Staal

Staal

Laat taal tot leven komen met Staal, de allereerste methode die spelling en grammatica combineert. En met succes: Staal zorgt voor betere resultaten op elke school. Met tekst, beeld en andere zelfgekozen bronnen werk je met de kinderen toe naar een taalproduct dat inspeelt op hun eigen belevingswereld.

Meer informatie over Staal 2

Staal
 • Opbrengstgericht werken
 • Levensechte bronnen
 • Beproefde spellingmethodiek

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Back

Go to previous tab
Back button

De drie belangrijkste redenen om voor Staal te kiezen

Opbrengstgericht werken

In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later.

Levensechte bronnen

Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch.

Beproefde spellingmethodiek

Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

Bekijk de video en de brochure

In deze introductievideo laten we in vogelvlucht zien waar Staal voor staat. De informatiebrochure geeft je een uitgebreide indruk van:

 • Inhoud en didactiek
 • Structuur en organisatie
 • De materialen van Staal, met veel voorbeeldpagina's en -schermen.

Daarnaast kun je meer lezen over de spellinglijn die we op verzoek van veel scholen hebben ontwikkeld voor de tweede helft van groep 3.

Brochure Staal Leaflet Spelling groep 3

Duik dieper in Staal

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Taal: inhoud en didactiek

Realistisch en toepassingsgericht

Staal gaat uit van de dagelijkste realiteit. Alle bronnen zijn levensecht en alle opdrachten zijn functioneel. Zo zien de kinderen de betekenis van taal in hun dagelijks leven. En dat motiveert!

  

Presenteren

De kinderen sluiten elk thema af met een eigen eindproduct. Dat kan een krantenartikel zijn, maar ook een presentatie of sportverslag.

Presenteren is een belangrijke vaardigheid in de huidige maatschappij. Met Staal ontwikkelen kinderen deze vaardigheid stap voor stap. Ze leren hoe ze hun presentatie het best kunnen voorbereiden en aan welke eisen ze moeten voldoen.

 

Directe Instructie

Staal maakt gebruik van het Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie (het IGDI-model). Hiermee vindt differentiatie al tijdens de instructie plaats.

Direct na de instructie controleren de kinderen met de eerste opdracht (‘Probeer het!’) of ze de uitleg snappen. Zo ja, dan werken ze zelfstandig verder aan de opdrachten in het werkboek. Kinderen die meer hulp nodig hebben, krijgen nu verlengde instructie. Aanwijzingen hiervoor staan in de handleiding.

Modeling als uitgangspunt

In het taalonderwijs is jouw rol als leerkracht heel belangrijk. Want goed voorbeeld doet volgen. Daarom staat modeling centraal: het hardop denkend voordoen.

Elke taalles begint met een uitleg in het onderdeel ‘Zo zit het!’. In instructiefilmpjes op het digibord doen bekende Nederlandse acteurs een taalstrategie voor. Daarna doe je de strategie zelf nog eens voor, met aanwijzingen uit de handleiding. Zo krijgen de kinderen twee goede voorbeelden te zien voordat ze zelf gaan oefenen.

Referentieniveaus en kerndoelen

Taaldeskundigen uit verschillende disciplines werkten mee aan Staal. De inhoud sluit daardoor volledig aan bij de Kerndoelen Nederlands en het Referentiekader Taal.

Referentieniveaus
Sinds 2010 zijn de referentieniveaus voor taal (en rekenen) van kracht. Voor het basisonderwijs geldt een fundamenteel niveau (1F) en een streefniveau (1S). Staal biedt leerstof aan op het streefniveau (1S/2F).

Dit Referentiekader Taal is door de SLO verder uitgewerkt in leerstofbeschrijvingen voor de taaldomeinen mondelinge taalvaardigheid, schrijven, begrippen en taalverzorging. Alle inhouden zijn in de methode opgenomen.

Kerndoelen
Staal sluit volledig aan bij de Kerndoelen Nederlands en het Referentiekader Taal. De 12 kerndoelen Nederlands zijn door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) verder uitgewerkt in tussendoelen voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Staal voldoet ruimschoots aan deze kern- en tussendoelen.

Betekenisvol en levensecht

Staal slaat een brug naar het echte leven. Alle bronnen zijn realistisch en komen uit het dagelijks leven. Zo zien de kinderen het belang en de betekenis van taal.

Levensechte bronnen
Staal gaat over de dagelijkse realiteit. Alle teksten en foto’s in het bronnenboek gaan over situaties die de kinderen ook buiten de klas tegenkomen.

Geen schoolse illustraties met fantasieteksten, maar teksten uit de dagelijkse werkelijkheid. Bijvoorbeeld een reclametekst, een productverpakking of een ambtelijk stuk.

Thema’s als geluk, licht, jungle en China geven vorm aan de lessen. De bijbehorende opdrachten zijn functioneel. Zo leren kinderen het belang en de betekenis van taal.

Betekenisvol eindproduct
Binnen elk thema werken de kinderen toe naar een betekenisvol eindproduct. Ze schrijven bijvoorbeeld een ingezonden brief, een brochuretekst of een minipresentatie. Zo maakt Staal het taalonderwijs functioneel en realistisch. Dit brengt taal tot leven. En dat motiveert.

 

Samenwerkend leren

In het werkboek staan pictogrammen die duidelijk maken aan welke opdrachten de kinderen samenwerken. Dit kan in tweetallen, viertallen of met de hele groep.

Tops en tips
Bij het maken van de eindproducten geven de kinderen feedback op elkaars werk. Op basis daarvan passen ze hun eindproduct aan.

Taalspel voor de hele groep
In de laatste week van ieder thema is er een leuk taalspel voor de hele groep. Dit spel vind je in het werkboek.

 

Grammatica

Staal is de eerste methode die spelling en grammatica samen aanbiedt. Eigenlijk is dat heel logisch. Kennis van woordsoorten en zinsdelen is nodig om woorden goed te kunnen schrijven. In de grammaticalessen komen woordsoorten, zinsdelen en leestekens aan bod.

Schrijven didactiek

Schrijven is een van de moeilijkste domeinen van het taalonderwijs. Het schrijfonderwijs in Staal ondersteunt kinderen optimaal bij hun schrijftaak.

Opbouw
Kinderen vinden het vaak lastig om een goede tekst te schrijven. En veel leerkrachten vinden het moeilijk om ze hier goed bij te helpen. Met de leerlijn schrijven in Staal kunnen kinderen de schrijftaak stap voor stap uitvoeren.

In het werkboek staat concreet aangegeven aan welke eisen de taak moet voldoen. Zo weten de kinderen waar ze op moeten letten. In de handleiding staan duidelijke aanwijzingen voor jou als leerkracht.

3 functies
Staal onderscheidt 3 functies van schrijven:

 • schrijven om te communiceren
 • schrijven om te amuseren
 • schrijven om te leren.

Binnen deze functies worden deelfuncties onderscheiden. Elke functie heeft zijn eigen taken. En elke taak heeft weer zijn eigen kenmerken en eisen.

De domeinen Schrijven en Spreken en luisteren zijn aan elkaar gekoppeld. Ze versterken elkaar.

5-fasenmodel
Het schrijfonderwijs in Staal verloopt via het 5-fasenmodel:

 1. Oriëntatie (week 1 en 2 van elk thema)
 2. Schrijfopdracht (les 9)
 3. Schrijven en helpen tijdens het schrijven (les 9)
 4. Bespreken en herschrijven van de tekst (les 10)
 5. Verzorgen en presenteren of publiceren (les 11 en 12)

  Spreken en luisteren didactiek 

  Het werkboek biedt de spreek- en luistertaken zeer gestructureerd aan. In de handleiding staan gerichte observatiepunten, hiermee geef je duidelijke feedback.

  3 functies
  Staal onderscheidt 3 functies van spreken en luisteren:

  • spreken en luisteren om te communiceren
  • spreken en luisteren om te amuseren
  • spreken en luisteren om te leren.

  Binnen deze 3 spreek- en luisterfuncties worden deelfuncties onderscheiden. Elke functie heeft zijn eigen taken. En elke taak heeft weer zijn eigen kenmerken en eisen.

  De domeinen Spreken en luisteren en Schrijven zijn aan elkaar gekoppeld. Ze versterken elkaar. 

  Spreekkilometers
  Staal stimuleert de mondelinge taalvaardigheid van de kinderen door ze veel ‘spreekkilometers’ te laten maken. Dit doen ze in groepjes volgens het principe ‘denken, delen en uitwisselen’. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • In les 3 van elk thema spreken de kinderen in tweetallen over een praatplaat.
  • In les 7 van elk thema voeren ze een denkgesprek.

  HOTS
  Als leerkracht speel je hierbij een belangrijke rol. Je laat kinderen nadenken door de juiste vragen te stellen, de zogenaamde Higher Order Thinking Skills (HOTS). Voorbeelden van deze HOTS zijn vragen die aanzetten tot redeneren, ordenen, argumenteren, vergelijken, verklaren of in detail beschrijven. Aanwijzingen staan in de handleiding.

  Kaatspatroon
  Naast het stellen van vragen is ook de manier van interactie met de kinderen belangrijk. In traditionele lessen is er vaak sprake van een zonpatroon: de interactie verloopt geheel via de leerkracht en er is vaak weinig taalruimte voor kinderen.

  Staal is voorstander van het kaatspatroon. Dit patroon daagt kinderen uit om op elkaar te reageren. Als leerkracht bent je daarbij de spelverdeler.

  Taal verkennen didactiek

  Staal onderscheidt 2 onderdelen van taal verkennen (taalbeschouwing):

  • Taal: kijken naar taal en gebruiken van taal.
  • Grammatica: woordsoorten, zinsdelen en leestekens.

  Taal verkennen
  In het domein Taal verkennen leer je de kinderen vaardigheden op de volgende onderdelen:

  • Taalgebruik: bijvoorbeeld passend taalgebruik thuis, op school en bij vrienden; beleefdheidsvormen, figuurlijk taalgebruik en herkomst van woorden.
  • Taalvariatie: bijvoorbeeld kennis van streektalen, dialecten, straattaal, internettaal, overdrijven, ironie, vergelijkingen.
  • Taalschat: bijvoorbeeld spreekwoorden en gezegden.
  • Non-verbale communicatie: bijvoorbeeld mimiek, lichaamstaal, gebarentaal, positie in de groep, pictogrammen.

  Weet wat je leert

  Staal neemt kinderen serieus en informeert ze over wat ze leren. Dat is goed voor het leerproces: kinderen leren beter als ze weten wat ze gaan leren en waarom.

  Lesdoelen in het werkboek taal
  In het werkboek lezen de kinderen bij elke les wat ze gaan doen, wat ze ervan leren en hoe ze dat moeten aanpakken. In drie duidelijke stappen:

  • Wat ga je doen?
  • Wat leer je ervan?
  • Zo zit het!

  Aan het einde van de les blikken de kinderen terug op het lesdoel. Door deze korte reflectie onthouden ze de lesstof beter.

  Lesdoelen in de handleiding
  In de handleiding staan duidelijke leerstofoverzichten per jaargroep en per thema. Zo zie je direct welke lesdoelen in welke les behandeld worden.

  Taal: structuur en organisatie

  Snelle lesvoorbereiding

  Staal is een gebruiksvriendelijke methode. Je geeft stap voor stap les zonder veel voorbereiding.

  Handleiding
  De handleiding van Staal is praktisch en overzichtelijk:

  • De handleidingkaternen per thema zijn gebundeld in een leerkrachtenmap. Zo kan je het katern dat je nodig hebt makkelijk meenemen.
  • In de handleiding staan de pagina’s uit het werkboek en het bronnenboek afgebeeld. De instructie staat ernaast. Je ziet direct het lesverloop en de aanwijzingen bij de les.
  • De aanwijzingen zijn korte, actiegerichte teksten.

   

  Spelling en grammatica gecombineerd

  Staal is de eerste methode die spelling en grammatica samen aanbiedt.

  Elke derde les een grammaticales
  Kennis van woordsoorten en zinsdelen is nodig om woorden goed te kunnen schrijven. Daarom is het heel logisch om spelling en grammatica samen aan te bieden.

  Iedere derde spellingles in de week is een grammaticales. Die is op dezelfde manier opgebouwd als de spellingles: opfrissen, instructie, oefendictee, nabespreking en zelfstandig werken. In de toets aan het einde van week 3 wordt ook de grammatica getoetst.

   

  Structuur en organisatie

  Staal biedt structuur. Alle lessen hebben dezelfde opbouw. Dit geeft herkenning en houvast. Hierdoor ben je samen met de kinderen snel thuis in de methode.

  Organisatieschema
  Per week zijn er 4 taallessen en 4 spellinglessen. De vijfde dag is een uitlooples. Voor spelling is er extra lesstof voor dag 5.

  Opbouw taallessen
  5 min Introductie - Wat ga je doen? - Wat leer je ervan? 10 min Instructie met filmpje - Begeleid inoefenen
  5 min Verlengde instructie of zelfstandig werken - Reflectie

  Ruimte in het jaarprogramma
  Het jaarprogramma van Staal telt 32 weken. Deze zijn verdeeld in 8 thema’s van 4 weken. Je houdt ongeveer 8 weken ruimte in het jaarprogramma over. Die kun je gebruiken voor uitloop of eigen projectweken.

  Toepassingsgericht werken

  Met Staal werken de kinderen binnen een thema in duidelijke stappen toe naar een eindproduct. Dat eindproduct en de presentie of publicatie ervan sluiten het thema af.

  Van impressie naar expressie
  Een thema in Staal taal duurt 4 weken en eindigt met een eindopdracht.

  Week 1 en 2
  In week 1 en 2 doen de kinderen kennis op in een thematische context (impressie). De lessen staan op zichzelf en hebben hun eigen taaldoelen. Toch dragen ze steeds een steentje bij aan het eindproduct.

  Week 3
  In week 3 werken de kinderen aan het eindproduct. Ze passen daarbij de opgedane kennis toe (expressie). De kinderen publiceren of presenteren hun eigen tekst. Ze volgen hiervoor de stappen in het werkboek. Zo maken ze bijvoorbeeld een eigen artikel op een muurkrant of doen ze verslag van een sportwedstrijd. Ze gaan echt aan de slag met taal. Dat motiveert!

  Vrije themavolgorde

  Alle lessen van de leerlijn taal van Staal zijn ondergebracht in een thema. Een leerjaar bestaat uit 8 thema’s van 4 weken. De volgorde van de thema’s bepaal je zelf.

  Concentrische opbouw
  De taallessen van Staal staan steeds in een herkenbare, thematische context. Omdat elk thema een afgerond geheel vormt, hoef je ze niet in een vaste volgorde aan te bieden. Zo kun je inspelen op de actualiteit.

  Bovendien komen de overkoepelende leerdoelen van ieder thema vaker terug. Het zijn deze 2 eigenschappen die de opbouw van Staal ‘concentrisch’ maken: een afgerond geheel en terugkerende doelen.

   

   

  Spelling: inhoud en didactiek

  Didactiek grammatica

  Grammatica is het onderdeel van de taalbeschouwing dat zich bezighoudt met woordsoorten, zinsdelen en leestekens.

  Staal legt een vaste verbinding tussen (werkwoord)spelling en grammatica. Deze combinatie is eigenlijk logisch. In elke zin komen namelijk naast onveranderlijke woorden ook werkwoorden en leestekens voor.

  Kennis van woordsoorten en zinsdelen is nodig om woorden goed te kunnen schrijven. Grammatica is daarom een vaste les. En het komt bij de nabespreking van de dagelijkse oefendictees aan bod.

  Didactiek werkwoordspelling

  Staal spelling hanteert bij werkwoordspelling dezelfde didactiek als bij de spelling van onveranderlijke woorden. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: opfrissen, instructie, oefendictee, nabespreking, zelfstandig werken. Kinderen leren vaardigheden stap voor stap aan door mondeling voordoen, verwoorden, nauwgezette begeleide inoefening en gerichte feedback.

  Staal is de eerste methode die een vaste verbinding legt tussen spelling, werkwoordspelling en grammatica. Bij werkwoordspelling leren kinderen eerst herkennen en later zelf toepassen. Dit herkennen doen ze tijdens de grammaticalessen. Dankzij deze opbouw kun je eerder beginnen met werkwoordspelling. Dit geeft de kinderen tijd en rust om zich de stof eigen te maken.

  Werkwoordschema
  Met Staal spelling schrijven kinderen al hele zinnen vanaf groep 3. Hierin staan soms klankvaste werkwoorden of werkwoorden met de ‘d’ in de stam en de verleden tijd. Staal maakt dit makkelijker met een werkwoordschema. Hierin staan 3 voorbeeldwerkwoorden uitgewerkt: fietsen, rennen en lopen. Deze staan ook op een poster en in hun eigen staalboek.

  Beproefde spellingsmethodiek

  Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven.

  Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

  Directe Instructie

  Staal maakt gebruik van het IGDI-model: het Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie. Hiermee differentieer je al tijdens de instructie.

  Het IGDI-model in Staal spelling
  Jouw duidelijke instructie vormt de start van het leerproces met het IGDI-model. Je differentieert gemakkelijk door veel interactie tijdens de instructie.

  Bij veel spellingoefeningen moeten de kinderen zelf voorbeeldwoorden aandragen. Ze oefenen daardoor met woorden die ze zelf uitdagend vinden. Zelf pas je aangeboden woorden aan met behulp van de woordenlijst in de handleiding. Zo kun je de woorden aanpassen per niveau of onderwerp.

   

  Modeling als uitgangspunt

  In het spellingonderwijs is jouw rol als leerkracht heel belangrijk. Want goed voorbeeld doet volgen. Daarom staat modeling centraal: het hardop denkend voordoen.

  Fouten voorkomen door goed voordoen
  Succeservaringen motiveren de kinderen. Het goed voordoen (modeling) is cruciaal om fouten te voorkomen. De spellinglessen bestaan dan ook voor het grootste deel uit directe instructie. Staal geeft je duidelijke aanwijzingen en voorbeeldfilmpjes. Zo behaal je samen met de kinderen succes.

  Opbrengstgericht werken Staal

  Staal is een opbrengstgerichte methode. Optimale leerresultaten staan voorop. De methode biedt hierbij praktische ondersteuning: differentiatie in de instructie en differentiatie op 3 niveaus bij spelling, grammatica en woordenschat. Daarnaast zijn er handige groepsoverzichten, groepsplannen en kwaliteitskaarten.

  Praktische ondersteuning
  Opbrengstgericht werken betekent dat leerkrachten systematisch en doelgericht werken. Zo verbeter je de onderwijskwaliteit op je school en daarmee de prestaties van álle kinderen.

  Maar in de dagelijkse onderwijspraktijk kun je niet werken met 30 verschillende niveaus en werkwijzen per groep. Verdeel daarom de klas in kleinere groepen van ongeveer gelijk niveau. Staal biedt hierbij praktische ondersteuning.

   

  Referentieniveaus en kerndoelen

  Taaldeskundigen uit verschillende disciplines werkten mee aan Staal. De inhoud sluit daardoor volledig aan bij de Kerndoelen Nederlands en het Referentiekader Taal.

  Referentieniveaus
  Sinds 2010 zijn de referentieniveaus voor taal (en rekenen) van kracht. Voor het basisonderwijs geldt een fundamenteel niveau (1F) en een streefniveau (1S). Staal biedt leerstof aan op het streefniveau (1S/2F).

  Dit Referentiekader Taal is door de SLO verder uitgewerkt in leerstofbeschrijvingen voor de taaldomeinen mondelinge taalvaardigheid, schrijven, begrippen en taalverzorging. Alle hierin genoemde inhouden zijn in de methode opgenomen.

  Kerndoelen
  Staal sluit volledig aan bij de Kerndoelen Nederlands en het Referentiekader Taal. De 12 kerndoelen Nederlands zijn door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) verder uitgewerkt in tussendoelen voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Staal voldoet ruimschoots aan deze kern- en tussendoelen. 

   

  Spelling didactiek

  Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken foutloos te kunnen maken. Staal spelling hanteert hiervoor een duidelijke, interactieve aanpak volgens het directe instructiemodel.

  In Staal bestaat je instructie vooral uit het laten zien en voordoen (modeling), verwoorden, begeleide inoefening en gerichte feedback. Zo leer je vaardigheden stap voor stap aan en voorkom je fouten zoveel mogelijk. Dit is het preventieve karakter van deze spellingaanpak. Als kinderen minder fouten maken, levert dit succeservaringen op. En dat motiveert weer!

  Ordening
  Door ordening hoeven de kinderen niet alle woorden uit hun hoofd te kennen. Je leert de kinderen categorieën, woordsoorten en zinsdelen. Met dit denkkader kunnen ze zelfstandig reflecteren. Het is dus niet goed of fout omdat de leraar het zegt, maar omdat ze zelf weten waarom ze de woorden zo moeten schrijven. Dat maakt de kinderen onafhankelijk. 

  Herhalen van nieuw en oud
  Ordening werkt het best als je het systematisch opbouwt en vaak herhaalt. Het liefst dagelijks. Zo blijft informatie het beste hangen.

  Wekelijks komen alle categorieën en grammaticaonderdelen terug. De kinderen oefenen deze in interactieve opfrisoefeningen, dagelijkse dictees en opdrachten in de werkboeken.

  Weet wat je leert

  Staal informeert kinderen over wat ze leren. Dat is goed voor het leerproces: kinderen leren beter als ze weten wat ze gaan leren en waarom 

  Visuele leerlijn in het werkboek spelling
  Met Staal worden kinderen zich bewust van wat ze gaan leren. Het werkboek spelling bevat een visuele leerlijn. Hiermee zien de kinderen de geleerde en komende lesdoelen.

  Lesdoelen in de handleiding
  In de handleiding staan duidelijke leerlijnoverzichten per jaargroep en per blok. Zo zie je in één oogopslag welke lesdoelen in welke les behandeld worden. Dit geeft overzicht.

  Spelling: structuur en organisatie

  Combinatiegroepen Staal

  De lessen van Staal spelling bestaan voor het grootste deel uit instructie, oefendictee en nabespreking. Je kan de methode ook goed in een combinatiegroep uitvoeren.

  Thema’s en periodes
  Staal spelling is lineair opgebouwd. De module herhaalt alle categorieën die eerder zijn aangeboden. Dit geldt ook voor de opeenvolgende leerjaren.

  De spellingcategorieën worden elk leerjaar op dezelfde manier aangeboden. Het is daardoor goed mogelijk om spellingles aan 2 groepen tegelijk te geven. Bijvoorbeeld zo:


  Spelling en grammatica gecombineerd

  Staal is de eerste methode die spelling en grammatica samen aanbiedt.

  Elke derde les een grammaticales
  Kennis van woordsoorten en zinsdelen is nodig om woorden goed te kunnen schrijven. Daarom is iedere derde spellingles in de week een grammaticales.

  Deze is net zo opgebouwd als de spellingles: opfrissen, instructie, oefendictee, nabespreking en zelfstandig werken. Grammatica zit ook in de toets aan het einde van week 3.

  Structuur en organisatie Staal

  Staal biedt structuur. Alle lessen hebben dezelfde opbouw. Dit geeft herkenning en houvast en zorgt ervoor dat jij en de kinderen snel thuis zijn in de methode.

  Organisatieschema
  Per week zijn er 4 taallessen en 4 spellinglessen. De vijfde dag is een uitlooples. Voor spelling is er extra lesstof voor dag 5.

  Opbouw spellinglessen
  10 min Opfrissen (herhalen bekende spellingcategorieën of grammaticaonderdelen) - Instructie nieuwe spellingcategorie of grammaticadoel
  10 min Oefendictee - Nabespreking
  5 min Zelfstandig werken

  Ruimte in het jaarprogramma
  Het jaarprogramma van Staal telt 32 weken. Deze zijn verdeeld in 8 thema’s van 4 weken. Zo hou je ongeveer 8 weken in het jaarprogramma over. Deze kun je gebruiken voor uitloop of eigen projectweken. De handleiding van spelling bevat nog 2 optionele blokken (blok 9 en 10).

  Taal: differentiatie

  Werken op je eigen niveau

  Staal taal differentieert bij de meeste lessen op een natuurlijke manier. Kinderen kunnen niet anders dan op hun eigen niveau deelnemen aan gesprekken of teksten schrijven. Daarnaast is er differentiatie in de instructie, zijn er opdrachten op 3 niveaus en is er een Werkboek Plus.

  IGDI
  Staal hanteert het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI). Hiermee differentieer je al tijdens de instructie. In de leerlijn taal maken de kinderen direct na de instructie een oefening om te controleren of ze de uitleg begrijpen. Zo ja, dan gaan ze zelfstandig werken. En anders krijgen ze verlengde instructie.

  Tempodifferentiatie
  Na elke taalles kunnen de kinderen zelfstandig doorwerken aan extra lessen woordenschat en taal verkennen. De pagina’s staan in het werkboek. De kinderen kunnen ook in de weektaak of in de uitlooples aan deze lessen werken.

  Werkboek Plus
  Er is per jaargroep een Werkboek Plus. Taalsterke kinderen krijgen in dit werkboek een uitdagende verrijking en verdieping die past binnen het thema.

  Opdrachten op 3 niveaus
  Bij taal maken de kinderen na de toets opdrachten op 3 niveaus voor de domeinen woordenschat en taal verkennen. Afhankelijk van de toetsresultaten start elk kind op zijn eigen niveau. Daarna kan hij doorwerken op het volgende niveau. Zo dagen we ieder kind uit om een stapje extra te zetten.

  Oefensoftware op 3 niveaus
  Ook de oefensoftware voor woordenschat is er op 3 niveaus.

   

  Taal: evaluatie en toetsing

  Door regelmatig te toetsen, krijg je goed zicht op het niveau van de kinderen. Zo kies je de beste leerweg voor elk kind.

  Beoordeling eindproduct
  In Staal taal presenteren of publiceren de kinderen aan het eind van week 3 hun eindproduct. Ze beschrijven en demonstreren bijvoorbeeld een proefje, of ze schrijven en publiceren een recensie. In de handleiding vind je een beoordelingsformulier voor elk eindproduct.

  Toets woordenschat en taal verkennen
  Aan het begin van week 4 neem je de toets af. Deze bevat een onderdeel woordenschat en een onderdeel taal verkennen. De vraagstelling sluit aan bij Cito. De toetsen staan in een apart toetsboekje.

  Na de toets
  De toetsresultaten geven duidelijk aan welke taalonderdelen een kind wel en niet goed beheerst. In week 4 gaan de kinderen gericht remediëren, herhalen of verrijken. Ze doen dit op de onderdelen woordenschat en taal verkennen. Handige taakbriefjes helpen bij het plannen van de opdrachten per kind.

   

  Taalbegaafdheid

  Voor taalbegaafde kinderen is soms zelfs het verrijkingsmateriaal in het reguliere werkboek niet uitdagend genoeg. Per leerjaar is er voor deze kinderen een Werkboek Plus.

  Werkboek Plus taal
  Het Werkboek Plus stimuleert taalbegaafde kinderen om hun talenten en vaardigheden nog verder te ontwikkelen. Ze doen alle lessen uit het basiswerkboek gewoon mee. Maar ‘Ga verder-pagina’s’ en verrijkingsopdrachten na een toets slaan ze over. In de die tijd gaan ze aan de slag met het Werkboek Plus.

  Het Werkboek Plus sluit inhoudelijk en organisatorisch aan op de reguliere lessen van Staal. Het bevat dezelfde thema’s en leerstof. Zo houd je de groep bij elkaar, zowel didactisch als organisatorisch.

  Spelling: differentiatie

  De spellingaanpak van Staal kenmerkt zich door instructie en interactie met de kinderen. Door de interactie kun je al actief differentiëren. Daarnaast zijn er opdrachten op 3 niveaus en is er een Werkboek Plus 

  IGDI
  Staal hanteert het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI). Bij veel spellingoefeningen moeten de kinderen zelf voorbeeldwoorden aandragen. Ze oefenen daardoor met woorden die ze moeilijk vinden.

  Je kunt zelf de aangeboden woorden aanpassen met de woordenlijst die in de handleiding zit. Zo kun je inspelen op het niveau of onderwerp.

  Door kinderen goed te observeren tijdens de les weet je snel wie wat extra hulp kan gebruiken. Je kunt ook differentiëren in het gebruik van visuele hulpmiddelen zoals de hakkaarten, de categoriekaart of de klankgroepenkaart. Een goede speller past de regels sneller uit zijn hoofd toe 

  Werkboek Plus
  Per jaargroep is er een Werkboek Plus. Spellingsterke kinderen doen de eerste les van spelling en grammatica mee met de groep. Bij de overige lessen slaan zij de instructie over en gaan  zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Eerst in het reguliere werkboek en daarna in het Werkboek Plus. Het Werkboek Plus sluit inhoudelijk en organisatorisch aan op de reguliere lessen van spelling. De opdrachten lopen nooit vooruit. De lesdoelen wijken wel af: deze kun je aanvullen en verdiepen.

  Opdrachten op 3 niveaus
  In het werkboek spelling maken de kinderen opdrachten op 3 niveaus: 1 ster, 2 ster en 3 ster. Je kunt hierbij accenten leggen per kind. Een zwakke speller maakt bijvoorbeeld alleen de 1-ster en 2-ster-opdrachten.

  Oefensoftware op 3 niveaus
  Ook de oefensoftware voor spelling is er op 3 niveaus.   

  Spelling: evaluatie en toetsing

  Oefendictees en nabespreking
  In Staal spelling krijgen de kinderen elke dag een oefendictee. Dit bestaat uit 6 woorden en 1 zin. In groep 7 en 8 verschuift het accent naar zinnen.

  Tijdens de nabespreking verwoorden de kinderen zelf de denkstappen en de regels. Zo merk jij welke categorieën ze minder goed beheersen.

  Toetsdictee
  Aan het eind van week 3 neem je het toetsdictee af. Dit bevat 20 woorden en 2 zinnen. Vanaf groep 5 bevat de toets ook een werkwoordopdracht.

  Het toetsdictee zit als kopieerblad in de handleiding.

   

  Spellingsterke kinderen

  Het reguliere materiaal van Staal spelling herhaalt in elke les alle stof. Het werkboek heeft opdrachten op 3 niveaus. Spellingsterke kinderen hebben deze herhaling vaak niet nodig. Per leerjaar is er voor deze kinderen een Werkboek Plus.

  De kinderen doen de eerste les mee met de groep. Daarna slaan ze de instructie over en gaan zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Eerst in het reguliere werkboek en daarna in het Werkboek Plus.

  Het Werkboek Plus sluit inhoudelijk en organisatorisch aan op de reguliere lessen van spelling. De opdrachten lopen nooit vooruit. De lesdoelen wijken wel af: deze kun je aanvullen en verdiepen.

  Bekijk het webinar

  Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het eerder uitgezonden webinar over Staal. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 50 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

  Webinar terugkijken

  Blader online door de boeken

  Je kunt door een thema bladeren van een aantal handleidingen en boeken van Staal taal en spelling. De vele filmpjes in de digibordsoftware verrijken de instructie. En de kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met de oefensoftware voor woordenschat en spelling.

  Benieuwd hoe het lesmateriaal van Staal eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken voor groep 3, groep 4 en groep 6.

  Meer weten over deze methode?

  Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Plan een afspraak

  ← Terug naar Voorbereiden

  Probeer Staal gratis uit

  Vraag de zichtzending aan

  De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de software allemaal kan.

  De zichtzending van Staal 2 is nog niet beschikbaar. Wil je een seintje krijgen wanneer deze aan te vragen is? Meld je dan aan voor de mailinglist over Staal 2.

  Hou mij op de hoogte

  Gesprek met leerkrachten

  Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

  Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

  Plan een afspraak

  Leerkrachten aan het woord

  Staal heeft een herkenbare structuur. Als ik een stap mis, dan helpen de kinderen mij er wel aan herinneren dat ik iets overgeslagen heb.

  Meester Jan, SBO De Keerkring, Woerden

  Leerkrachten aan het woord

  In het speciaal onderwijs is het belangrijk dat er veel visueel wordt gemaakt en wordt herhaald. Staal doet dat.

  Juf Manon, SBO De Keerkring, Woerden

  Leerkrachten aan het woord

  De spellingsmethodiek van José Schraven past heel goed bij de visie van onze school.

  Juf Nanda, Oranje Nassauschool in Nijkerk

  Leerkrachten aan het woord

  Staal biedt veel structuur en duidelijkheid en het is heel fijn dat Staal spelling en grammatica combineert.

  Juf Suzanne, PCBO De Berkenschool in Hoogland

  Leerkrachten aan het woord

  Kinderen zijn weer enthousiast over taal, kinderen vinden taal weer heel leuk.

  Marco Muijselaar, Intern Begeleider, OBS De Stelling in Makkinga

  10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

  Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

  Mevrouw Lussing KSG de Breul

  "Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."

  Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

  "Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

  Dhr. Koningsveld Het Bouwens

  "Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

  Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

  "Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

  ← Terug naar Ontdekken

  Ga je aan de slag met Staal?

  Hulp bij bestellen

  De materialen van Staal bestel je via de partners van Malmberg: HeutinkReinders en de Rolf groep. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Staal.

  Download de catalogus voor Staal taal

  Download de catalogus voor Staal spelling

  Leerkrachten aan het woord

  Staal heeft een herkenbare structuur. Als ik een stap mis, dan helpen de kinderen mij er wel aan herinneren dat ik iets overgeslagen heb.

  Meester Jan, SBO De Keerkring, Woerden

  Leerkrachten aan het woord

  In het speciaal onderwijs is het belangrijk dat er veel visueel wordt gemaakt en wordt herhaald. Staal doet dat.

  Juf Manon, SBO De Keerkring, Woerden

  Leerkrachten aan het woord

  De spellingsmethodiek van José Schraven past heel goed bij de visie van onze school.

  Juf Nanda, Oranje Nassauschool in Nijkerk

  Leerkrachten aan het woord

  Staal biedt veel structuur en duidelijkheid en het is heel fijn dat Staal spelling en grammatica combineert.

  Juf Suzanne, PCBO De Berkenschool in Hoogland

  Leerkrachten aan het woord

  Kinderen zijn weer enthousiast over taal, kinderen vinden taal weer heel leuk.

  Marco Muijselaar, Intern Begeleider, OBS De Stelling in Makkinga

  Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

  Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Staal. Haal eruit wat voor jou relevant is!

  Bezoek de website

  Klaar om met Staal te gaan werken?

  Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Plan een afspraak

  ← Terug naar Uitproberen

  Haal alles uit Staal

  De beste service bij je methode

  Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

  Beeld van start schooljaar checklist
  Leraren in overleg tijdens een training

  Training en webinars

  Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

  Trainingen Webinars

  Onderwijs van Morgen

  Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Staal. Haal eruit wat voor jou relevant is!

  Bezoek de website

  Deelnemen aan ons Scholenpanel

  Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

  Meer informatie of aanmelden

  Jouw methodespecialist

  Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

  Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

  Contact met jouw methodespecialist

  ← Terug naar Beslissen

  Next

  Go to next tab

  Nieuwsberichten