Search

Privacy

Malmberg a Sanoma Company

Privacy Statement

Deze privacy statement is een compacte tekst met links naar onze product specifieke privacybijsluiters en beveiligingsinformatie.

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens digitale leermiddelen (Malmberg als verwerker) 

Malmberg is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen en docenten door Malmberg bij het gebruik van onze digitale leermiddelen.


De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten/docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de PO-Raad, VO-Raad en MBO-Raad en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Malmberg, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen en docenten door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken. 


Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Malmberg heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0 ’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Malmberg is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Malmberg altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. 

Malmberg is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.


Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens overig (Malmberg als verwerkingsverantwoordelijke) 

Malmberg biedt een breed scala aan van diensten en producten. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor:

- De acceptatie van jouw bestelling van producten of promotieartikelen

- De uitvoering van overeenkomsten

- Relatiebheer, en

- Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn NAW gegevens , e-mail adres en het vak/de vakken die je geeft. Indien je je in ASSU hebt geregistreerd, gebruiken wij de ASSU database als bron. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van Malmberg. Ook stelt Malmberg persoonsgegevens beschikbaar aan ASSU en andere aanbieders van leermiddelen en onderwijsmethoden om je te informeren over hun educatieve oplossingen. Alleen wanneer je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven, stelt Malmberg ook jouw e-mailadres ter beschikking. Indien je dit niet wenst, kun je dat kenbaar maken aan Malmberg via klantenservice.administratie@malmberg.nl of bellen naar 073 628 8766. Als je meer wilt weten over ASSU, kijk dan op www.assu.nl. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden, kun je mailen naar avgverzoeken@malmberg.nl of bellen naar onze Klantenservice, 073 628 8766.

Malmberg richt geen marketingboodschappen op kinderen.


Verantwoordelijkheid van Malmberg voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Malmberg heeft een interne privacy officer als Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Cbp). Klachten over de verwerking van jouw data kun je richten aan de Functionaris gegevensverwerking. Tevens wijzen wij je op jouw recht om klachten over de verwerking van jouw data direct te richten aan de autoriteit persoonsgegevens.


GEU

Privacybescherming is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid. Om die reden onderschrijft Malmberg de afspraken die zijn gemaakt betreffende de bescherming van persoonsgegevens door de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) rondom internetgebruik en die van de ASSU.


Gedragsregels

Indien je reageert op een actie of gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Malmberg, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden er niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt. Door gebruik te maken van (de diensten van) onze website, ga je akkoord met dit privacy statement. Ook ga je akkoord met het verzamelen en het gebruiken van deze gegevens door ons.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In de beveiligingsbijlagen van de verwerkersovereenkomsten staat expliciet en uitgebreid beschreven op welke wijze wij uw persoonsgegevens beschermen.


De wettelijke basis voor gegevensverwerking

 • Bij het verwerken van gegevens voor het leveren en personaliseren van onze producten is onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens contractueel. De gegevens die onder contract worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor het leveren van het product of de dienst en voor het bedienen van de klant. Het bevat meestal de contactgegevens van de klant en de informatie die nodig is voor het gebruik van de functies van de dienst of die worden verzameld over het gebruik van de dienst. Deze gegevens worden in meer detail beschreven in de voorwaarden van  het product of de dienst.
 • Bij het verwerken van gegevens voor analyses die gericht zijn op het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten, is onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens ons legitieme belang als een bedrijf om ons bedrijf te verbeteren.
 • Bij het verwerken van gegevens voor statistische rapportage voor zakelijke besluitvorming en verkoop, is onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens ons legitieme belang als een bedrijf om ons bedrijf te verbeteren.
 • Bij het verwerken van gegevens voor marketing-, verkoop- en klantenservicedoeleinden, is onze wettelijke basis voor verwerking ons legitieme belang als bedrijf om contact op te nemen met onze klanten en klantenrelaties te onderhouden.
 • Bij het verwerken van gegevens voor fraudepreventie en informatiebeveiligingsdoeleinden is onze wettelijke basis voor verwerking ons legitieme belang als bedrijf om illegale activiteiten tegen ons of onze klanten te voorkomen en te verdedigen.
 • Bij het verwerken van gegevens voor accountancy- en belastingdoeleinden is onze wettelijke basis voor verwerking onze wettelijke verplichting als gegevensbeheerder om registers bij te houden in overeenstemming met de geldende wetgeving


Wie kan mijn persoonlijke gegevens verwerken?

Malmberg kan persoonlijke gegevens binnen de Sanoma Group overdragen wanneer dit om administratieve redenen noodzakelijk is voor de doeleinden die worden gecommuniceerd in deze privacystatement.
Het bedrijf kan externe verwerkers aanwijzen om de gegevens namens het Sanoma Learning-bedrijf te verwerken om de verwerking mogelijk te maken. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat de verwerker de gegevens alleen verwerkt voor de genoemde doeleinden en dat deze adequate technische en organisatorische beveiligingswaarborgen bieden om gegevens te beschermen. Het Sanoma Learning-bedrijf en de verwerker gaan een schriftelijke overeenkomst voor gegevensverwerking aan om een ​​passend beschermingsniveau te waarborgen. Externe leveranciers die gegevens namens ons verwerken, moeten persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacystatement.

We slaan onze gegevens doorgaans op in de EU of de EER. Als er gegevens worden overgedragen buiten de EU of EER, zullen we ervoor zorgen dat het land waarnaar de gegevens worden overgedragen, wordt goedgekeurd als een voldoende niveau van privacybescherming door de Europese Commissie, en waar nodig zullen we de standaard contractuele modelbepalingen (EC clauses) die zijn  goedgekeurd door de Europese Commissie, gebruiken.


Inzage en verzet

Je kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van je hebben geregistreerd en je kunt jouw gegevens aanpassen. Je kunt jouw persoonsgegevens online inzien en corrigeren. Leerkrachten basisonderwijs kunnen hiervoor inloggen op 'Mijn Malmberg' en docenten op www.assu.nl.

Indien je geen prijs meer stelt op aanbiedingen (direct marketing, telemarketing, en e-mailmarketing) en gegevensverstrekking door ons, dan kun je je uitschrijven.  Wij zullen de verdere verwerking van jouw gegevens dan direct beëindigen.

Verzoeken met betrekking tot jouw data

Ook kun je ons verzoeken jouw school- of persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt of je kunt een verzoek indienen voor export van jouw data. Je kunt hiervoor mailen of bellen naar onze Klantenservice, 073 628 8766.


Bewaartermijnen

Als wij jouw data gedurende een periode van 2 jaar niet gebruikt hebben, worden deze automatisch verwijderd. Indien je je zelf uitschrijft, staken wij de verdere verwerking van jouw gegevens per direct (zie “inzage en verzet”).Privacy op internet en cookies

Graag wijzen wij je op de informatie over het gebruik van cookies op onze websites.


Social media

Malmberg heeft een verschillende Facebook pagina’s. Malmberg en Facebook zijn gezamenlijk verwerkersverantwoordelijk met betrekking tot de bezoekersdata op die specifieke Malmberg Facebook-pagina’s. U kunt meer informatie vinden over de wijze waarop Facebook omgaat met persoonsgegevens in Facebook’s privacy statement: https://www.facebook.com/privacy/explanation. In samenwerking met Facebook wordt data verzameld (op de betreffende Facebook pagina’s) ten aanzien van de volgende onderdelen: likes op de Facebookpagina, de zichtbaarheid van de posts en de demografische informatie van personen die onze posts hebben bereikt. Deze data wordt verzameld ten behoeve van de rapportagemogelijkheden. Deze data wordt niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens die verder in dit privacy statement worden genoemd.


De websites van Malmberg hebben ook social plugins van externe dienstverleners zoals LinkedIn, Facebook ,Twitter en Instagram. Dit zijn knoppen waarmee u bijvoorbeeld een artikel kunt delen. De data die wordt verzameld door de social plugins, wordt niet met Malmberg gedeeld. Wij adviseren u om de privacy statements van deze externe dienstverleners/ sociale media door te nemen. Het is mogelijk dat de betreffende partij data verzamelt zoals beschreven in hun privacy statements.

Verwerkersovereenkomst

Wilt u een verwerkersovereenkomst afsluiten, ga dan snel hier heen.

In de Verwerkersovereenkomst van Malmberg wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Malmberg hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 3.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’. Als onderdeel van dit convenant hebben de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen met brancheorganisaties een ‘Model Verwerkersovereenkomst’ ontwikkeld. Stichtingen en schoolbesturen kunnen deze gebruiken om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. De Verwerkersovereenkomst vormt tevens een onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. Hier kunt u de verwerkersovereenkomsten inkijken:

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs


Updates privacy bijsluiters

 • September 2021: De verwerkersovereenkomsten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn aangepast. Bij de subverwerkers is aangevuld dat er zogeheten standard contractual clauses zijn afgesloten indien relevant.
 • Februari 2021: De verwerkersovereenkomsten Voorgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs zijn aangepast i.v.m.de vervanging van de tool Intercom door Zendesk.
 • Juni 2020: De privacy bijsluiter behorende bij de verwerkersovereenkomst basisonderwijs is geactualiseerd. Deze actualisatie heeft betrekking op de migratie van een aantal methodes van het BAPS platform naar het nieuwe platform Bingel, per schooljaar 20-21.

Als al een verwerkersovereenkomst is afgesloten, blijft deze gelden; er hoeft dus geen nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. Als in 2020-2021 met een van de methodes in de bijsluiter wordt gewerkt en er is nog geen verwerkersovereenkomst afgesloten, volg dan onderstaand stappenplan.


Stappenplan

Volg onderstaande stappen om een verwerkersovereenkomst af te sluiten:

 1. Vul hier uw aanvraag in met alle benodigde informatie.

 2. Malmberg controleert de aanvraag.

 3. Bij akkoord ontvangt u een vooraf ingevulde verwerkersovereenkomst per mail.

 4. U kunt nu de overeenkomst laten teken door het bevoegd gezag en de BRIN-nummers invullen voor welke scholen de overeenkomst betreft.

 5. Stuur de overeenkomst volledig ingevuld terug (handtekening bevoegd gezag, alle bijlage, een lijst met BRIN-nummers van de locaties).

 6. Malmberg controleert de overeenkomst en laat u weten of dat deze akkoord is.

  Twijfelt u of dat het bestuur al een overeenkomst heeft met Malmberg? Dan kunt u dit altijd navragen doormiddel van een mail naar verwerkersovereenkomst@malmberg.nl met  het bestuursnummer en de adres gegevens.


  Gebruik digitale producten

  Bij het gebruik van onze digitale producten verwerkt  Malmberg persoonsdata van leerkrachten/docenten  en leerlingen. Malmberg is verwerker van deze persoonsdata in opdracht van de school.

  Als verwerkingsverantwoordelijke moet het schoolbestuur een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als u twijfelt of uw bestuur dit al heeft gedaan, adviseren wij u deze stappen te doorlopen:

  1.           Controleer bij uw schoolbestuur of er al een verwerkersovereenkomst is met Malmberg.

  a.           Indien dit niet zo is, kan het bestuur hier de juiste overeenkomst afsluiten

  b.           Als het bestuur de overeenkomst wel heeft ondertekend, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden op dit gebied.

   

  Eula

  Deze End User License Agreement (EULA) Digitale Leermiddelen Malmberg wordt getoond bij het activeren van een digitale licentie. De gebruiker gaat akkoord met onderstaande voorwaarden.

  Belangrijk 

  Lees de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door voordat je met dit Digitale Leermiddel gaat werken. Door het vakje aan te vinken ga je akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Wanneer je niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst en het vakje niet aanvinkt, kan de registratie niet worden voltooid. Als je de registratie voltooit en dit Digitale Leermiddel gebruikt, betekent het dat je akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst.

  Licentieverlenging

  Door de aanschaf van de licentie verkrijg je het gebruiksrecht voor één gebruiker. Dit is geen koopovereenkomst. Je bent door de aanschaf van deze licentie dus geen eigenaar van dit Digitale Leermiddel. Dit Digitale Leermiddel blijft eigendom van L.C.G. Malmberg. Het gebruiksrecht is niet-exclusief en niet overdraagbaar. Onder dit Digitale Leermiddel wordt verstaan: alle in de database aanwezige programma's, inhouden en gegevensbestanden.

  Licentieperiode

  Deze licentie is beperkt tot de bij aanschaf overeengekomen periode. Na het verlopen van deze periode is het niet toegestaan dit Digitale Leermiddel langer te gebruiken. De licentieperiode gaat in op het moment waarop u de registratie voltooit. In geval van verlenging van een bestaande licentie wordt de vervaldatum van de oude licentie overschreven. Mocht je een MBO licentie gebruiken van Taalblokken, Rekenblokken of Take Care dan dien je de licentie binnen 3 maanden na aanschaf te activeren, zodat we je kunnen garanderen dat je gebruik kunt maken van de volledige licentieduur.

  Auteursrecht en beperkingen

  Dit Digitale Leermiddel en alle inhouden worden beschermd door wetten van intellectuele eigendom en door internationale verdragsbepalingen. Op dit Digitale Leermiddel rust auteursrecht. L.C.G. Malmberg is als uitgever van dit product als zodanig bevoegd om het gebruiksrecht zoals omschreven in deze overeenkomst te verlenen. Het eigendomsrecht op dit Digitale Leermiddel (inclusief alle onderdelen) en het intellectuele eigendomsrecht berusten bij L.C.G. Malmberg of haar leveranciers en zijn als zodanig beschermd door het wettelijke auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen het databankenrecht.

  Gebruik

  Het is niet toegestaan dit Digitale Leermiddel of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren anders dan hierna aangegeven. Het is niet toegestaan deze licentie te vervreemden op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan toegang tot dit Digitale Leermiddel te verhuren of in huurkoop te geven of op enig andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens voor jouw eigen gebruik. Het is niet toegestaan dit Digitale Leermiddel te decompileren, disassembleren of te ontsleutelen. Evenmin is het toegestaan om data, direct gegenereerd met het systeem te kopiëren, te verhuren, te verkopen, over te dragen of in sublicentie ter beschikking te stellen. Onder data wordt hier onder andere verstaan teksten, toetsvragen, beeldmateriaal, audio- en videobestanden, enzovoort zowel in gedrukte als in digitale vorm. Afdrukken mogen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gemaakt. Het is leerlingen toegestaan om onderdelen van dit Digitale Leermiddel (bijvoorbeeld bronnen en bestanden) te gebruiken voor eigen werkstukken en/of presentaties, ook in digitale vorm. Het is niet toegestaan om (onderdelen van) dit Digitale Leermiddel te plaatsen op internet, ook niet als onderdeel van een werkstuk of presentatie. Eigen werkstukken en/of presentaties waarin onderdelen zijn verwerkt van dit Digitale Leermiddel mogen evenmin op internet worden geplaatst of in thuis- of schoolomgeving worden vermenigvuldigd, ook niet in digitale vorm.

  Beperkte garantie

  L.C.G. Malmberg garandeert jegens de klant ten aanzien van de software en services de uiterste zorg, zowel met betrekking tot kwaliteit als stiptheid in acht te nemen. L.C.G. Malmberg kan niet garanderen dat de software foutloos of zonder onderbrekingen werkt of dat alle gebreken worden hersteld. L.C.G. Malmberg garandeert dat de internetsite waarop dit Digitale Leermiddel staat zo optimaal mogelijk beschikbaar is. Andere dan bovenomschreven garantie wordt door L.C.G. Malmberg niet gegeven. Op de verkoopdocumentatie staan de minimale systeemvereisten vermeld. Voor andere dan vermelde systemen/versies kan L.C.G. Malmberg geen garantie geven.

  Beperking van de aansprakelijkeheid

  L.C.G. Malmberg sluit alle aansprakelijkheid voor schade - zowel directe als indirecte - ten gevolge van defecten in dit Digitale Leermiddel uit. Voor zover deze clausule rechtens niet overeengekomen kan worden dan wel onder de omstandigheden van het geval geen of slechts gedeeltelijke werking heeft, zal de aansprakelijkheid van Malmberg BV zich beperken tot het bedrag van de aankoopprijs van de licentie, welke door de gebruiker werd betaald. Malmberg BV heeft bij de ontwikkeling van dit Digitale Leermiddel gestreefd naar volledigheid en juistheid van de informatie welke is opgenomen in dit Digitale Leermiddel, maar kan de volledige juistheid niet garanderen. Malmberg BV is als zodanig niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de informatie. Malmberg BV is gerechtigd in tussentijdse releases gegevens aan te passen of te vervangen door andere, actuelere en/of aanvullende informatie.

  Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

  Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

  Delen van data met bevoegde autoriteiten

  Malmberg behoudt zich het recht voor om de access logs en andere soortgelijke informatie te delen met een bevoegde autoriteit in gevallen waarin deze autoriteit hiervoor een wettelijk mandaat heeft en dit noodzakelijk acht om deze informatie op te vragen en te verwerken ter voorkoming en/of bestrijding van criminele activiteiten, zoals DDOS aanvallen. In dergelijke situaties zal Malmberg de informatie alleen delen als dit gerechtvaardigd en proportioneel is in het licht van de situatie.

  Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

  Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de Verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Wanneer je reeds een Verwerkersovereenkomst hebt afgesloten zul je per mail op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in de voorwaarden.

  Als je vragen hebt over ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen via:

  avgverzoeken@malmberg.nl.


  Stuur een mail

  We antwoorden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

  Mail ons


  Bel ons

  We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur kun je terecht voor andere vragen.

  Bel ons op 073 628 8766