Rekenroute

Rekenroute

Elk kind verdient een goede rekenbasis. Ook kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet haalbaar is. Met Rekenroute werken deze kinderen op hun eigen leerlijn. Niet zomaar oefenen, maar een doorlopende leerlijn mét instructie, zodat ze de rekenstrategieën gaan begrijpen en gemotiveerd blijven.

Beoordelingspakket

Rekenroute
  • Complete leerlijn voor leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven
  • Beste didactiek mét instructie
  • Werkboekjes per domein

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Een nieuwe visie op rekenen

De allerbeste rekendidactiek

Malmberg heeft gekozen voor één nieuwe rekendidactiek die in de nieuwe edities van zowel Pluspunt als De wereld in getallen is toegepast. De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in de methodes verwerkt. Hoofdauteurs zijn onder meer Ceciel Borghouts, Arlette Buter en Anneke van Gool.

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit.

Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Jouw gerichte observaties brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo écht in de kiem worden gesmoord. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd.

Download de whitepaper

De nieuwe Malmberg-rekendidactiek is op 8 pijlers gebouwd:

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.

Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder. Voor iedereen eerst de basisstrategie!

Veel oefenen: besteed ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden.

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig nadenken.

Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het eindniveau dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.

Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het wiskundig denken te ontwikkelen.

Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

Doordacht digitaal: automatisch opgaven op maat voor elk kind met behulp van geavanceerde technologie.

Back

Go to previous tab
Back button

De drie belangrijkste redenen om voor Rekenroute te kiezen

Complete leerlijn voor leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven

De beslissing om een kind lager dan niveau 1F te laten uitstromen wordt bewust door leerkracht en ouders genomen. Ook deze kinderen met een ontwikkelingsperspectief verdienen volwaardig rekenonderwijs. Dit geef je ze met Rekenroute. Een kant-en-klaar rekenaanbod met een complete leerlijn van groep 3 t/m 8 die aansluit bij de doelen van Passende Perspectieven. Gewoon in de les te gebruiken naast Pluspunt of De wereld in getallen of een andere reguliere rekenmethode. Want ook een rekenzwak kind moet een goede rekenbasis krijgen.

Beste didactiek mét instructie

Kinderen die de fundamentele doelen niet halen zijn niet gebaat bij alleen maar meer oefenen. Het is juist belangrijk dat zij begrijpen wat ze doen. Daarom heeft instructie een belangrijke plek in Rekenroute. Deze extra instructie geef je wanneer de rest van de groep zelfstandig werkt. Rekenroute is ontwikkeld door de makers van Pluspunt en De wereld in getallen, twee rekenmethodes met de beste didactiek in het basisonderwijs. Deze didactiek is ook in Rekenroute toegepast.

Werkboekjes per domein, voor het werken op een eigen leerlijn of inzetbaar tijdens de extra rekentijd

Rekenroute biedt 30 leerdoelen per leerjaar aan. Elk doel wordt in 5 lessen behandeld en geoefend. Rekenroute heeft dus stof voor 30 weken. De leerdoelen zijn gebundeld per rekendomein. Elk domein heeft zijn eigen werkboek, of soms zijn er twee domeinen in een omkeerboek. Hierdoor is Rekenroute niet alleen geschikt voor kinderen die je op een eigen leerlijn wilt laten werken, maar kunnen de boekjes ook worden ingezet tijdens de extra rekentijd waarin kinderen extra instructie en oefentijd krijgen op domeinen die ze niet beheersen.

Bekijk de introductievideo

In deze video maak je kennis met Rekenroute. Je krijgt hiermee een uitgebreide indruk van:

  • Inhoud en didactiek
  • Organisatie
  • De mogelijkheden van Rekenroute.

Download de folder

Duik dieper in Rekenroute

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Inhoud

De leerlijnen van Rekenroute sluiten aan op de actuele doelen van het SLO voor leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven. In Rekenroute zijn de leerlijnen van Passende Perspectieven vertaald naar 30 doelen per jaar. De einddoelen van het SLO voor leerroute 2 in groep 8 zijn het eindniveau van de leerlijnen van Rekenroute. Het uitstroomniveau van Rekenroute ligt hierdoor onder niveau 1F. Wel kunnen kinderen op onderdelen niveau 1F halen.

Rekenroute is er voor groep 3 t/m 8. In elk leerjaar zijn de rekendoelen gebundeld per domein. Per doel wordt instructie, verwerking en oefening aangeboden.

Didactiek

Integratie modellen protocol ERWD

In het Protocol ERWD wordt beschreven wat het onderwijs kan doen om de begeleiding van kinderen met ernstige rekenwiskundeproblemen of dyscalculie te verbeteren. Het herkennen en aanpakken van de problemen gebeurt met behulp van drie modellen uit het Protocol ERWD: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

In Rekenroute zijn deze modellen in de methode verwerkt: in de uitgewerkte instructietekst en in de opgaven. Hierdoor worden ze als vanzelf toegepast. In de leshandleiding wordt dit steeds ondersteund. Bij elk doel staan een of meerdere observatiepunten uitgeschreven.

 

Drieslagmodel

Het drieslagmodel is een observatiemodel waarmee de onderwijsbehoeften van een kind in kaart kunnen worden gebracht. Door het werken met dit model kun je goed zien of een kind alles goed begrijpt en op een efficiënte manier de sommen uitrekent. In Rekenroute zijn voor ieder doel duidelijke observatiepunten opgenomen.

 

Handelingsmodel

Het handelingsmodel is een didactisch model voor de leerkracht. Het laat je zien dat kinderen een bewerking kunnen uitvoeren op verschillende handelingsniveaus. Als een opgave op een te hoog niveau zit, dan kun je in de verlengde instructie voor dat kind één of meer niveaus zakken.

Hoofdfasenmodel

Alle doelen in Rekenroute zijn opgebouwd volgens de vier hoofdfasen uit het hoofdfasenmodel. De kern van dit model is dat je binnen een leerlijn nooit naar een volgende fase gaat voordat de huidige fase is afgerond. Zo werk je met de kinderen aan een stevig fundament.

 

Vertaalcirkel

Rekenroute besteedt binnen de lessen volop aandacht aan betekenisverlening en reflectie. Soms merk je echter dat een kind toch nog problemen heeft met betekenisverlening en/of reflectie. Dan is de vertaalcirkel een goed didactisch middel om hieraan te werken. In de handleiding staan handreikingen.

 

Instructiemodellen

Rekenroute volgt het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie) als er daadwerkelijk iets nieuws wordt uitgelegd, zoals het aanleren van een nieuwe strategie. Kinderen leren hiermee om sommen efficiënt uit te rekenen. Jij reikt de strategie aan, doet voor of denkt hardop na. Bij de overige lessen gaan de kinderen zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan. Jij observeert en bespreekt na. Ook voor rekenzwakke kinderen is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk zelfstandig leren denken. Dus elke dag eerst even zelf proberen is daar een wezenlijk onderdeel van.

 

Strategieën

Rekenroute werkt met duidelijke en eenduidige basisstrategieën. De strategie van de les wordt steeds in het onderdeel Hulp aan de kinderen toegelicht.

Organisatie

Organisatie per jaar

Het jaarprogramma van Rekenroute bestaat uit 30 doelen. Elk doel beslaat één week met vijf lesdagen. De doelen van het jaar zijn ondergebracht in werkboeken per domein. Het aantal doelen per domein varieert.

 

Organisatie per doel

Per doel staan er vijf lessen in het werkboek. Rekenroute telt gele en blauwe lessen. Geel is een leerkrachtgebonden moment, blauw betekent zelfstandig werken. Les 1 en 3 zijn gele lessen. In die lessen geef je instructie op het doel. In les 1 wordt het doel voor het eerst aangeboden. In les 3 wordt het doel verder uitgewerkt. Les 2 en 4 zijn blauwe lessen. In deze lessen werken de kinderen zelfstandig verder aan het doel. Voor kinderen die moeite hebben met het lesdoel is verlengde instructie beschikbaar.

 

Observeren en reflecteren

De observatiepunten geven je handvatten om continu de vorderingen van het kind te observeren. Op de laatste dag van de week reflecteer je samen op de beheersing van het doel. Hiervoor zijn observatieformulieren beschikbaar. Aan de hand hiervan bepaal je wat het kind de volgende week gaat doen.

Eigen routes

In de handleiding is een route uitgewerkt langs alle doelen van het leerjaar. Dit is bedoeld voor de kinderen die op een eigen leerroute werken.

 

Gebruik naast een reguliere methode

Het is belangrijk dat Rekenroute-kinderen meedoen aan de doe-lessen uit de reguliere rekenmethode. Bijvoorbeeld les 11 en het Rekenlab in Pluspunt, en les 13 en Eureka in De wereld in getallen. Tijdens de doe-lessen gaat het om ervaren, verklaren en verbinden, verkennen en samenwerkend leren.

Opbrengstgericht werken

Observeren

In de handleiding staan bij elk doel observatiepunten op het gebied van uitvoering en betekenisverlening. De observatiepunten staan ook in de observatieformulieren in de handleiding. Op deze formulieren hou je de observaties per kind bij. Er is ook een formulier waarmee je de observaties van alle kinderen kunt bijhouden.


Peilles 5

Elke laatste les van een doel in Rekenroute is de peilles. In die les laten de kinderen zien wat ze zonder begeleiding kunnen. Er worden alleen bekende werkvormen aangeboden. De laatste oefening van deze les maak je samen met het kind. Na het maken van de oefeningen reflecteer je samen hoe het is gegaan. De resultaten en jouw observatiegegevens bepalen hoe het kind verder gaat.

Registreren en rapporteren

Observatiegegevens zijn erg betrouwbaar als het gaat om het volgen van de rekenontwikkeling van een kind. Daarom is binnen Rekenroute geen sprake van formele toetsing. In plaats daarvan is de organisatie erop gericht om jou als leerkracht actief en maximaal te ondersteunen bij het observeren. De observaties leg je zorgvuldig vast op de observatieformulieren in de handleiding.

Volledig rekenaanbod

Het beste resultaat voor ieder kind

Met de bekende rekenmethodes Pluspunt en De wereld in getallen heeft Malmberg een bewezen aanbod voor kinderen in groep 3 t/m 8 van niveau 1F tot 1S+. De differentiatie in deze twee methodes is voor de meeste rekenzwakke en rekensterke kinderen toereikend.

Voor kinderen die het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet kunnen halen of kinderen die op bepaalde domeinen extra rekentijd nodig hebben is Rekenroute ontwikkeld. Voor hoogrekenvaardige kinderen is het pakket RekenXL verkrijgbaar. Voor de kleuters in groep 1-2 is er het pakket Rekenplein, zodat zij een goed startniveau hebben in groep 3.

Malmberg biedt dus een rekenaanbod over de volle breedte van het basisonderwijs. Zo werken wij hard aan onze missie: het beste resultaat voor ieder kind.

Blader online door de boeken

Rekenroute bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en werkboekjes per domein. De doelen van een leerjaar worden in 4 werkboekjes aangeboden. Het werken met werkboekjes geeft jou als leerkracht veel inzicht, omdat je goed kunt observeren hoe kinderen tot hun antwoorden gekomen zijn, bijvoorbeeld als ze nog op hun vingers tellen. Hierdoor kun je ingrijpen en begeleiden waar dat nodig is.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Rekenroute eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

De complete boeken inzien en beoordelen? Bestel het beoordelingspakket voor een goede eerste indruk.

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Voorbereiden

Probeer Rekenroute gratis uit

Vraag een beoordelingspakket aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Vraag nu snel je gratis beoordelingspakket aan.

Vraag het beoordelingspakket aan

Download de proeflessen

Wil je de methode uitproberen in de klas? Download de proeflessen en neem de kinderen mee in de wereld van Rekenroute. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit het beoordelingspakket.

Download de proeflessen

Wat vinden andere scholen van Rekenroute?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Rekenroute. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Gesprek met leerkrachten

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Mevrouw Lussing KSG de Breul
"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."
Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog
"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel wordt herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."
Dhr. Koningsveld Het Bouwens
"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."
Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht
"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Probeer Rekenroute gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Rekenroute past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen met het materiaal in het beoordelingspakket.

Vraag het beoordelingspakket aan

← Terug naar Ontdekken

Ga je aan de slag met Rekenroute?

Hulp bij bestellen

Rekenroute bestel je via de partners van Malmberg: HeutinkReinders en de Rolf groep. Zij kunnen helpen bij je bestelling. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Rekenroute.

Download de catalogus

Wat vinden andere scholen van Rekenroute?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Rekenroute. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Het platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Rekenroute. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Klaar om met Rekenroute te gaan werken?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit Rekenroute

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Beeld van start schooljaar checklist
Leraren in overleg tijdens een training

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Het platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Rekenroute. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab