordt geconstateerd of er aanwijzingen zijn, dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal (kunnen) komen. Malmberg zal de uitvoering van de Overeenkomst hervatten op het moment dat voldoende zekerheid is geboden dat Afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 10 Ontbinding en schadevergoeding

10.1 Malmberg kan de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst opschorten:

10.1.1 Indien het faillissement of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd, dan wel uitgesproken of indien Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een substantieel deel van zijn vermogen verliest;

10.1.2 In het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van verplichtingen jegens Malmberg. Voor zover Afnemer niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Malmberg de Overeenkomst eerst ontbinden nadat Afnemer een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

10.2 In geval van ontbinding van de Overeenkomst zal Afnemer aan Malmberg de schade vergoeden die Malmberg door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaanmaking.

10.3 Door ontbinding worden alle vorderingen van Malmberg op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht heeft Malmberg het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Malmberg daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Malmberg geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Malmberg niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Malmberg c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Malmberg.

11.3 Indien Malmberg bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Malmberg gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 Reclames

12.1 Reclames dienen binnen één week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van Malmberg te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door Malmberg geen schriftelijke of elektronische reclames zijn ontvangen, wordt Malmberg geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

12.2 Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van Malmberg het geleverde voor rekening van Malmberg hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van Malmberg komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor Malmberg.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

13.1 Indien en voor zover bij uitvoering van de Overeenkomst informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende partij in redelijkheid zou kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

Artikel 14 Privacy

14.1 Malmberg zal de Overeenkomst uitvoeren en de eventuele persoonsgegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met het privacybeleid van Malmberg. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens, het Malmberg privacybeleid en de eventueel van toepassing zijnde verwerkersovereenkomst staan op https://www.malmberg.nl/privacy.htm.

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1 Op alle Overeenkomsten tussen Malmberg en Afnemer waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit met Afnemer gesloten Overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

15.3 Indien enige bepaling in deze Leveringsvoorwaarden of in de Overeenkomsten nietig zou zijn of vernietigd zou worden, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. De nietige of vernietigende bepaling zal worden vervangen door een bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en die qua inhoud en gevolgen zo dicht mogelijk de nietige of vernietigende bepaling nadert.

15.4 Afstand van recht is slechts mogelijk door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijk afgegeven verklaring.

15.5 Malmberg is bevoegd (de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen (i) aan met Malmberg in een groep verbonden ondernemingen, (ii) aan derden tezamen met het bedrijf van Malmberg en (iii) in geval van een fusie. Het is Afnemer niet toegestaan (rechten of verplichtingen voortvloeiend uit) de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Malmberg.

Oktober 2018

Algemene voorwaarden particulieren

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Voorwaarden Particulieren wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Malmberg.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Malmberg in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Leveringsvoorwaarden: de meest recente versie van de Malmberg Algemene Leveringsvoorwaarden (te vinden op www.malmberg.nl/voorwaarden.htm).

Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping zoals te vinden op de website van Malmberg.

Malmberg: de besloten vennootschap L.C.G. Malmberg B.V.

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Malmberg georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Voorwaarden Particulieren: deze algemene voorwaarden particulieren.

1.2 Woorden die in deze Voorwaarden Particulieren worden geschreven met een beginhoofdletter en niet in dit artikel zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals daaraan gegeven in de Leveringsvoorwaarden of de relevante Licentievoorwaarden voor Educatieve Software of voor Digitale Leermiddelen (te vinden op www.malmberg.nl/voorwaarden.htm).

Artikel 2 Identiteit van Malmberg

L.C.G. Malmberg B.V.

Magistratenlaan 138

5223 MB 's-Hertogenbosch

KvK-nummer: 16026989

Btw-identificatienummer: NL0015.17.120.B01

Bekjik meer informatie op de contactpagina

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Voorwaarden Particulieren zijn van toepassing op elk aanbod van Malmberg en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Malmberg en consument.

3.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden Particulieren aan de consument beschikbaar gesteld. Deze Voorwaarden Particulieren zijn eveneens bij Malmberg in te zien en worden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

3.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Voorwaarden Particulieren ook langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden Particulieren langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Naast en in aanvulling op deze Voorwaarden Particulieren zijn ook de toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Licentievoorwaarden en van de relevante Licentievoorwaarden voor Educatieve Software of voor Digitale Leermiddelen van toepassing (te vinden op www.malmberg.nl/voorwaarden.htm). Het tweede en derde lid zijn daarop van overeenkomstige toepassing en de consument kan zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Aanbod en overeenkomst

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Malmberg niet.

4.3 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.4 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Malmberg onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Malmberg is bevestigd, kan de consument de Overeenkomst ontbinden.

4.5 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Malmberg passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Malmberg daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.6 Malmberg kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Malmberg op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Herroepingsrecht

5.1 De consument kan een Overeenkomst op afstand met Malmberg gedurende een bedenktijd van twintig dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

5.2 Indien Malmberg de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

5.3 Indien Malmberg de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd twintig dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

5.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.5 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Malmberg.

5.6 Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Malmberg. Dit hoeft niet als Malmberg heeft aangeboden het product zelf af te halen.

5.7 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Malmberg verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.8 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Malmberg niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Malmberg aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

5.9 Malmberg vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Malmberg in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Malmberg aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.10 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Malmberg de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 6 Levering en uitvoering

6.1 Malmberg zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Malmberg kenbaar heeft gemaakt.

6.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden Particulieren is vermeld, zal Malmberg geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk dertig dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

6.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Malmberg het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Malmberg zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Malmberg.

6.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Malmberg tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Malmberg bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Duurtransactie: duur, opzegging en verlenging

7.1 De consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

7.2 De consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

7.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten:

a.    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

b.    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c.    altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Malmberg voor zichzelf heeft bedongen.

7.4 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

7.5 In afwijking van het vorige lid wordt een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden, waarbij de consument deze verlengde Overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

7.6 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de Overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.7 Een Overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

7.8 Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 8 Betaling

8.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeen-komst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.

8.2 Wanneer vooruitbetaling van een deel van de koopprijs is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Malmberg te melden.

8.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Malmberg is gewezen op de te late betaling en Malmberg de consument een termijn van veertien dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Malmberg gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokos-ten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Malmberg kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Malmberg, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

9.2 Bij Malmberg ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Malmberg binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.3 De consument dient Malmberg in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op Overeenkomsten tussen Malmberg en de consument waarop deze Voorwaarden Particulieren betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 In onderling overleg kan besloten worden dat een consument een geschil met Malmberg voorlegt aan een instantie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting (zie de website van het ODR-Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) voor meer informatie). Zulk overleg zal door Malmberg te goeder trouw worden gevoerd, maar zij kan nimmer verplicht worden zich te onderwerpen aan dergelijke procedures

Artikel 11 Aanvullende of afwijkende bepalingen

11.1 Aanvullende dan wel van deze Voorwaarden Particulieren afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Oktober 2018

Licentievoorwaarden educatieve software voortgezet onderwijs Malmberg

Artikel 1: Definities en interpretaties

1.1 In deze Licentievoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Applicatie: de in de Licentieovereenkomst aangeduide computerprogrammatuur, bevattende een door Malmberg ontwikkeld leersysteem of onderwijsmiddel, met inbegrip van de daarin vervatte werken en informatie en de (toegangs)-beveiliging daarvan, die door of in opdracht van Malmberg is ontwikkeld en/of door Malmberg wordt uitgegeven en/of gedistribueerd, ongeacht de wijze van terbeschikkingstelling.

Duur: de in de Licentieovereenkomst vastgelegde duur van de Licentie.

Gebruiker(s): de persoon of personen ten behoeve van wie een Licentie aan Afnemer wordt verstrekt.

Instelling: een Afnemer die een onderwijsinstelling of groep van onderwijsinstellingen is en met Malmberg een Licentieovereenkomst sluit en een Licentie afneemt op een Applicatie.

Leveringsvoorwaarden: de meest recente versie van de Malmberg Algemene Leveringsvoorwaarden (te vinden op www.malmberg.nl/voorwaarden.htm).

Licentie: het tijdelijke recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Licentieovereenkomst aan Afnemer wordt verstrekt.

Licentieovereenkomst: de Overeenkomst tussen Malmberg en Afnemer met betrekking tot de verlening door Malmberg van een Licentie op de Applicatie.

Licentievoorwaarden: deze licentievoorwaarden educatieve software voortgezet onderwijs.

Productbeschrijving: de door Malmberg aan de Afnemer en/of Gebruiker(s) al dan niet in elektronische vorm verstrekte of terbeschikkinggestelde beschrijving van de inhoud, werking en functionaliteiten van de Applicatie en eventuele verdere gebruiksvoorwaarden van de Applicatie.

Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Educatieve dienstverlener: een Afnemer die voor eigen rekening en risico Licenties inkoopt en wederverkoopt aan Instellingen.

SLA: de tussen Malmberg en Afnemer overeengekomen service level agreement voor de Applicatie.

Updates: nieuwe versies, aanvullingen of verbeteringen van een Applicatie die door Malmberg periodiek en op eigen initiatief worden doorgevoerd of aan Afnemer ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt.

1.2 Woorden die in deze Licentievoorwaarden worden geschreven met een beginhoofdletter en niet in dit artikel zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals daaraan gegeven in de Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid en totstandkoming

2.1 Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Licentieovereenkomst die tussen Malmberg en een Afnemer, al dan niet door tussenkomst van een Educatieve dienstverlener, wordt gesloten met betrekking tot een Licentie op een of meerdere Applicatie(s), alsmede op ieder gebruik van de Applicatie door Afnemer en de Gebruikers. De toepasselijke bepalingen van de Leveringsvoorwaarden zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing. Deze Licentievoorwaarden en de toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Leveringsvoorwaarden maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de Licentieovereenkomst.

2.2 Deze Licentievoorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele kortlopende proeflicenties die aan Instellingen gratis worden verstrekt.

2.3 In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Leveringsvoorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang.

2.4 Deze Licentievoorwaarden zijn aan Afnemer ter hand gesteld bij bestelling van de Applicatie.

2.5 Licentieovereenkomsten komen tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen digitale geschriften) aanvaarding van een bestelling door Malmberg of doordat Malmberg een aanvang neemt met de feitelijke uitvoering van de Licentieovereenkomst.

Artikel 3: Licentie

3.1 Malmberg verstrekt – al dan niet via een Educatieve dienstverlener - aan Afnemer een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare, niet verpandbare en niet sublicentieerbare Licentie voor online toegang tot en gebruik van de Applicatie onder de voorwaarden en voor de doelstellingen zoals beschreven in de Licentieovereenkomst en deze Licentievoorwaarden. De Licentie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle op grond van de Licentieovereenkomst verschuldigde vergoedingen. De Licentie is tevens van toepassing op eventueel door Malmberg ter beschikking gestelde Updates.

3.2 Malmberg en Afnemer houden het ervoor dat het verstrekken van de Licentie geen koop inhoudt van de Applicatie of van een exemplaar of kopie daarvan.

Artikel 4: Gebruiksbeperkingen

4.1 De Afnemer zal toegang tot de Applicatie slechts verstrekken aan die (groepen van) Gebruikers die onder de Licentieovereenkomst vallen.

4.2 Het is Afnemer en de Gebruikers slechts toegestaan de Applicatie te gebruiken en zich toegang te verschaffen tot de daarin opgenomen informatie op de wijze zoals voorgeschreven door Malmberg en/of zoals blijkt uit de functionaliteiten van de Applicatie.

4.3 Bij Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk faciliteert Malmberg toegang aan Afnemer conform de formele ECK (Educatieve Content Keten) ketenstandaarden zoals afgesproken met de onderwijs ketenpartijen zoals Kennisnet, distributeurs, uitgeverijen en onderwijskoepels. Via deze diensten kan Instelling met één login toegang krijgen tot de leermiddelen van verschillende uitgeverijen. Afnemer zal de inloggegevens geheimhouden en niet aan een derde ter beschikking stellen of kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Malmberg. Afnemer is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Applicatie dat plaatsvindt door middel van inloggegevens van Gebruikers die vallen onder de Licentieovereenkomst. Malmberg is gerechtigd de gegevens die nodig zijn voor toegang te wijzigen. Malmberg is ten aanzien van Applicaties die op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk nimmer gehouden aan Afnemer een fysieke drager met de Applicatie te verstrekken.

4.4 Instelling zal de Applicatie slechts gebruiken op de schoollocatie(s) met de BRIN–code(s) zoals in de Licentieovereenkomst opgenomen. Voor elke schoollocatie van Instelling die over een unieke BRIN-code beschikt, dient Instelling een afzonderlijke Licentie af te nemen. Instelling zal leerlingen en ouders geen toegang verlenen tot de Applicatie buiten de schoollocatie vermeld in de Licentieovereenkomst, tenzij Malmberg daar (door middel van functionaliteit in de Applicatie) toestemming voor geeft.

4.5 Afnemer is niet gerechtigd Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk, te downloaden of op apparatuur te installeren, behoudens voor zover Malmberg dat (via de functionaliteiten van de Applicatie) toestaat.

4.6 Het is Afnemer niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor enige derde, niet zijnde een Gebruiker. Geen enkel gebruik door Afnemer of Gebruikers mag ertoe leiden dat sprake is of zou kunnen zijn van al dan niet commerciële exploitatie van de Applicatie door Afnemer of Gebruikers.

4.7 Educatieve dienstverleners verkrijgen slechts het recht Licenties te wederverkopen aan Instellingen en zullen de Applicatie op geen enkele manier zelf gebruiken.

4.8 Voor Afnemers die onderwijsadviesdiensten aanbieden en overige Afnemers die de Applicatie wensen te gebruiken voor andere doeleinden dan het bieden van onderwijs aan Gebruikers die vallen binnen de doelgroep van de betreffende lesmethode, zoals aanbieders van lerarenopleidingen, gelden additionele gebruiksbeperkingen, waaronder de volgende. Zij zullen de Applicatie uitsluitend gebruiken indien en voor zover dat noodzakelijk is om zich in staat te stellen hun eigen dienstverlening aan te bieden en slechts ten behoeve van diensten die specifiek zijn genoemd in de Licentieover-eenkomst. Zulk gebruik zal zich beperken tot het zich verschaffen van toegang tot de Applicatie teneinde inzicht te verkrijgen in de werking en inhoud daarvan, en het demonstreren van de werking en inhoud van de Applicatie aan Instellingen en Gebruikers. Het is hen niet toegestaan toegang tot de Applicatie te verstrekken aan enige derde partij en/of op enige andere wijze.

Artikel 5: MAX-methode

5.1 Een MAX-methode is bedoeld om de Instelling optimale flexibiliteit te bieden in zowel de samenstelling van het leermiddel als de afnameduur. Een MAX-methode kan worden gekozen in de samenstelling boek+online of volledig online. De MAX-methode is een product dat de Afnemer (meestal een Instelling) gedurende de gekozen afnameduur  jaarlijks afneemt, voor een bedrag per leerling per jaar. De materialen waaruit een MAX-methode is samengesteld zijn altijd verbruiksartikelen.

5.2 Op alle overeenkomsten die Malmberg sluit onder de aanduiding “MAX-methode voortgezet onderwijs Malmberg” of overeenkomsten van die strekking zijn de Leveringsvoorwaarden en Licentievoorwaarden van toepassing. Indien onder de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een combinatie van digitaal én boek, is daarnaast en in aanvulling daarop ook dit artikel 5 van toepassing. Voorts is dit artikel 5 van toepassing op alle producten en diensten die een MAX-methode aanduiding bevatten. In het geval van strijdigheid tussen dit artikel 5 en de andere genoemde voorwaarden, heeft dit artikel 5 voorrang.

5.3 Afnemer draagt er zorg voor dat alle toepasselijke voorwaarden ook door haar van toepassing worden verklaard op overeenkomsten die zij sluit met haar afnemers, waaronder (indien van toepassing) Instellingen. Afnemer zal in redelijkheid en in overleg met Malmberg toezien op nakoming van de voorwaarden door haar afnemers en optreden tegen overtredingen.

5.4 De eigendom van boeken die geleverd worden als onderdeel van een MAX-methode wordt overgedragen aan de leerling, met het oogmerk dat de leerling dit boek geheel persoonlijk kan inzetten, door het maken van oefeningen, aantekeningen en het arceren van passages en dergelijke en met het oogmerk dat de betreffende leerling het boek in de jaren daarna kan gebruiken als naslagwerk. Afnemer noch Instelling zal de boeken op enig moment terugnemen van de leerling noch meewerken aan enige verdere verhandeling daarvan. Afnemer en/of Instelling dragen zorg voor overdracht van de eigendom aan de leerling en maken in hun communicatie aan leerlingen en ouders duidelijk dat het boek eigendom wordt van de leerling en dat het niet dient te worden geretourneerd aan Afnemer of Instelling.

5.5 Ten aanzien van boeken die worden geleverd als onderdeel van de MAX-methode, verkrijgen Afnemer en de Instelling geen licentie voor verhuur of uitlening.

5.6   Gebruiks- en leveringsvoorwaarden MAX-methode

a.      Bij aanvang van invoering c.q. afname van de MAX-methode kiest de Instelling voor een afnameduur. Hiermee verplicht de Instelling zich gedurende de gekozen afnameduur de MAX-methode jaarlijks in zijn geheel af te nemen. De MAX-methode kent voor elke afnameduur een specifieke EAN, zodat de Instelling bij de keuze voor een specifiek EAN op de leermiddelenlijst, kiest voor de bij dat specifieke EAN behorende afnameduur en prijsstelling.

b.      Door te kiezen voor de MAX-methode aanvaardt de Instelling de gevolgen van een tussentijdse opzegging van de MAX-methode Overeenkomst door de Instelling, namelijk:

·        Bij tussentijdse opzegging als gevolg van een overstap naar een niet-Malmberg methode is de Instelling het bedrag voor de resterende (en dus niet ‘volgemaakte’) jaren van de gekozen afnameduur ineens verschuldigd.

·        Bij tussentijdse opzegging als gevolg van een overstap naar een langere afnameduur van de MAX-methode kan dit kosteloos gebeuren en treedt met ingang van de wijziging de nieuwe (langere) contractperiode in (dus zonder verrekening van de reeds verstreken periode van de oude afnameduur).

·        Bij tussentijdse opzegging om een andere reden dient de Instelling direct contact op te nemen met Malmberg en de Educatieve dienstverlener om te overleggen over een passende oplossing.  

c.      Een lagere afname van het aantal MAX-methoden binnen de afgesproken afnameduur, ten opzichte van een voorgaand schooljaar, die het gevolg is van een fluctuatie van leerlingaantallen, komt in beginsel niet voor rekening van de Instelling. Op deze regel kan door Malmberg en/of de Educatieve dienstverlener een uitzondering worden gemaakt indien deze fluctuatie in een bepaald schooljaar aanmerkelijk is en hiervoor geen redelijke verklaring is van de Instelling.

d.      Voor elke afnameduur is een specifieke EAN van de MAX-methode en daaraan gekoppeld een specifieke prijs per leerling per jaar van toepassing.

e.      De MAX-methode biedt Malmberg aan in twee varianten, te weten MAX boek + online dan wel MAX volledig online

f.       De Instelling maakt elk schooljaar binnen de gekozen afnameduur een keuze voor de dan gewenste variant van de MAX-methode, al naar gelang de desbetreffende variant het beste bij haar situatie op dat moment past.

g.     De Instelling heeft de mogelijkheid om binnen de gekozen afnameduur en binnen de gekozen MAX-methode, per schooljaar kosteloos te switchen tussen MAX boek + online en MAX volledig online.

h.      Bij keuze voor MAX boek+online, ontvangen de leerlingen via de Instelling ieder schooljaar nieuwe boeken inclusief de leerlinglicentie die hoort bij deze variant. De eigendom van de boeken wordt overgedragen aan de leerling.

i.       De boeken bij de MAX boek+online zijn zogenoemde verbruiksartikelen. Het is de bedoeling dat de leerling het boek geheel persoonlijk inzet volgens het doel van het boek, door bijvoorbeeld het maken van oefeningen, aantekeningen en het arceren van passages in het boek. Het is niet de bedoeling dat de leerling de boeken die ten behoeve van een bepaald schooljaar zijn ontvangen, (her)gebruikt voor een ander schooljaar. Het is de Instelling niet toegestaan boeken die ten behoeve van een bepaald schooljaar zijn bedoeld, te gebruiken voor een ander schooljaar of deze van de leerlingen terug te nemen. 

j. Omdat gedurende de afgesproken afnameduur ieder schooljaar nieuwe boeken worden geleverd, beschikt de leerling elk schooljaar over de meest actuele editie van het boek.

Artikel 6: Programmatuur van derden

6.1 Indien Malmberg programmatuur van derden ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van de Applicatie, is Malmberg daarvoor niet aansprakelijk en zullen mogelijk licentievoorwaarden van deze derden van toepassing zijn naast deze Licentievoorwaarden.

Artikel 7: Levering, installatie en configuratie

7.1 Bestelling van Applicaties geschiedt bij Malmberg of een door Instelling gekozen en door Malmberg geautoriseerde Educatieve dienstverlener. De levering of het toegankelijk maken van Applicaties geschiedt door Malmberg of de geautoriseerde Educatieve dienstverlener. Facturering geschiedt door Malmberg of de geautoriseerde Educatieve dienstverlener.

7.2 Malmberg spant zich ervoor in de Applicatie te leveren of toegankelijk te maken binnen de overeengekomen levertijd en op de wijze zoals blijkt uit de Licentieovereenkomst en/of de Productbeschrijving. Leverdata en -tijden zijn niet fataal en Malmberg komt pas in verzuim na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij Malmberg een redelijke termijn heeft gekregen voor zuivering van de tekortkoming en deze termijn is verstreken.

7.3 Malmberg levert geen hardware en verleent geen installatie-, technische implementatie- of configuratiediensten. Afnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor installatie, implementatie en configuratie van de Applicatie, en voor de faciliteiten die noodzakelijk zijn om toegang te verkrijgen tot de Applicatie en de Applicatie te gebruiken waaronder hardware en een internetverbinding. Voor zover Afnemer hardware laat leveren door een derde partij geschiedt dat, voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die levering en de hardware niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking heeft.

Artikel 8: Wijzigingen en updates

8.1 Malmberg is ten aanzien van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, gerechtigd te allen tijde en ter eigen discretie wijzigingen in de inhoud, omvang, technologie of functionaliteiten aan te brengen, of (onderdelen van) de Applicatie te vervangen door functioneel gelijkwaardige programmatuur. Indien wijzigingen aantoonbaar in significante mate en voor Instelling op nadelige wijze ingrijpen op de werkwijze bij een Instelling en/of de essentie van de functionaliteiten van de Applicatie door de wijzigingen aantoonbaar in significante mate en voor Instelling op nadelige wijze wordt aangetast, zal Malmberg de Instelling hierover tijdig van tevoren inlichten. In dat geval kan de Instelling de Licentieovereenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging gerelateerd is aan wijzigingen in wetgeving of door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

8.2 Malmberg zal zich ervoor inspannen Applicaties tijdig aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar geeft hiervoor geen enkele garantie.

8.3 Malmberg zal Updates van de Applicatie geheel ter eigen discretie uitbrengen. Zij kan daartoe niet worden gedwongen. Afnemer accepteert dat Malmberg Updates zonder nadere toestemming van Afnemer of de Gebruikers kan installeren. Voor zover nodig zullen Afnemer en de Gebruikers hun medewerking verlenen aan het installeren van Updates, bij gebreke waarvan Malmberg het recht heeft toegang tot de Applicatie te ontzeggen. Malmberg heeft het recht voor Updates additionele vergoedingen in rekening te brengen indien deze extra functionaliteiten toevoegen.

8.4 Malmberg is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

Artikel 9: Service Levels, Back Ups en Support

9.1 Malmberg garandeert gedurende de Duur serviceniveaus en beschikbaarheid van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, conform de voor de betreffende Applicatie overeengekomen SLA. Malmberg heeft het recht de SLA eenzijdig te wijzigen indien zwaarwegende belangen van Malmberg, Afnemer, Gebruikers of derden dat naar mening van Malmberg vereisen.

9.2 Voor zover Afnemer onderhouds- of ondersteu-ningsdiensten laat verrichten door een derde partij geschieden die diensten voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die diensten en de gevolgen daarvan niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking onderhoudt.

9.3 Gegevens die door Afnemer of Gebruikers worden ingevoerd in de Applicatie, waaronder leer- en voortgangsresultaten, worden daarin opgeslagen gedurende het lopende Schooljaar. Malmberg verzorgt gedurende het Schooljaar back-ups van deze gegevens. De resultaten blijven behouden aan het einde van het Schooljaar (tot maximaal twee jaar nadat een leerling voor het laatst heeft ingelogd). Garanties voor behoud van alle resultaten van de leerling kan Malmberg echter niet geven. Malmberg werkt continu aan verbetering van het lesmateriaal. Het is mogelijk dat bij veranderingen van opdrachten eerdere resultaten van de leerling worden verwijderd.

9.4 Malmberg verleent geen onderhoudsdiensten ten aanzien van on-premises Applicaties tenzij expliciet overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke onderhoudsovereenkomst.

Artikel 10: Systeemvereisten

10.1 De computer(s), server(s), programmatuur en/of het netwerk van Afnemer waarop of in verband waarmee de Applicatie zal worden gebruikt dienen minimaal aan de systeemvereisten te voldoen en te blijven voldoen zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl). Malmberg garandeert niet dat Applicaties volledig en juist zullen blijven functioneren indien deze gebruikt worden in combinatie met andere computerprogrammatuur of hardware dan vermeld in de systeemvereisten.

10.2 Afnemer zal aan Malmberg steeds tijdig alle in redelijkheid voor de levering of het toegankelijk maken van de Applicatie benodigde informatie verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Artikel 11: Garanties en Vrijwaring

11.1 Malmberg garandeert dat indien de systemen van Afnemer voldoen aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in Artikel 10, de Applicatie gedurende de Duur in essentie functioneert conform de Productomschrijving (behoudens voor zover daarvan wordt afgeweken door middel van Updates) en de SLA en passend beveiligd is en zal blijven via het ter beschikking stellen van Updates en patches. Voor het overige wordt (toegang tot) de Applicatie geleverd “as is” en worden alle overige (impliciete) garanties, waaronder enige garantie van geschiktheid, veiligheid of kwaliteit, geheel uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan en niet anders overeengekomen in de Licentieovereenkomst.

11.2 Vanaf het moment van beschikbaarstelling van een Update vervalt de garantie voor zover het de eerdere versie van de Applicatie betreft.

11.3 Malmberg is onder de garantie slechts gehouden, naar keuze van Malmberg, zich in te spannen tot herstel van gebreken in een volgende Update of het restitueren van vooraf betaalde vergoedingen naar rato van de resterende periode van de Duur, dit laatste onder gelijktijdig beëindigen van de toegang tot de Applicatie. De garantie geldt slechts voor gebreken die niet voor risico van Afnemer komen en die schriftelijk en gedetailleerd bij Malmberg worden gemeld.

11.4 Malmberg garandeert niet dat Applicaties zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle gebreken worden hersteld.

11.5 Malmberg is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

11.6 Afnemer staat ervoor in dat zij en de Gebruikers de Applicatie zorgvuldig gebruiken en door het gebruik daarvan niet onrechtmatig zullen handelen jegens Malmberg of derden. Afnemer vrijwaart Malmberg ter zake alle aanspraken van derden, schade en kosten ten gevolge van of voorvloeiend uit het gebruik van de Applicatie door Afnemer en/of de Gebruikers, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 12: Duur en (Gevolgen van) Beëindiging

12.1 Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie te gebruiken gedurende één Schooljaar tenzij in de Licentieovereenkomst een langere duur is overeengekomen

12.2 Licenties vervallen na ommekomst van de Duur van rechtswege en zijn niet tussentijds opzegbaar.

12.3 Malmberg is, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder daardoor tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie verplicht te zijn, (i) indien Afnemer of de Gebruikers de Applicatie in strijd met de Licentieovereenkomst gebruiken, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, (ii) indien Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen of (iii) indien een licentiegever van Malmberg enige voor levering benodigde licentie beëin-digt. Voorgaande doet niet af aan eventuele overige rechten van Malmberg, zoals het recht tot opschorting of verrekening, het recht volledige schadevergoeding te vorderen en het recht maatregelen te treffen om haar rechten te bewaren.

12.4 Bij faillissement of surséance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende persoon, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surséance van betaling heeft Malmberg het recht om de toegang tot de Applicatie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie.

12.5 Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst dient de Afnemer het gebruik van de Applicatie per direct te staken en gestaakt te houden, de Applicatie onmiddellijk te verwijderen van alle systemen van de Instelling en alle eventuele kopieën van de Applicatie aan Malmberg af te staan.

12.6 Afnemer heeft niet het recht de Licentieovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 13: Vergoeding en Betaling

13.1 Afhankelijk van het soort Licentie betaalt Afnemer voor de Licentie elke Duur een door Malmberg vast te stellen vergoeding, dan wel een jaarlijks terugkerende vergoeding.

13.2 Malmberg heeft het recht de vergoeding jaarlijks aan te passen, waaronder te verhogen, o.b.v. het door Malmberg voor het komende Schooljaar vastgestelde tarief. Eventuele verhoging van de vergoeding op grond van deze bepaling geeft Instelling niet het recht op ontbinding van de Licentieovereenkomst.

13.3 Alle vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en inclusief BTW en eventuele overige belastingen of heffingen.

13.4 Bij een Licentie per Schooljaar vindt facturatie jaarlijks plaats aan het begin van het Schooljaar.

13.5 Afnemer komt geen recht toe tot op enige vorm van opschorting, verrekening, retentie of reclame.

13.6 De bepalingen in dit Artikel 13 gelden slechts voor zover Instelling geen afwijkende afspraken heeft gemaakt met de Educatieve dienstverlener.

Artikel 14 Intellectuele Eigendom

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Productbeschrijving, en alle overige informatie, materialen of data die door Malmberg aan Afnemer worden verschaft of ter beschikking gesteld, berusten bij Malmberg, haar licentiegevers of diens toeleveranciers.

14.2 De Licentie strekt zich niet uit tot de broncode. De broncode van de Applicatie en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie worden nimmer aan Afnemer ter beschikking gesteld. Het is Afnemer en de Gebruikers niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Productbeschrijving te (laten) wijzigen, verveelvoudigen, decompileren of reverse engineeren, behoudens voor zover toegestaan krachtens dwingend recht.

14.3 Malmberg heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Applicatie en/of enige daaraan gekoppelde of gerelateerde programmatuur, databestanden of websites. Het is Afnemer niet toegestaan deze technische voorzieningen te (laten) verwijderen, te (laten) wijzigen of te (laten) omzeilen.

14.4 Zodra Afnemer ervan op de hoogte raakt dat Gebruikers of derden inbreuk (dreigen te) maken op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg, (dreigen te) handelen in strijd met de Licentieovereenkomst of deze Licentievoorwaarden, of de Applicatie (dreigen te) gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, zal Afnemer Malmberg daarover terstond informeren en redelijkerwijs meewerken aan het beëindigen van de ongeoorloofde handelwijze van deze derde.

14.5 Malmberg vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Applicatie inbreuk zou maken op een IE-Recht van die derde, onder voorwaarde dat Afnemer Malmberg onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Malmberg. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Malmberg in de Applicatie heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de Applicatie inbreuk maakt op enig IE-Recht van een derde of indien naar het oordeel van Malmberg een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Malmberg er, indien mogelijk, voor zorgdragen dat Afnemer de Applicatie of een functioneel gelijkwaardige applicatie kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Malmberg is uitgesloten.

Artikel 15 Persoonsgegevens en Beveiliging

15.1 Malmberg heeft zichzelf verbonden aan de privacyreglementen van haar brancheorganisatie GEU en aan de meest recente versie van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy dat door de GEU is afgesloten met de sectorraden en vertegenwoordigers van distributeurs van digitale onderwijsmiddelen (het “Convenant”), waaronder aan de daarin neergelegde verplichtingen met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.

15.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen door middel van de Applicatie, wordt Instelling aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke en Malmberg als de verwerker in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

15.3 De Model Verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant zal tussen Malmberg en Instelling gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor elke Applicatie die Malmberg aanbiedt heeft zij een zogenaamde privacy bijsluiter opgesteld waarin tussen partijen is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. De Model Verwerkersovereenkomst en de bijlagen daarbij maken integraal onderdeel uit van deze Licentieovereenkomst en partijen verbinden zich hierbij te handelen conform deze documenten.

15.4 De van toepassing zijnde privacyreglementen, de verwerkersovereenkomst en bijlagen, waaronder de privacy bijsluiters zijn te vinden op www.malmberg.nl/privacy.htm.

15.5 Instelling zal passende maatregelen treffen om haar systemen, netwerk en infrastructuur te beveiligen en zal te allen tijde adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 16  Audits

16.1 Malmberg heeft het recht bij Afnemer aangekondigde en onaangekondigde audits uit te (laten) voeren teneinde te (laten) controleren op de naleving van de bepalingen in deze Licentievoorwaarden. Afnemer verleent Malmberg en/of door haar ingeschakelde derden ten behoeve van audits op eerste verzoek toegang tot haar gebouwen, systemen en boekhouding en zal alle medewerking verlenen aan door of namens Malmberg uit te voeren audits. Audits vinden in beginsel slechts plaats tijdens normale werktijden en Malmberg spant zich ervoor in dat audits de normale bedrijfsvoering van Afnemer zo min mogelijk verstoren of beperken. Instelling brengt geen kosten in rekening voor de door haar verleende medewerking aan de audit. De eigen kosten en de kosten van door Malmberg ingeschakelde derden worden door Malmberg gedragen tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen deze kosten voor rekening van Afnemer voor zover redelijk, onverminderd enige overige rechten van Malmberg. Malmberg zal informatie die zij als gevolg van audits verkrijgt vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met het ter zake bepaalde in de Voorwaarden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Malmberg is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Afnemer lijdt of maakt voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen), waaronder voor schade ten gevolge van verlies of beschadiging van gegevens (waaronder begrepen inloggegevens en Gebruikersgegevens), documenten, programmatuur of databestanden.

17.2 Indien Malmberg desondanks aansprakelijk wordt geacht, is haar aansprakelijkheid beperkt op de wijze als in de volgende artikelleden bepaald.

17.3 De totale aansprakelijkheid van Malmberg is in alle gevallen beperkt tot een bedrag ter hoogte van de vergoeding per schooljaar (zo nodig: naar rato) die Afnemer heeft betaald voor de betreffende Licentie, over het schooljaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

17.4 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Malmberg voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding.

Oktober 2018

Licentievoorwaarden digitale leermiddelen mbo

Artikel 1 Definities en Interpretatie

1.1 In deze Licentievoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Applicatie: de in de Licentieovereenkomst aangeduide computerprogrammatuur, bevattende een door Malmberg ontwikkeld leersysteem of onderwijsmiddel, met inbegrip van de daarin vervatte werken en informatie en de (toegangs)-beveiliging daarvan, die door of in opdracht van Malmberg is ontwikkeld en/of door Malmberg wordt uitgegeven en/of gedistribueerd, ongeacht de wijze van terbeschikkingstelling.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Duur: de in de Licentieovereenkomst vastgelegde duur van de Licentie.

Gebruiker(s): de persoon of personen ten behoeve van wie een Licentie aan Afnemer wordt verstrekt.

Instelling: een Afnemer die een onderwijsinstelling of groep van onderwijsinstellingen is en met Malmberg een Licentieovereenkomst sluit en een Licentie afneemt op een Applicatie dan wel voor eigen rekening en risico Licenties inkoopt en wederverkoopt aan Gebruikers.

Leveringsvoorwaarden: de meest recente versie van de Malmberg Algemene Leveringsvoorwaarden (te vinden op www.malmberg.nl/voorwaarden.htm).

Licentie: het tijdelijke recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Licentieovereenkomst aan Afnemer wordt verstrekt.

Licentieovereenkomst: de Overeenkomst tussen Malmberg en Afnemer met betrekking tot de verlening door Malmberg van een Licentie op de Applicatie.

Licentievoorwaarden: deze licentievoorwaarden digitale leermiddelen MBO.

Productbeschrijving: de door Malmberg aan de Afnemer en/of Gebruiker(s) al dan niet in elektronische vorm verstrekte of terbeschikkinggestelde beschrijving van de inhoud, werking en functionaliteiten van de Applicatie en eventuele verdere gebruiksvoorwaarden van de Applicatie.

Educatieve dienstverlener: een Afnemer die voor eigen rekening en risico Licenties inkoopt en wederverkoopt aan Instellingen.

SLA: de tussen Malmberg en Afnemer overeengekomen service level agreement voor de Applicatie.

Updates: nieuwe versies, aanvullingen of verbeteringen van een Applicatie die door Malmberg periodiek en op eigen initiatief worden doorgevoerd of aan Afnemer ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt.

1.2 Woorden die in deze Licentievoorwaarden worden geschreven met een beginhoofdletter en niet in dit artikel zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals daaraan gegeven in de Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid en Totstandkoming

2.1 Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Licentieovereenkomst die tussen Malmberg en een Afnemer, al dan niet door tussenkomst van een Educatieve dienstverlener of Instelling, wordt gesloten met betrekking tot een Licentie op een of meerdere Applicatie(s), alsmede op ieder gebruik van de Applicatie door Afnemer en de Gebruikers. De toepasselijke bepalingen van de Leveringsvoorwaarden zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing. Indien Afnemer een Consument is zijn daarnaast de Algemene Voorwaarden Particulieren van toepassing. Deze Licentievoorwaarden en de toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Leveringsvoorwaarden maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de Licentieovereenkomst.

2.2 Deze Licentievoorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele kortlopende proeflicenties die aan Instellingen gratis worden verstrekt.

2.3 In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Leveringsvoorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang. In het geval Afnemer een Consument is en sprake is van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Particulieren, hebben de Algemene Voorwaarden Particulieren voorrang.

2.4 Deze Licentievoorwaarden zijn aan Afnemer ter hand gesteld bij bestelling van de Applicatie.

2.5 Licentieovereenkomsten komen tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen digitale geschriften) aanvaarding van een bestelling door Malmberg of doordat Malmberg een aanvang neemt met de feitelijke uitvoering van de Licentieovereenkomst.

Artikel 3 Licentie

3.1 Malmberg verstrekt – al dan niet via een Educatieve dienstverlener of Instelling - aan Afnemer een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare, niet verpandbare en niet sublicentieerbare Licentie voor online toegang tot en gebruik van de Applicatie onder de voorwaarden en voor de doelstellingen zoals beschreven in de Licentieovereenkomst en deze Licentievoorwaarden. De Licentie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle op grond van de Licentieovereenkomst verschuldigde vergoedingen. De Licentie is tevens van toepassing op eventueel door Malmberg ter beschikking gestelde Updates.

3.2 Iedere Licentie geeft slechts een gebruiksrecht voor één Gebruiker of, indien Afnemer een Consument is, slechts voor die betreffende Consument, tenzij anders overeengekomen in de Licentieovereenkomst.

3.3 Malmberg en Afnemer houden het ervoor dat het verstrekken van de Licentie geen koop inhoudt van de Applicatie of van een exemplaar of kopie daarvan.

3.4 De gebruiker kan een licentie met een vaste licentieduur activeren en in gebruik nemen tot 2 jaar na aanschafdatum. Wanneer deze activatietermijn is verlopen, is de licentie niet meer toegankelijk voor de gebruiker. Licenties voor Thema’s Burgerschap zijn hierop een uitzondering; deze kunnen worden geactiveerd tot 1 jaar na aanschafdatum.

Artikel 4 Gebruiksbeperkingen

4.1 De Afnemer zal toegang tot de Applicatie slechts verstrekken aan die (groepen van) Gebruikers die onder de Licentieovereenkomst vallen.

4.2 Het is Afnemer slechts toegestaan de Applicatie te gebruiken en zich toegang te verschaffen tot de daarin opgenomen informatie op de wijze zoals voorgeschreven door Malmberg en/of zoals blijkt uit de functionaliteiten van de Applicatie.

4.3 Bij Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk faciliteert Malmberg toegang aan Afnemer conform de formele ECK (Educatieve Content Keten) ketenstandaarden zoals afgesproken met de onderwijs ketenpartijen zoals Kennisnet, distributeurs, uitgeverijen en onderwijskoepels. Via deze diensten kan Instelling met één login toegang krijgen tot de leermiddelen van verschillende uitgeverijen. Afnemer zal de inloggegevens geheimhouden en niet aan een derde ter beschikking stellen of kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Malmberg. Instelling is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Applicatie dat plaatsvindt door middel van inloggegevens van Gebruikers die vallen onder de Licentieovereenkomst. Malmberg is gerechtigd de gegevens die nodig zijn voor toegang te wijzigen. Malmberg is ten aanzien van Applicaties die op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk nimmer gehouden aan Afnemer een fysieke drager met de Applicatie te verstrekken.

4.4 Afnemer is niet gerechtigd Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk, te downloaden of op apparatuur te installeren, behoudens voor zover Malmberg dat (via de functionaliteiten van de Applicatie) toestaat.

4.5 Het is Afnemer niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor enige derde, niet zijnde een Gebruiker. Geen enkel gebruik door Afnemer mag ertoe leiden dat sprake is of zou kunnen zijn van al dan niet commerciële exploitatie van de Applicatie door Afnemer of Gebruikers.

4.6 Afnemers die voor eigen rekening en risico Licenties inkopen ter wederverkoop aan Instellingen of Gebruikers, verkrijgen slechts het recht Licenties te wederverkopen en zullen de Applicatie op geen enkele manier zelf gebruiken.

4.7 Afnemers die onderwijsadviesdiensten aanbieden en overige professionele Afnemers die de Applicatie wensen te gebruiken voor andere doeleinden dan het bieden van onderwijs aan Gebruikers die vallen binnen de doelgroep van de betreffende lesmethode, zoals aanbieders van lerarenopleidingen, gelden additionele gebruiksbeperkingen, waaronder de volgende. Zij zullen de Applicatie uitsluitend gebruiken indien en voor zover dat noodzakelijk is om zich in staat te stellen hun eigen dienstverlening aan te bieden en slechts ten behoeve van diensten die specifiek zijn genoemd in de Licentieovereenkomst. Zulk gebruik zal zich beperken tot het zich verschaffen van toegang tot de Applicatie teneinde inzicht te verkrijgen in de werking en inhoud daarvan, en het demonstreren van de werking en inhoud van de Applicatie aan Instellingen en Gebruikers. Het is hen niet toegestaan toegang tot de Applicatie te verstrekken aan enige derde partij en/of op enige andere wijze.

Artikel 5 Programmatuur van derden

5.1 Indien Malmberg programmatuur van derden ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van de Applicatie, is Malmberg daarvoor niet aansprakelijk en zullen mogelijk licentievoorwaarden van deze derden van toepassing zijn naast deze Licentievoorwaarden.

Artikel 6 Levering, Installatie en Configuratie

6.1 Bestelling van Applicaties geschiedt bij Malmberg of een door Instelling gekozen en door Malmberg geautoriseerde Educatieve dienstverlener. De levering of het toegankelijk maken van Applicaties geschiedt door Malmberg of de geautoriseerde Educatieve dienstverlener. Facturering geschiedt door Malmberg of de geautoriseerde Educatieve dienstverlener.

6.2 Malmberg spant zich ervoor in de Applicatie te leveren of toegankelijk te maken binnen de overeengekomen levertijd en op de wijze zoals blijkt uit de Licentieovereenkomst en/of de Productbeschrijving. Leverdata en -tijden zijn niet fataal en Malmberg komt pas in verzuim na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij Malmberg een redelijke termijn heeft gekregen voor zuivering van de tekortkoming en deze termijn is verstreken.

6.3 Malmberg levert geen hardware en verleent geen installatie-, implementatie- of configuratiediensten. Afnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor installatie, implementatie en configuratie van de Applicatie, en voor de faciliteiten die noodzakelijk zijn om toegang te verkrijgen tot de Applicatie en de Applicatie te gebruiken waaronder hardware en een internetverbinding. Voor zover Afnemer hardware laat leveren door een derde partij geschiedt dat, voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die levering en de hardware niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking heeft.

Artikel 7 Wijzigingen en Updates

7.1 Malmberg is ten aanzien van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, gerechtigd te allen tijde en ter eigen discretie wijzigingen in de inhoud, omvang, technologie of functionaliteiten aan te brengen, of (onderdelen van) de Applicatie te vervangen door functioneel gelijkwaardige programmatuur. Indien wijzigingen aantoonbaar in significante mate en voor Instelling op nadelige wijze ingrijpen op de werkwijze bij een Instelling en/of de essentie van de functionaliteiten van de Applicatie door de wijzigingen aantoonbaar in significante mate en voor Instelling op nadelige wijze wordt aangetast, zal Malmberg de Instelling hierover tijdig van tevoren inlichten. In dat geval kan de Instelling de Licentieovereenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging gerelateerd is aan wijzigingen in wetgeving of door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

7.2 Malmberg zal zich ervoor inspannen Applicaties tijdig aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar geeft hiervoor geen enkele garantie.

7.3 Malmberg zal Updates van de Applicatie geheel ter eigen discretie uitbrengen. Zij kan daartoe niet worden gedwongen. Afnemer accepteert dat Malmberg Updates zonder nadere toestemming van Afnemer of de Gebruikers kan installeren. Voor zover nodig zullen Afnemer en de Gebruikers hun medewerking verlenen aan het installeren van Updates, bij gebreke waarvan Malmberg het recht heeft toegang tot de Applicatie te ontzeggen. Malmberg heeft het recht voor Updates additionele vergoedingen in rekening te brengen indien deze extra functionaliteiten toevoegen.

7.4 Malmberg is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

Artikel 8 Service Levels, Back Ups en Support

8.1 Malmberg garandeert gedurende de Duur serviceniveaus en beschikbaarheid van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, conform de voor de betreffende Applicatie overeengekomen SLA. Malmberg heeft het recht de SLA eenzijdig te wijzigen indien zwaarwegende belangen van Malmberg, Afnemer, Gebruikers of derden dat naar mening van Malmberg vereisen.

8.2 Voor zover Afnemer onderhouds- of ondersteu-ningsdiensten laat verrichten door een derde partij geschieden die diensten voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die diensten en de gevolgen daarvan niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking onderhoudt.

8.3 Gegevens die door Afnemer of Gebruikers worden ingevoerd in de Applicatie, waaronder leer- en voortgangsresultaten, worden daarin opgeslagen gedurende het lopende Schooljaar. Malmberg verzorgt gedurende het Schooljaar back-ups van deze gegevens. De resultaten blijven behouden aan het einde van het Schooljaar (tot maximaal twee jaar nadat een leerling voor het laatst heeft ingelogd). Garanties voor behoud van alle resultaten van de leerling kan Malmberg echter niet geven. Malmberg werkt continu aan verbetering van het lesmateriaal. Het is mogelijk dat bij veranderingen van opdrachten eerdere resultaten van de leerling worden verwijderd.

8.4 Malmberg verleent geen onderhoudsdiensten ten aanzien van on-premises Applicaties tenzij expliciet overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke onderhoudsovereenkomst.

Artikel 9 Systeemvereisten

9.1 De computer(s), server(s), programmatuur en/of het netwerk van Afnemer waarop of in verband waarmee de Applicatie zal worden gebruikt dienen minimaal aan de systeemvereisten te voldoen en te blijven voldoen zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl). Malmberg garandeert niet dat Applicaties volledig en juist zullen blijven functioneren indien deze gebruikt worden in combinatie met andere computerprogrammatuur of hardware dan vermeld in de systeemvereisten.

9.2 Afnemer zal aan Malmberg steeds tijdig alle in redelijkheid voor de levering of het toegankelijk maken van de Applicatie benodigde informatie verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Artikel 10 Garanties en Vrijwaring

10.1 Malmberg garandeert dat indien de systemen van Afnemer voldoen aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in Artikel 9, de Applicatie gedurende de Duur in essentie functioneert conform de Productomschrijving (behoudens voor zover daarvan wordt afgeweken door middel van Updates) en de SLA en passend beveiligd is en zal blijven via het ter beschikking stellen van Updates en patches. Voor het overige wordt (toegang tot) de Applicatie geleverd “as is” en worden alle overige (impliciete) garanties, waaronder enige garantie van geschiktheid, veiligheid of kwaliteit, geheel uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan en niet anders overeengekomen in de Licentieovereenkomst.

10.2 Vanaf het moment van beschikbaarstelling van een Update vervalt de garantie voor zover het de eerdere versie van de Applicatie betreft.

10.3 Malmberg is onder de garantie slechts gehouden, naar keuze van Malmberg, zich in te spannen tot herstel van gebreken in een volgende Update of het restitueren van vooraf betaalde vergoedingen naar rato van de resterende periode van de Duur, dit laatste onder gelijktijdig beëindigen van de toegang tot de Applicatie. De garantie geldt slechts voor gebreken die niet voor risico van Afnemer komen en die schriftelijk en gedetailleerd bij Malmberg worden gemeld.

10.4 Malmberg garandeert niet dat Applicaties zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle gebreken worden hersteld.

10.5 Malmberg is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.6 Afnemer staat ervoor in dat zij en de Gebruikers de Applicatie zorgvuldig gebruiken en door het gebruik daarvan niet onrechtmatig zullen handelen jegens Malmberg of derden. Afnemer vrijwaart Malmberg ter zake alle aanspraken van derden, schade en kosten ten gevolge van of voorvloeiend uit het gebruik van de Applicatie door Afnemer en/of de Gebruikers, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 11 Duur en (Gevolgen van) Beëindiging

11.1 Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie te gebruiken gedurende de Duur.

11.2 Behoudens in het geval deze door Afnemer wordt verlengd, vervalt de Licentie na ommekomst van de Duur van rechtswege. Licenties zijn niet tussentijds opzegbaar.

11.3 Malmberg is, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder daardoor tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie verplicht te zijn, (i) indien Afnemer of de Gebruikers de Applicatie in strijd met de Licentieovereenkomst gebruiken, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, (ii) indien Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen of (iii) indien een licentiegever van Malmberg enige voor levering benodigde licentie beëin-digt. Voorgaande doet niet af aan eventuele overige rechten van Malmberg, zoals het recht tot opschorting of verrekening, het recht volledige schadevergoeding te vorderen en het recht maatregelen te treffen om haar rechten te bewaren.

11.4 Bij wijziging van naam- en adresgegevens en bij fusie of ontvlechting van de organisatie van Instelling, dient Instelling Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste dertig dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. Instelling heeft geen recht op restitutie van eventueel vooruit betaalde bedragen. De betreffende Instelling krijgt een nieuwe Licentieovereenkomst aangeboden o.b.v. de nieuwe organisatorische situatie.

11.5 Bij faillissement of surséance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende persoon, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surséance van betaling heeft Malmberg het recht om de toegang tot de Applicatie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie.

11.6 Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst dient de Afnemer het gebruik van de Applicatie per direct te staken en gestaakt te houden, de Applicatie onmiddellijk te verwijderen van alle systemen en alle eventuele kopieën van de Applicatie aan Malmberg af te staan.

11.7 Afnemer heeft niet het recht de Licentieovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12 Vergoeding en Betaling

12.1 Afhankelijk van het soort Licentie betaalt Afnemer voor de Licentie elke Duur een door Malmberg vast te stellen vergoeding dan wel een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst.

12.2 Malmberg heeft het recht de vergoeding jaarlijks aan te passen, waaronder te verhogen. Eventuele verhoging van de vergoeding op grond van deze bepaling geeft Afnemer niet het recht op ontbinding van de Licentieovereenkomst.

12.3 Alle vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en inclusief BTW en eventuele overige belastingen of heffingen.

12.4 Afnemer komt geen recht toe tot op enige vorm van opschorting, verrekening, retentie of reclame.

12.5 De bepalingen in dit Artikel 12 gelden slechts voor zover Instelling geen afwijkende afspraken heeft gemaakt met de Educatieve dienstverlener.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Productbeschrijving, en alle overige informatie, materialen of data die door Malmberg aan Afnemer worden verschaft of ter beschikking gesteld, berusten bij Malmberg, haar licentiegevers of diens toeleveranciers.

13.2 De Licentie strekt zich niet uit tot de broncode. De broncode van de Applicatie en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie worden nimmer aan Afnemer ter beschikking gesteld. Het is Afnemer en de Gebruikers niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Productbeschrijving te (laten) wijzigen, verveelvoudigen, decompileren of reverse engineeren, behoudens voor zover toegestaan krachtens dwingend recht.

13.3 Malmberg heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Applicatie en/of enige daaraan gekoppelde of gerelateerde programmatuur, databestanden of websites. Het is Afnemer niet toegestaan deze technische voorzieningen te (laten) verwijderen, te (laten) wijzigen of te (laten) omzeilen.

13.4 Zodra Afnemer ervan op de hoogte raakt dat Gebruikers of derden inbreuk (dreigen te) maken op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg, (dreigen te) handelen in strijd met de Licentieovereenkomst of deze Licentievoorwaarden, of de Applicatie (dreigen te) gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, zal Afnemer Malmberg daarover terstond informeren en redelijkerwijs meewerken aan het beëindigen van de ongeoorloofde handelwijze van deze derde.

13.5 Malmberg vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Applicatie inbreuk zou maken op een IE-Recht van die derde, onder voorwaarde dat Afnemer Malmberg onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Malmberg. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Malmberg in de Applicatie heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de Applicatie inbreuk maakt op enig IE-Recht van een derde of indien naar het oordeel van Malmberg een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Malmberg er, indien mogelijk, voor zorgdragen dat Afnemer de Applicatie of een functioneel gelijkwaardige applicatie kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Malmberg is uitgesloten.

Artikel 14 Persoonsgegevens en Beveiliging

14.1 Malmberg heeft zichzelf verbonden aan de privacyreglementen van haar brancheorganisatie GEU en aan de meest recente versie van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy dat door de GEU is afgesloten met de sectorraden en vertegenwoordigers van distributeurs van digitale onderwijsmiddelen (het “Convenant”), waaronder aan de daarin neergelegde verplichtingen met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.

14.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen door middel van de Applicatie, wordt Instelling aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke en Malmberg als de verwerker in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

14.3 De Model Verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant zal tussen Malmberg en Instelling gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor elke Applicatie die Malmberg aanbiedt heeft zij een zogenaamde privacy bijsluiter opgesteld waarin tussen partijen is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doeleinden. De Model Verwerkersovereenkomst en de bijlagen daarbij maken integraal onderdeel uit van deze Licentieovereenkomst en partijen verbinden zich hierbij te handelen conform deze documenten.

14.4 De van toepassing zijnde privacyreglementen, verwerkersovereenkomst en bijlagen, waaronder de privacy bijsluiters zijn te vinden op www.malmberg.nl/privacy.htm.

14.5 Instelling zal passende maatregelen treffen om haar systemen, netwerk en infrastructuur te beveiligen en zal te allen tijde adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 15 Audits

15.1 Malmberg heeft het recht bij Afnemer aangekondigde en onaangekondigde audits uit te (laten) voeren teneinde te (laten) controleren op de naleving van de bepalingen in deze Licentievoorwaarden. Afnemer verleent Malmberg en/of door haar ingeschakelde derden ten behoeve van audits op eerste verzoek toegang tot haar gebouwen, systemen en boekhouding en zal alle medewerking verlenen aan door of namens Malmberg uit te voeren audits. Audits vinden in beginsel slechts plaats tijdens normale werktijden en Malmberg spant zich ervoor in dat audits de normale bedrijfsvoering van Afnemer zo min mogelijk verstoren of beperken. Instelling brengt geen kosten in rekening voor de door haar verleende medewerking aan de audit. De eigen kosten en de kosten van door Malmberg ingeschakelde derden worden door Malmberg gedragen tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen deze kosten voor rekening van Afnemer voor zover redelijk, onverminderd enige overige rechten van Malmberg. Malmberg zal informatie die zij als gevolg van audits verkrijgt vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met het ter zake bepaalde in de Voorwaarden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Malmberg is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Afnemer lijdt of maakt voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen), waaronder voor schade ten gevolge van verlies of beschadiging van gegevens (waaronder begrepen inloggegevens en Gebruikersgegevens), documenten, programmatuur of databestanden.

16. 2 Indien Malmberg desondanks aansprakelijk wordt geacht, is haar aansprakelijkheid beperkt op de wijze als in de volgende artikelleden bepaald.

16.3 De totale aansprakelijkheid van Malmberg is in alle gevallen beperkt tot een bedrag ter hoogte van de vergoeding per schooljaar (zo nodig: naar rato) die Afnemer heeft betaald voor de betreffende Licentie, over het schooljaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

16.4 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Malmberg voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding.

Oktober 2018

Licentievoorwaarden educatieve software basisonderwijs Malmberg

Artikel 1 Definities en Interpretatie

1.1 In deze Licentievoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Applicatie: de in de Licentieovereenkomst aangeduide computerprogrammatuur, bevattende een door Malmberg ontwikkeld leersysteem of onderwijsmiddel, met inbegrip van de daarin vervatte werken, de handleiding, informatie en de (toegangs)-beveiliging daarvan, die door of in opdracht van Malmberg is ontwikkeld en/of door Malmberg wordt uitgegeven en/of gedistribueerd, ongeacht de wijze van terbeschikkingstelling.

Duur: de in de Licentieovereenkomst vastgelegde duur van de Licentie.

Gebruiker(s): de persoon of personen ten behoeve van wie een Licentie aan Afnemer wordt verstrekt.

Instelling: een Afnemer die een onderwijsinstelling of groep van onderwijsinstellingen is en met Malmberg een Licentieovereenkomst sluit en een Licentie afneemt op een Applicatie.

Leveringsvoorwaarden: de meest recente versie van de Malmberg Algemene Leveringsvoorwaarden (te vinden op www.malmberg.nl /voorwaarden.htm).

Licentie: het tijdelijke recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Licentieovereenkomst aan een Afnemer wordt verstrekt.

Licentieovereenkomst: de Overeenkomst tussen Malmberg en Afnemer met betrekking tot de verlening door Malmberg van een Licentie op de Applicatie.

Licentievoorwaarden: deze licentievoorwaarden educatieve software basisonderwijs.

Onbeperkte Duur: een Duur die eindigt op de datum dat Malmberg de Applicatie niet langer aanbiedt omdat de levenscyclus van de aan de Applicatie gerelateerde lesmethode is geëindigd.

Productbeschrijving: de door Malmberg aan de Afnemer en/of Gebruiker(s) al dan niet in elektronische vorm verstrekte of terbeschikkinggestelde beschrijving van de inhoud, werking en functionaliteiten van de Applicatie en eventuele verdere gebruiksvoorwaarden van de Applicatie.

Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Educatieve dienstverlener: een Afnemer die voor eigen rekening en risico Licenties inkoopt en wederverkoopt aan Instellingen.

SLA: de tussen Malmberg en Afnemer overeengekomen service level agreement voor de Applicatie.

Updates: nieuwe versies, aanvullingen of verbeteringen van een Applicatie die door Malmberg periodiek en op eigen initiatief worden doorgevoerd of aan Afnemer ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt.

1.2 Woorden die in deze Licentievoorwaarden worden geschreven met een beginhoofdletter en niet in dit artikel zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals daaraan gegeven in de meest recente versie van de Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2  Toepasselijkheid en Totstandkoming

2.1 Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Licentieovereenkomst die tussen Malmberg en een Afnemer, al dan niet door tussenkomst van een Educatieve dienstverlener, wordt gesloten met betrekking tot een Licentie op een of meerdere Applicatie(s), alsmede op ieder gebruik van de Applicatie door Afnemer en de Gebruikers. De toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Leveringsvoorwaarden zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing. Deze Licentievoorwaarden en de toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Leveringsvoorwaarden maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de Licentieovereenkomst.

2.2 Deze Licentievoorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele kortlopende proeflicenties die aan Instellingen gratis worden verstrekt.

2.3 In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Leveringsvoorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang.

2.4 Deze Licentievoorwaarden zijn aan Afnemer ter hand gesteld bij bestelling van de Applicatie.

2.5 Licentieovereenkomsten komen tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen digitale geschriften) aanvaarding van een bestelling door Malmberg of doordat Malmberg een aanvang neemt met de feitelijke uitvoering van de Licentieovereenkomst.

Artikel 3  Licentie

3.1 Malmberg verstrekt – al dan niet via een Educatieve dienstverlener - aan Afnemer een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare, niet verpandbare en niet sublicentieerbare Licentie voor online toegang tot en gebruik van de Applicatie onder de voorwaarden en voor de doelstellingen zoals beschreven in de Licentieovereenkomst en deze Licentievoorwaarden. De Licentie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle op grond van de Licentieovereenkomst verschuldigde vergoedingen. De Licentie is tevens van toepassing op eventueel door Malmberg ter beschikking gestelde Updates.

3.2 Malmberg en Afnemer houden het ervoor dat het verstrekken van de Licentie geen koop inhoudt van de Applicatie of van een exemplaar of kopie daarvan.

Artikel 4  Gebruiksbeperkingen

4.1 De Afnemer zal toegang tot de Applicatie slechts verstrekken aan die (groepen van) Gebruikers die onder de Licentieovereenkomst vallen. Malmberg is gerechtigd de naleving hiervan te controleren, in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 15 van deze Licentievoorwaarden.

4.2 Het is Afnemer en de Gebruikers slechts toegestaan de Applicatie te gebruiken en zich toegang te verschaffen tot de daarin opgenomen informatie op de wijze zoals voorgeschreven door Malmberg en/of zoals blijkt uit de functionaliteiten van de Applicatie.

4.3 Bij Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk verkrijgt Afnemer toegang via inloggegevens die door Malmberg of via Basispoort worden verstrekt. Afnemer zal de inloggegevens geheimhouden en niet aan een derde ter beschikking stellen of kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Malmberg. Afnemer is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Applicatie dat plaatsvindt door middel van inloggegevens van Gebruikers die vallen onder de Licentieovereenkomst. Malmberg is gerechtigd toegewezen inloggegevens te wijzigen. Malmberg is ten aanzien van Applicaties die op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk nimmer gehouden aan Afnemer een fysieke drager met de Applicatie te verstrekken.

4.4 Instelling zal de Applicatie slechts gebruiken op de schoollocatie(s) met de BRIN–code(s) zoals in de Licentieovereenkomst opgenomen. Voor elke schoollocatie van Instelling die over een unieke BRIN-code beschikt, dient Instelling een afzonderlijke Licentie af te nemen. Instelling zal leerlingen en ouders geen toegang verlenen tot de Applicatie buiten de schoollocatie vermeld in de Licentieovereenkomst, tenzij Malmberg daar (door middel van functionaliteit in de Applicatie) toestemming voor geeft.

4.5 Afnemer is niet gerechtigd Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk, te downloaden of op apparatuur te installeren, behoudens voor zover Malmberg dat (via de functionaliteiten van de Applicatie) toestaat.

4.6 Het is Afnemer niet toegestaan (onderdelen van) de Applicatie te gebruiken of ter beschikking te stellen aan voor enige derde, niet zijnde een Gebruiker. Geen enkel gebruik door Afnemer of Gebruikers mag ertoe leiden dat sprake is of zou kunnen zijn van al dan niet commerciële exploitatie van de Applicatie door Afnemer of Gebruikers.

4.7 Educatieve dienstverleners verkrijgen slechts het recht Licenties te wederverkopen aan Instellingen en zullen de Applicatie op geen enkele manier zelf gebruiken.

4.8 Voor Afnemers die onderwijsadviesdiensten aanbieden en overige Afnemers die de Applicatie wensen te gebruiken voor andere doeleinden dan het bieden van onderwijs aan Gebruikers die vallen binnen de doelgroep van de betreffende lesmethode, zoals aanbieders van lerarenopleidingen, gelden additionele gebruiksbeperkingen, waaronder de volgende. Zij zullen de Applicatie uitsluitend gebruiken indien en voor zover dat noodzakelijk is om zich in staat te stellen hun eigen dienstverlening aan te bieden en slechts ten behoeve van diensten die specifiek zijn genoemd in de Licentieover-eenkomst. Zulk gebruik zal zich beperken tot het zich verschaffen van toegang tot de Applicatie teneinde inzicht te verkrijgen in de werking en inhoud daarvan, en het demonstreren van de werking en inhoud van de Applicatie aan Instellingen en Gebruikers. Het is hen niet toegestaan toegang tot de Applicatie te verstrekken aan enige derde partij en/of op enige andere wijze.

Artikel 5 Programmatuur van derden

5.1 Indien Malmberg programmatuur van derden ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van de Applicatie, is Malmberg daarvoor niet aansprakelijk en zullen mogelijk licentievoorwaarden van deze derden van toepassing zijn naast deze Licentievoorwaarden.

Artikel 6 Levering, Installatie en Configuratie

6.1 Bestelling van Applicaties geschiedt bij Malmberg of een door Instelling gekozen en door Malmberg geautoriseerde Educatieve dienstverlener. De Licentie wordt rechtstreeks door Malmberg verstrekt. Facturering geschiedt door Malmberg en/of de aangewezen Educatieve dienstverlener. De levering of het toegankelijk maken van Applicaties geschiedt door Malmberg.

6.2 Malmberg spant zich ervoor in de Applicatie te leveren of toegankelijk te maken binnen de overeengekomen levertijd en op de wijze zoals blijkt uit de Licentieovereenkomst en/of de Productbeschrijving. Leverdata en -tijden zijn niet fataal en Malmberg komt pas in verzuim na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij Malmberg een redelijke termijn heeft gekregen voor zuivering van de tekortkoming en deze termijn is verstreken.

6.3 Malmberg levert geen hardware en verleent geen installatie-, implementatie- of configuratiediensten. Afnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor installatie, implementatie en configuratie van de Applicatie, en voor de faciliteiten die noodzakelijk zijn om toegang te verkrijgen tot de Applicatie en de Applicatie te gebruiken waaronder hardware en een internetverbinding. Voor zover Afnemer hardware laat leveren door een derde partij geschiedt dat, voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die levering en de hardware niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking heeft.

Artikel 7  Wijzigingen en Updates

7.1 Malmberg is ten aanzien van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, gerechtigd te allen tijde en ter eigen discretie wijzigingen in de inhoud, omvang, technologie of functionaliteiten aan te brengen, of (onderdelen van) de Applicatie te vervangen door functioneel gelijkwaardige programmatuur. Indien wijzigingen aantoonbaar in significante mate en voor Instelling op nadelige wijze ingrijpen op de werkwijze bij een Instelling en/of de essentie van de functionaliteiten van de Applicatie door de wijzigingen aantoonbaar in significante mate en voor Instelling op nadelige wijze wordt aangetast, zal Malmberg de Instelling hierover tijdig van tevoren inlichten. In dat geval kan de Instelling de Licentieovereenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging gerelateerd is aan wijzigingen in wetgeving of door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

7.2 Malmberg zal zich ervoor inspannen Applicaties tijdig aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar geeft hiervoor geen enkele garantie.

7.3 Malmberg zal Updates van de Applicatie geheel ter eigen discretie uitbrengen. Zij kan daartoe niet worden gedwongen. Afnemer accepteert dat Malmberg Updates zonder nadere toestemming van Afnemer of de Gebruikers kan installeren. Voor zover nodig zullen Afnemer en de Gebruikers hun medewerking verlenen aan het installeren van Updates, bij gebreke waarvan Malmberg het recht heeft toegang tot de Applicatie te ontzeggen. Malmberg heeft het recht voor Updates additionele vergoedingen in rekening te brengen indien deze extra functionaliteiten toevoegen.

7.4 Malmberg is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

7.5 Bij Licenties voor Onbeperkte Duur zal Malmberg vanaf het moment dat de levenscyclus van de betreffende lesmethode is geëindigd de Applicatie niet langer doorontwikkelen en daarvoor geen Updates meer aanbieden, behoudens voor zover Updates door Malmberg noodzakelijk worden geacht voor beveiligingsdoeleinden. Voorgaande kan tot gevolg hebben dat de Applicatie niet langer (volledig en/of correct) functioneert bijvoorbeeld indien Afnemer gebruik gaat maken van een nieuw(e versie  van een) besturingssysteem.

Artikel 8  Service Levels, Back Ups en Support

8.1 Malmberg garandeert gedurende de Duur serviceniveaus en beschikbaarheid van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, conform de voor de betreffende Applicatie overeengekomen SLA. Malmberg heeft het recht de SLA eenzijdig te wijzigen indien zwaarwegende belangen van Malmberg, Afnemer, Gebruikers of derden dat naar mening van Malmberg vereisen.

8.2 Voor zover Afnemer onderhouds- of ondersteu-ningsdiensten laat verrichten door een derde partij geschieden die diensten voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die diensten en de gevolgen daarvan niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking onderhoudt.

8.3 Gegevens die door Afnemer of Gebruikers worden ingevoerd in de Applicatie, waaronder leer- en voortgangsresultaten, worden daarin opgeslagen gedurende het lopende Schooljaar. Malmberg verzorgt gedurende het Schooljaar back ups van deze gegevens. Aan het einde van het Schooljaar worden de gegevens door Malmberg verwijderd uit de Applicatie. Afnemer is zelf verantwoordelijk de gegevens tijdig te exporten uit de Applicatie. Malmberg garandeert niet dat zij na verwijdering van gegevens uit de Applicatie nog back ups beschikbaar heeft.

8.4 Malmberg verleent geen onderhoudsdiensten ten aanzien van on-premises Applicaties tenzij expliciet overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke onderhoudsovereenkomst.

Artikel 9 Systeemvereisten

9.1 De computer(s), server(s), programmatuur en/of het netwerk van Afnemer waarop of in verband waarmee de Applicatie zal worden gebruikt dienen minimaal aan de systeemvereisten te voldoen en te blijven voldoen zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl). Malmberg garandeert niet dat Applicaties volledig en juist zullen blijven functioneren indien deze gebruikt worden in combinatie met andere computerprogrammatuur of hardware dan vermeld in de systeemvereisten.

9.2 Afnemer zal aan Malmberg steeds tijdig alle in redelijkheid voor de levering of het toegankelijk maken van de Applicatie benodigde informatie verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Artikel 10 Garanties en Vrijwaring

10.1 Malmberg garandeert dat indien de systemen van Afnemer voldoen aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in Artikel 9, de Applicatie gedurende de Duur in essentie functioneert conform de Productomschrijving (behoudens voor zover daarvan wordt afgeweken door middel van Updates) en de SLA en passend beveiligd is en zal blijven via het ter beschikking stellen van Updates en patches. Voor het overige wordt (toegang tot) de Applicatie geleverd “as is” en worden alle overige (impliciete) garanties, waaronder enige garantie van geschiktheid, veiligheid of kwaliteit, geheel uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan en niet anders overeengekomen in de Licentieovereenkomst.

10.2 Vanaf het moment van beschikbaarstelling van een Update vervalt de garantie voor zover het de eerdere versie van de Applicatie betreft.

10.3 Malmberg is onder de garantie slechts gehouden, naar keuze van Malmberg, zich in te spannen tot herstel van gebreken in een volgende Update of het restitueren van vooraf betaalde vergoedingen naar rato van de resterende periode van de Duur, dit laatste onder gelijktijdig beëindigen van de toegang tot de Applicatie. De garantie geldt slechts voor gebreken die niet voor risico van Afnemer komen en die schriftelijk en gedetailleerd bij Malmberg worden gemeld.

10.4 Malmberg garandeert niet dat Applicaties zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle gebreken worden hersteld.

10.5 Malmberg is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.6 Afnemer staat ervoor in dat zij en de Gebruikers de Applicatie zorgvuldig gebruiken en door het gebruik daarvan niet onrechtmatig zullen handelen jegens Malmberg of derden. Afnemer vrijwaart Malmberg ter zake alle aanspraken van derden, schade en kosten ten gevolge van of voorvloeiend uit het gebruik van de Applicatie door Afnemer en/of de Gebruikers, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 11 Duur en (Gevolgen van) Beëindiging

11.1 Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie te gebruiken gedurende één Schooljaar tenzij in de Licentieovereenkomst een langere Duur is overeengekomen.

11.2 Indien de Licentie wordt verstrekt voor een groep Gebruikers voor één Schooljaar, dan wordt deze stilzwijgend telkens met één Schooljaar verlengd tegen de vergoedingen en voorwaarden die gelden aan het begin van dat nieuwe Schooljaar, tenzij de Licentie door één der partijen schriftelijk vóór 1 juli wordt opgezegd via Uitgeverij Malmberg, t.a.v. Instellingenservice basisonderwijs, uitsluitend schriftelijk via Postbus 233, 5201 AE ’s-Hertogenbosch of per e-mail via de website van Malmberg (www.malmberg.nl).

11.3 Indien de Licentie wordt verstrekt voor één Gebruiker voor één Schooljaar (in deze Licentievoorwaarden: een “individuele licentie”), dan vervalt de Licentie na ommekomst van dat Schooljaar van rechtswege en is deze niet tussentijds opzegbaar.

11.4 Indien de Licentie wordt verstrekt voor een bepaalde Duur van langer dan één Schooljaar (4 of 8 jaar), dan vervalt de Licentie na ommekomst van de Duur van rechtswege en is deze niet tussentijds opzegbaar.

11.5 Indien de Licentie wordt verstrekt voor Onbeperkte Duur zal Malmberg voorafgaand aan het aflopen van het laatste Schooljaar in de levenscyclus van de betreffende methode, aan Instelling meedelen op welke datum de Licentie zal eindigen en de toegang tot de Applicatie zal worden afgesloten. Deze licentie is niet tussentijds opzegbaar.

11.6 Malmberg is, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder daardoor tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie verplicht te zijn, (i) indien Afnemer of de Gebruikers de Applicatie in strijd met de Licentieovereenkomst gebruiken, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, (ii) indien Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen of (iii) indien een licentiegever van Malmberg enige voor levering benodigde licentie beëindigt. Voorgaande doet niet af aan eventuele overige rechten van Malmberg, zoals het recht tot opschorting of verrekening, het recht volledige schadevergoeding te vorderen en het recht maatregelen te treffen om haar rechten te bewaren.

11.7 Bij wijziging van naam- en adresgegevens en bij fusie of ontvlechting van de organisatie van Instelling, dient Instelling Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste dertig dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. Licentieovereenkomsten met een Onbeperkte Duur worden van rechtswege beëindigd op het moment van een organisatorische fusie of ontvlechting. Instelling heeft geen recht op restitutie van eventueel vooruit betaalde bedragen. De betreffende school krijgt een nieuwe Licentieovereenkomst aangeboden o.b.v. de nieuwe organisatorische situatie.

11.8 Bij faillissement of surséance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende persoon, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surséance van betaling heeft Malmberg het recht om de toegang tot de Applicatie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie.

11.9 Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst dient de Afnemer het gebruik van de Applicatie per direct te staken en gestaakt te houden, de Applicatie onmiddellijk te verwijderen van alle systemen van de Instelling en alle eventuele kopieën van de Applicatie aan Malmberg af te staan.

11.10 Afnemer heeft niet het recht de Licentieovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12 Vergoeding en Betaling

12.1 Afhankelijk van het soort Licentie betaalt Afnemer voor de Licentie elke Duur een door Malmberg vast te stellen vergoeding dan wel een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst.

12.2 Indien Afnemer een Licentie per Schooljaar heeft wordt de vergoeding jaarlijks opnieuw berekend o.b.v. het door Malmberg voor het komende Schooljaar vastgestelde tarief en het totaal aantal leerlingen op de betreffende schoollocatie conform de bij Malmberg op dat moment bekende officiële DUO gegevens. Eventuele verhoging van de vergoeding op grond van deze bepaling geeft Afnemer niet het recht op ontbinding van de Licentieovereenkomst.

12.3 Alle vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en inclusief BTW en eventuele overige belastingen of heffingen.

12.4 Bij een Licentie per Schooljaar vindt facturatie jaarlijks plaats aan het begin van het Schooljaar. Bij een eenmalige vergoeding vindt facturatie van het volledige bedrag vooraf plaats.

12.5 Afnemer komt geen recht toe tot op enige vorm van opschorting, verrekening, retentie of reclame.

12.6 De bepalingen in dit Artikel 12 gelden slechts voor zover Instelling geen afwijkende afspraken heeft gemaakt met de Educatieve dienstverlener.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Productbeschrijving, en alle overige informatie, materialen of data die door Malmberg aan Afnemer worden verschaft of ter beschikking gesteld, berusten bij Malmberg, haar licentiegevers of diens toeleveranciers.

13.2 De Licentie strekt zich niet uit tot de broncode. De broncode van de Applicatie en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie worden nimmer aan Afnemer ter beschikking gesteld. Het is Afnemer en de Gebruikers niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Productbeschrijving te (laten) wijzigen, verveelvoudigen, decompileren of reverse engineeren, behoudens voor zover toegestaan krachtens dwingend recht.

13.3 Malmberg heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Applicatie en/of enige daaraan gekoppelde of gerelateerde programmatuur, databestanden of websites. Het is Afnemer niet toegestaan deze technische voorzieningen te (laten) verwijderen, te (laten) wijzigen of te (laten) omzeilen.

13.4 Zodra Afnemer ervan op de hoogte raakt dat Gebruikers of derden inbreuk (dreigen te) maken op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg, (dreigen te) handelen in strijd met de Licentieovereenkomst of deze Licentievoorwaarden, of de Applicatie (dreigen te) gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, zal Afnemer Malmberg daarover terstond informeren en redelijkerwijs meewerken aan het beëindigen van de ongeoorloofde handelwijze van deze derde.

13.5 Malmberg vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Applicatie inbreuk zou maken op een IE-Recht van die derde, onder voorwaarde dat Afnemer Malmberg onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Malmberg. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Malmberg in de Applicatie heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de Applicatie inbreuk maakt op enig IE-Recht van een derde of indien naar het oordeel van Malmberg een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Malmberg er, indien mogelijk, voor zorgdragen dat Afnemer de Applicatie of een functioneel gelijkwaardige applicatie kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Malmberg is uitgesloten.

Artikel 14 Persoonsgegevens en Beveiliging

14.1 Malmberg heeft zichzelf verbonden aan de privacyreglementen van haar brancheorganisatie GEU en aan de meest recente versie van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy dat door de GEU is afgesloten met de sectorraden en vertegenwoordigers van distributeurs van digitale onderwijsmiddelen (het “Convenant”), waaronder aan de daarin neergelegde verplichtingen met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.

14.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen door middel van de Applicatie, wordt Instelling aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke en Malmberg als de verwerker in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

14.3 De Model Verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant zal tussen Malmberg en Instelling gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor elke Applicatie die Malmberg aanbiedt heeft zij een zogenaamde privacy bijsluiter opgesteld waarin tussen partijen is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. De Model Verwerkersovereenkomst en de bijlagen daarbij maken integraal onderdeel uit van de Licentieovereenkomst en partijen verbinden zich hierbij te handelen conform deze documenten.

14.4 De van toepassing zijnde privacyreglementen, verwerkersovereenkomst en bijlagen, waaronder de privacy bijsluiters zijn te vinden op www.malmberg.nl/privacy.htm.

14.5 Instelling zal passende maatregelen treffen om haar systemen, netwerk en infrastructuur te beveiligen en zal te allen tijde adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 15 Audits

15.1 Malmberg heeft het recht bij Afnemer aangekondigde en onaangekondigde audits uit te (laten) voeren teneinde te (laten) controleren op de naleving van de bepalingen in deze Licentievoorwaarden. Afnemer verleent Malmberg en/of door haar ingeschakelde derden ten behoeve van audits op eerste verzoek toegang tot haar gebouwen, systemen en boekhouding en zal alle medewerking verlenen aan door of namens Malmberg uit te voeren audits. Audits vinden in beginsel slechts plaats tijdens normale werktijden en Malmberg spant zich ervoor in dat audits de normale bedrijfsvoering van Afnemer zo min mogelijk verstoren of beperken. Instelling brengt geen kosten in rekening voor de door haar verleende medewerking aan de audit. De eigen kosten en de kosten van door Malmberg ingeschakelde derden worden door Malmberg gedragen tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen deze kosten voor rekening van Afnemer voor zover redelijk, onverminderd enige overige rechten van Malmberg. Malmberg zal informatie die zij als gevolg van audits verkrijgt vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met het ter zake bepaalde in de Voorwaarden.

Artikel 16  Aansprakelijkheid

16.1 Malmberg is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Afnemer lijdt of maakt voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen), waaronder voor schade ten gevolge van verlies of beschadiging van gegevens (waaronder begrepen inloggegevens en Gebruikersgegevens), documenten, programmatuur of databestanden.

16.2 Indien Malmberg desondanks aansprakelijk wordt geacht, is haar aansprakelijkheid beperkt op de wijze als in de volgende artikelleden bepaald.

16.3 De totale aansprakelijkheid van Malmberg is in alle gevallen beperkt tot een bedrag ter hoogte van de vergoeding per schooljaar (zo nodig: naar rato) die Afnemer heeft betaald voor de betreffende Licentie, over het schooljaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

16.4 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Malmberg voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding.

Juni 2020

Service level agreement

Artikel 1 Definities en Interpretatie

1.1 In deze SLA worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Beschikbaarheid: De tijd, uitgedrukt in een percentage, dat de Applicatie in een bepaalde kalendermaand beschikbaar is

gedurende schooldagen van 7.00 uur tot 22.00 uur, exclusief eventuele niet-beschikbaarheid die buiten de directe invloedssfeer van Malmberg ligt. Problemen van de Netwerkconfiguratie van de Instelling of Gebruiker vallen buiten de directe invloedssfeer van Malmberg.

Gebrek: Een fout in de Applicatie die ertoe leidt dat de Applicatie niet functioneert in overeenstemming met de Productbeschrijving of het niet voldoen van de Applicatie aan de SLA. Fouten in de Applicatie veroorzaakt door het niet of niet correct functioneren van de Netwerkconfiguratie en/of overige zaken die buiten de directe invloedssfeer van Malmberg liggen vormen geen Gebreken in de zin van deze SLA.

Incident: Een gebeurtenis die ertoe leidt dat de Applicatie niet functioneert overeenkomstig de Productbeschrijving of het niet voldoen van de Applicatie aan de SLA.

Leveringsvoorwaarden: de meest recente versie van de Malmberg Algemene Leveringsvoorwaarden (te vinden op www.malmberg.nl/voorwaarden.htm).

Netwerkconfiguratie: De hardware, tussenliggende telecommunicatieverbindingen en bijbehorende (besturings)systemen die buiten de invloedsfeer van Malmberg liggen.

Onderhoudsvenster: Werkdagen tussen 22.00 uur en 07.00 uur, in het weekeinde tussen vrijdag 22.00 uur en maandag 07.00 uur, en tijdens vakanties c.q. feestdagen wanneer scholen gesloten zijn.

SLA: Deze service level agreement.

1.2 Woorden die in deze SLA worden geschreven met een beginhoofdletter en niet in dit artikel zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals daaraan gegeven in de Leveringsvoorwaarden en/of de relevante Licentievoorwaarden voor Educatieve Software of voor Digitale Leermiddelen (te vinden op www.malmberg.nl/voorwaarden.htm).

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze SLA wordt overeengekomen als bijlage bij een tussen Malmberg en Instelling overeengekomen Licentieovereenkomst met betrekking tot een Licentie op één of meerdere Applicatie(s), en is van toepassing op ieder gebruik van de Applicatie door Instelling en de Gebruikers. De toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Leveringsvoorwaarden en van de relevante Licentievoorwaarden zijn naast en in aanvulling op deze SLA van toepassing. Deze SLA maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de Licen-tieovereenkomst.

2.2 In het geval van strijdigheid tussen deze SLA en de Licentievoorwaarden, hebben de Licentievoorwaarden voorrang.

2.3 Deze SLA is aan Instelling ter hand gesteld bij bestelling van de Applicatie.

Artikel 3 Duur en beëindiging van de SLA

3.1 Duur en beëindiging van deze SLA zijn gekoppeld aan de Licentieovereenkomst. Deze SLA treedt op hetzelfde moment in werking als de Licentieovereenkomst. Zodra de Licentieovereenkomst eindigt, eindigt deze SLA automatisch.

Artikel 4 Beschikbaarheid

4.1 Vanaf de startdatum van de Licentieovereenkomst zal Malmberg de Applicatie voor gebruik door Instelling beschikbaar stellen en houden in overeenstemming met de Licentieovereenkomst en deze SLA. De Applicatie dient in samenhang met de Netwerkconfiguratie conform de Productbeschrijving te functioneren. Malmberg garandeert een Beschikbaarheid van de Applicatie van 99,5%.

4.2 Beschikbaarheid betekent dat de Applicatie door Instelling benaderd en gebruikt kan worden. Niet inbegrepen zijn storingen aan verbinding en/of apparatuur die buiten de macht van Malmberg liggen, waaronder de Netwerkconfiguratie, verbinding en/of apparatuur van Instelling of Gebruikers.

4.3 Beschikbaarheid wordt berekend en vastgesteld op basis van het interne monitoringsysteem van Malmberg.

Artikel 5 Ondersteuning en onderhoud

5.1 De helpdesk van Malmberg zal aan Instelling telefonische ondersteuning en ondersteuning per e-mail bieden bij het gebruik van de Applicatie, eventuele problemen die daarbij door de medewerkers van Instelling en Gebruikers worden ondervonden en voor het melden van Incidenten. De helpdesk is gedurende werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar voor telefonische ondersteuning en het melden van Incidenten, uitgezonderd op officieel erkende feestdagen.

5.2 Malmberg is niet gehouden tot ondersteuning van Gebruikers van de Applicatie.

5.3 Bij het vragen van ondersteuning en het melden van Incidenten dienen de volgende gegevens doorgegeven te worden: (i) contactgegevens van de contactpersoon, te weten e-mail adres en telefoonnummer, (ii) beschrijving van het probleem, zo accuraat als mogelijk, (iii) beschrijving van de door Instelling reeds genomen stappen. 


5.4 Instelling ontvangt bij ieder melding een ticket-nummer van de melding op het door Instelling opgegeven e-mailadres. Instelling zal op verzoek van Malmberg informatie aanleveren om de melding te kunnen afhandelen. Instelling stemt ermee in naar beste vermogen te assisteren bij het verhelpen van het Incident. De contactpersoon zal voor Malmberg het aanspreekpunt zijn voor terugkoppeling over meldingen.

5.5 Malmberg plant onderhoudswerkzaamheden en de installatie van eventuele Updates binnen het Onderhoudsvenster en zal deze ten minste vijf dagen van tevoren aankondigen. Aankondiging vindt plaats via de Applicatie en via de Malmberg website op www.malmberg.nl/storingen-onderhoud.htm. In het geval van hoge urgentie ten behoeve van de voorkoming van calamiteiten zal Malmberg hiervan afwijken.

Artikel 6 Oplossen van Incidenten

6.1 Iedere melding van een Incident wordt op grond van zijn aard en gevolgen voor het gebruik van de Applicatie door Malmberg ingedeeld in één van drie prioriteitscategorieën.

6.2 Werkzaamheden in het kader van het oplossen van Incidenten zullen zo spoedig mogelijk aanvangen conform de volgende reactietijden en hersteltijden.

Prioriteitsniveau Omschrijving incident Reactietijd (Hersteltijd)
Hoog Het volledig niet beschik-baar zijn van de Applicatie. < 30 min. [ < 8 werk- uren]
Medium Gedeeltelijk onderbroken of verminderde prestatie van de Applicatie. Bijvoorbeeld gedeeltelijke niet-beschikbaarheid van de Applicatie. < 4 uur [ < 16 werk-uren]
Laag Problemen met beperkte gevolgen voor Instelling. Bijvoorbeeld verzoek voor wijzigen van configuratie of installatie van software of modules. < 5 werk-dagen [n.t.b., item op de backlog]

6.3 Bij het oplossen van Incidenten is het Malmberg toegestaan al dan niet tijdelijke work arounds toe te passen.

6.4 Reactietijden, hersteltijden en beschikbaarheid zijn inspanningsverplichtingen en gelden enkel voor Incidenten die door Instelling zijn gemeld en zijn geregistreerd door de helpdesk van Malmberg.

6.5 Voor Incidenten die worden veroorzaakt door het niet of niet correct functioneren van de Netwerkconfiguratie en/of overige zaken die buiten de directe invloedssfeer van Malmberg liggen, gelden geen reactietijden. Bij deze Incidenten zal Malmberg enkel een ondersteunende rol spelen voor zover dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden.

6.6 De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van Incidenten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door Instelling en andere aan Instelling of derden toe te rekenen omstandigheden komen voor rekening van Instelling. De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van Incidenten die worden veroorzaakt door Gebreken komen voor rekening van Malmberg. Hierbij is eventuele gevolgschade uitgesloten en geldt de aansprakelijkheidsbepaling zoals opgenomen in de Leveringsvoorwaarden en/of de relevante Licentie-voorwaarden.

6.7 Het melden van een Incident op de website www.malmberg.nl/storingen-onderhoud.htm wordt ook in beschouwing genomen als Malmberg reactie, in het licht van ‘reactietijden’.

Artikel 7 Remedies

7.1  Instelling kan een boete claimen i.v.m. niet-beschikbaarheid ingeval dat (i) in twee opeenvolgende maanden (de "meetperiode") de beschikbaarheidsgarantie niet wordt gehaald of (ii) in vier willekeurige maanden in één schooljaar (de "meetperiode") de beschikbaarheidsgarantie niet wordt gehaald.

7.2 De hoogte van de boete is (i) 2,5% bij beschikbaarheid binnen de meetperiode (dus twee maanden opeenvolgend of één schooljaar) tussen 99% en 99,5%, (ii) 5% bij beschikbaarheid binnen de meetperiode tussen 98% en 99%, (iii) 10% bij beschikbaarheid binnen de meetperiode tussen 95% en 98%, (iv) 20% bij beschikbaarheid tussen 50% en 95% en (v) 100% bij beschikbaarheid onder 50%.

7.3 Instelling kan een boete claimen i.v.m. niet behalen van de reactie- of hersteltijden ingeval dat een gegarandeerde reactie- of hersteltijd vijf keer in één schooljaar niet wordt gehaald.

7.4 De hoogte van de boete bij niet behalen van de reactie- of hersteltijden bedraagt 0,5% per niet behaalde reactie- of hersteltijd, met een maximum van 20%.

7.5 De hoogte van de totale boete is gemaximeerd tot 100% van de waarde van de betreffende licentie per schooljaar.

7.6 Voor het claimen van boetes wordt een onderbouwde boeteclaim ingediend bij Malmberg Klantenservice op de door Malmberg aangegeven wijze. Indien de Instelling dat wenst, of als dat contractueel zo is vastgelegd, kan de Educatieve dienstverlener dat ook namens Instelling doen.

7.7 Boeteclaims kunnen eenmaal per jaar worden ingediend over het gehele betreffende jaar. Instelling brengt een boeteclaim over het betreffende schooljaar in bij Malmberg uiterlijk veertien dagen na afloop van het betreffende schooljaar (duur van 1 augustus tot en met 31 juli). Boeteclaims die na die termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

7.8 De remedies beschreven in dit artikel zijn de enige remedies die Instelling ter hand staan indien Malmberg niet voldoet aan de in dit artikel genoemde Beschikbaarheid, reactietijden en hersteltijden.

7.9 In geval van een conflict tussen partijen zal uitvoering van de SLA niet worden stopgezet opdat de goede voortgang niet onnodig wordt verhinderd, tenzij de aard van het geschil zodanig is dat dit in redelijkheid niet van Instelling of Malmberg mag worden verlangd.

Artikel 8 Oplossen van Gebreken

8.1 Indien sprake is van een Gebrek zal Instelling dit onverwijld na constatering aan Malmberg melden. Malmberg zal Gebreken kosteloos herstellen in volgorde van door Malmberg vast te stellen prioriteit en binnen een door Malmberg vast te stellen termijn. Van de oorzaak van het Gebrek en de door Malmberg te nemen maatregelen, zal Malmberg schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, verslag uitbrengen aan Instelling. Herstel van Gebreken conform dit Artikel 8 is de enige remedie die Instelling ter hand staat indien sprake is van gebreken.

8.2 Instelling zal in redelijkheid medewerking verlenen teneinde Malmberg in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen in dit Artikel 8.

Oktober 2018