Leeslink

Leeslink

Leeslink biedt een aanpak voor verdiepend lezen op basis van de nieuwste inzichten in het begrijpend-leesonderwijs. Kinderen vanaf groep 4 gaan samen met elkaar actief aan de slag met rijke teksten die niet alleen de woordenschat vergroten, maar ook hun kennis van de wereld.

Proeflicentie

Leeslink
 • Een tekstcentrale aanpak met rijke teksten
 • Tekstbegrip door verdiepend lezen
 • Samen actief aan de slag met teksten

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leerkracht zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar klas? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij de kinderen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Leerkrachten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Visie op het vak lezen

Voordat je op zoek gaat naar een nieuwe methode bepaal je met je team op basis van jullie visie aan welke criteria een nieuwe leesmethode moet voldoen. Graag nemen we je mee in de visie van Malmberg en hoe deze het uitgangspunt is geweest bij het ontwikkelen van onze leesmethodes.

De visie van Malmberg op goed leesonderwijs

Gemotiveerd werken aan leessucces

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de Nederlandse kinderen zich betrokken voelt bij de leesles en slechts een kwart van de kinderen lezen leuk vindt. Op het gebied van leesmotivatie liggen er voor het leesonderwijs dus grote kansen. Omdat we merken dat veel scholen vragen hebben over lezen, hebben we een artikel geschreven waarin wij onze visie op goed leesonderwijs uiteenzetten. We leggen in dit artikel uit dat het technisch en vloeiend lezen een doelgerichte aanpak vraagt en specifieke eisen stelt aan een tekst. En dat de verbinding van begrijpend lezen met de andere domeinen van taal (zoals schrijven) juist bewezen effectief en betekenisvol is.

Download het artikel

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Leeslink meteen ontdekken?

Onze methode Leeslink staat voor verdiepend lezen met rijke teksten. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze leesmethode en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt en hoe Leeslink de kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Leeslink te kiezen

Een tekstcentrale aanpak met rijke teksten

In Leeslink staan rijke teksten centraal. Die maken de kinderen nieuwsgierig en stimuleren om verder te lezen, te kijken of te luisteren. Rijke teksten bevorderen de ontwikkeling van hun woordenschat, hun kennis van de wereld en diep begrip. Tegelijkertijd krijgen de kinderen dankzij rijke teksten inzicht in zichzelf en de wereld. Ze trainen bovendien hun geheugen en prikkelen hun verbeelding. Dat motiveert kinderen pas écht.

Tekstbegrip door verdiepend lezen

Leeslink zet kinderen aan het denken. De vragen en opdrachten verleiden de kinderen om (herhaald) de tekst in te duiken en zorgen ervoor dat het kind met aandacht (verdiepend) leest. Leeslink doet een beroep op de hogere denkvaardigheden, waarbij het gaat om het afleiden van informatie die niet letterlijk in de tekst staat. Deze vragen zijn geschikt en motiverend voor alle kinderen.

Samen actief aan de slag met teksten

De lessen zetten ook gesprekken in gang: met de leerkracht, in tweetallen of in groepjes. Deze gesprekken stimuleren de kinderen om fragmenten meerdere keren te lezen om zo het tekstbegrip te verdiepen. De leerkracht krijgt hierbij waardevolle inzichten in het denkproces van de leerlingen. Deze inzichten zijn belangrijk voor de evaluatie van het leesbegrip van het kind.

Bekijk de folder

In de folder maak je kennis met de methode Leeslink. Je krijgt hiermee een eerste indruk van:

 • De tekstcentrale aanpak
 • Herhaald en verdiepend lezen
 • De visie van Malmberg op goed leesonderwijs

Download de folder

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het eerder uitgezonden webinar over Leeslink. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 30 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Webinar terugkijken

Bekijk alvast een voorbeeldles...

Chantal Engelbertink, leerkracht van groep 7 op Basisschool De Hofstee en Leeslink-conceptontwikkelaar en taalspecialist
Talling Brouwer laten in diverse lesvideo’s zien hoe jij als leerkracht het meeste uit Leeslink haalt.
Hier kun je een paar fragmenten bekijken. De complete les is te zien op Onderwijs van Morgen.

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Didactiek

Tekstcentrale aanpak en rijke teksten

Leeslink biedt een grote variatie aan rijke teksten, waarin veel te ontdekken is. De teksten maken de kinderen nieuwsgierig en stimuleren om verder te lezen, te kijken of te luisteren, zonder dat de kinderen de tekst direct volledig hoeven te doorgronden en doorzien. Ze bevorderen bovendien hun kennis van de wereld en diep begrip. Rijke teksten dragen bij aan de ontwikkeling van hun woordenschat en hun lees- en schrijfvaardigheid. Zo krijgen leerlingen gelijke kansen om een sterke taalbasis te ontwikkelen. Tegelijkertijd geven rijke teksten de kinderen inzicht in zichzelf en de wereld. Ze trainen hun geheugen en prikkelen hun verbeelding. Rijke teksten doen een beroep op de hogere denkvaardigheden.

Leesstrategieën zijn een middel

Leesstrategieën zijn een waardevol hulpmiddel om een tekst beter te kunnen begrijpen. In Leeslink maken de leerlingen daarom kennis met leesstrategieën. De leerkracht laat zien hoe deze strategieën kunnen helpen om een tekst beter te begrijpen.

Variatie in tekstsoorten

Leeslink laat leerlingen kennismaken met een breed aanbod van verschillende tekstsoorten. Denk aan informatieve en fictieve teksten, zoals instructieteksten, gedichten, teksten van internetfora, gebruiksaanwijzingen, betogen, interviews, et cetera. Deze variatie in tekstsoorten maakt de lessen afwisselend.

Motiverend voor kinderen

Leeslink wakkert het enthousiasme van de kinderen aan:

 • De onderwerpen die aan bod komen, sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

 • In de rijke teksten kunnen kinderen veel ontdekken. Dat smaakt naar meer!

 • Iedere les is anders door een variatie aan tekstsoorten en onderwerpen.

 • De activerende didactiek stimuleert kinderen om samen aan de slag te gaan met de teksten.

Verdiepend lezen

De volledig vernieuwde Leeslink zet kinderen aan het denken. Dat is belangrijk, omdat dit proces de hersenen activeert. De vragen bij de les verleiden de kinderen om nog eens in de tekst te duiken en die met aandacht (verdiepend) te lezen. Leeslink doet dat door de nadruk te leggen op de Higher Order Thinking Skills (HOTS). Bij deze vragen gaat het om het afleiden van informatie die niet letterlijk in de tekst staat. Het zijn vragen die aanzetten tot redeneren, ordenen, beargumenteren, vergelijken, verklaren of beschrijven. De leerkracht speelt in dit proces van (samen) nadenken over de tekst een essentiële rol. Hij geeft instructie, doet voor (modelt), luistert, observeert en stelt de juiste vragen. Hij zet het denkproces bij de kinderen in de steigers (scaffolding). De zwakke lezers geeft hij ondersteuning, de sterkste lezers daagt hij uit. De handleiding ondersteunt de leerkracht hierbij. Bij alle stappen voor, tijdens en na de lessen krijgt de leerkracht ondersteuning én ruimte voor eigen keuzes.

Activerende didactiek

Praten over een tekst is een effectieve manier om tot tekstbegrip te komen. Een gesprek leidt tot een verbreding van de achtergrondkennis en een verfijning van de waardering en beleving van de tekst. Een medeleerling kan op basis van dezelfde tekst tot een ander inzicht komen. De vraagstelling is ook hier van wezenlijk belang: deze moet leiden tot inzicht in de tekst. Gesprekken vinden elke les plaats: met de leerkracht of samen met één of meer medeleerlingen.

Deze gesprekken geven de leerkracht waardevolle inzichten in het denkproces van de leerlingen. Deze inzichten zijn belangrijk voor de evaluatie van het leesbegrip.

Organisatie

Jaarplanning

Binnen Leeslink werken we met 4 blokken van 9 weken. In week 1 t/m 6 komt er elke week een nieuwe tekst aan bod waarbij een specifieke strategie toegepast wordt. Week 7 wordt ingezet voor leesgesprekken en week 8 en 9 kun je inzetten voor toets(vaardigheid). 

Voor elke jaargroep (groep 4 t/m 8) is er een aanbod aan lessen.

Indeling van de lessen

Leeslink biedt de mogelijkheid om twee lessen begrijpend lezen te geven in een week. In beide lessen staat dezelfde tekst centraal. In de eerste les (45 min.) wordt het tekstgerichte lesdoel behandeld en wordt een strategie als hulpmiddel geboden om tot dieper tekstbegrip te komen.

In de tweede les (30 min.) wordt het tekstbegrip verder uitgediept. Het is aan te raden beide lessen in dezelfde week te geven. Mocht je hier onvoldoende tijd voor hebben, dan kun je je beperken tot alleen les 1. In deze lessen komen alle doelen van het referentiekader aan bod.


Differentiatie

Begrijpend lezen voor iedereen

Rijke teksten zijn voor alle leerlingen belangrijk, juist ook voor zwakke lezers. Omdat de tekstgerichte vragen vooral een beroep doen op de hogere denkordes, kunnen alle kinderen hier op hun eigen manier mee aan de slag. We dagen leerlingen uit om hardop te denken en zelf tot een antwoord te komen. Ook door de samenwerking met (afwisselende) maatjes blijft de groep tijdens een les bijeen.

Zwakke lezers

Problemen op het gebied van begrijpend lezen kunnen verschillende oorzaken hebben. Om de juiste begeleiding te bieden, is het belangrijk om hierin een onderscheid te maken. Binnen Leeslink onderscheiden we vier typen zwakke lezers:

 1. Kinderen met een vertraagde technische leesontwikkeling

 2. Kinderen met een geringe woordenschat en achtergrondkennis

 3. Kinderen met geringe begripsvaardigheden

 4. Kinderen die op al deze gebieden zwak zijn

We bieden de leerkracht praktische handvatten om deze verschillende typen vooraf en tijdens de les optimaal te ondersteunen, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de les. Daarnaast bieden we de leerkracht handvatten en adviezen om gericht te werken aan de verschillende oorzaken.

Sterke lezers

De rijke teksten, de Higher Order Thinking Skills (HOTS) vragen en de opdrachten bieden voor sterke lezers voldoende uitdaging.

Combinatiegroepen

Een Leeslink-les wordt klassikaal gegeven. Als leerkracht heb je hierbij een belangrijke rol: bij het modelen, bij het geven van extra instructie voor de zwakkere lezers en bij het begeleiden van een goede bespreking van de opdrachten. Mocht er geen mogelijkheid zijn om de les van een van de twee groepen door iemand anders te laten geven, dan adviseren we om het aanbod te kiezen van de jongste jaargroep. Bij groep 4/5 kies je dus voor groep 4, bij groep 5/6 voor groep 5, etc.

Belang van goed leesonderwijs

Belang van een goede leesvaardigheid

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met teksten die hij moet kunnen begrijpen; van bijsluiters tot brieven van instanties. Een goede leesvaardigheid is dus cruciaal om mee te kunnen doen in de maatschappij. Begrijpen wat je leest is ook een voorwaarde om nieuwe dingen te kunnen leren.

Belang van goed leesonderwijs

Het is belangrijk dat kinderen al van jongs af aan worden gestimuleerd om na te denken over teksten. Dit proces activeert namelijk de hersenen. Het begrijpen van teksten zorgt bovendien voor een succeservaring en voor meer leesplezier. Zo raken kinderen intrinsiek gemotiveerd om meer te lezen. Dat leidt weer tot een bredere woordenschat, meer kennis van de wereld en een versterking van de leesvaardigheid. Zo ontstaat een positieve leesspiraal. Goed begrijpend leesonderwijs draagt hieraan bij: kinderen leren zo een variatie aan tekstsoorten en schrijfstijlen kennen. Rijke teksten zorgen ervoor dat lezen pas écht betekenisvol wordt – en dát motiveert!

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Lussing KSG de Breul

"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst de gratis proeflicentie.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Routeplanner om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.

← Terug naar Voorbereiden

Leeslink zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij Leeslink en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan de gratis proeflicentie aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van Leeslink

Om te ontdekken of Leeslink bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Vraag de proeflicentie aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal te gebruiken. De proeflicentie bevat materialen die een goed overzicht geven van de hele methode, waaronder de handleiding, printbladen, teksten en opdrachten. Je kunt de methode hiermee 3 maanden gratis uitproberen.

Gebruik je de taalmethode Staal?
Voor dit schooljaar hebben we begrijpend leeslessen bij Staal ontwikkeld. Met de speciale proeflicentie voor Staal-gebruikers krijg je een goed overzicht van Leeslink en je ziet meteen hoe je begrijpend lezen kan inzetten bij je Staal-lessen.

Vraag een proeflicentie aan

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het eerder uitgezonden webinar over Leeslink. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 30 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Webinar terugkijken

Download de proeflessen

Wil je de methode uitproberen in de klas? Download de proeflessen en neem de kinderen mee in de wereld van lezen met Leeslink.

Download de proeflessen

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Heb je na het lezen en bekijken van alle informatie nog vragen? Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak in

Wat vinden andere scholen van Leeslink?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Leeslink. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Leerkrachten aan het woord

Straal als leerkracht enthousiasme uit, dan krijg je je klas ook echt mee.

Chantal Engelbertink, leerkracht groep 7 De Hofstee Etten-Leur

Wat vinden andere scholen van Leeslink?

Het verdiepend lezen is top! Het nodigt uit, daagt uit, verbindt en voelt als natuurlijk.

Rosita Amsdorf, leerkracht gr 6, OBS De Vier Windstreken Amsterdam Noord

Leeslink - OBS De vier windstreken - Amsterdam

Wat vinden andere scholen van Leeslink?

De kinderen geven aan dat ze het nu fijner vinden om met Leeslink te werken. "Je hoeft niet zoveel te schrijven, maar onze hersenen zijn wel veel meer aan het werk", aldus de kinderen.

Anita van der Helm, OBS De Vijzel Hauwert

Leeslink - OBS De Vijzel - Hauwert

Om te ontdekken of Leeslink past bij jouw school, kun je de
methode 3 maanden gratis uitproberen met de proeflicentie.

Vraag de proeflicentie aan

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over Leeslink. Bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals vertrouwen op Leeslink.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-leerkrachten met Leeslink.

Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de nieuwste begrijpend leesmethode: Leeslink! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je team overtuigen dat Leeslink het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de kinderen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Prijzen en bestellen

Leeslink kost € 5,00 per kind per schooljaar.

De softwarelicenties van Leeslink bestel je via de partners van Malmberg. Zij kunnen helpen bij je bestelling. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Leeslink.

Download de catalogus

Wat vinden andere scholen van Leeslink?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Leeslink. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Leerkrachten aan het woord

Straal als leerkracht enthousiasme uit, dan krijg je je klas ook echt mee.

Chantal Engelbertink, leerkracht groep 7 De Hofstee Etten-Leur

Wat vinden andere scholen van Leeslink?

Het verdiepend lezen is top! Het nodigt uit, daagt uit, verbindt en voelt als natuurlijk.

Rosita Amsdorf, leerkracht gr 6, OBS De Vier Windstreken Amsterdam Noord

Leeslink - OBS De vier windstreken - Amsterdam

Wat vinden andere scholen van Leeslink?

De kinderen geven aan dat ze het nu fijner vinden om met Leeslink te werken. "Je hoeft niet zoveel te schrijven, maar onze hersenen zijn wel veel meer aan het werk", aldus de kinderen.

Anita van der Helm, OBS De Vijzel Hauwert

Leeslink - OBS De Vijzel - Hauwert

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Leeslink. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Bestel de gratis proeflicentie of plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om de methode optimaal te gebruiken.

Kies je voor Leeslink? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Leeslink. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist 

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw mathodespecialist

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over Leeslink.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab