Station Zuid

Station Zuid

Station Zuid maakt van alle kinderen betere lezers en stimuleert hun interesse om te lezen. Hoe? Door ze uit te dagen op hun eigen niveau: extra instructie waar nodig, meer uitdaging voor wie het aankan. Zo combineert de methode effectiviteit met maatwerk voor ieder kind en gemak voor de leerkracht.

Zichtzending en proeflicentie

Station Zuid
 • Effectief met hoge resultaten
 • Aparte leerlijn leesbevordering
 • Uitdagend voor iedereen

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leerkracht zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar klas? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij de kinderen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Leerkrachten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Het meenemen van je collega’s is heel belangrijk. We helpen je daar graag bij met een handige routeplanner met 7 stappen. Volg de route vervolgens stap voor stap om de keuze voor een nieuwe lesmethode snel en trefzeker te maken. De routeplanner helpt je om niets over het hoofd te zien.

Tip: De Routeplanner is printvriendelijk gemaakt. Print de plaat uit en hang deze op een centrale plek op, bijvoorbeeld de lerarenkamer.

Download de routeplanner

Visie op het vak lezen

Voordat je op zoek gaat naar een nieuwe methode bepaal je met je team op basis van jullie visie aan welke criteria een nieuwe leesmethode moet voldoen. Graag nemen we je mee in de visie van Malmberg en hoe deze het uitgangspunt is geweest bij het ontwikkelen van onze leesmethodes.

De visie van Malmberg op goed leesonderwijs

Gemotiveerd werken aan leessucces

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de Nederlandse kinderen zich betrokken voelt bij de leesles en slechts een kwart van de kinderen lezen leuk vindt. Op het gebied van leesmotivatie liggen er voor het leesonderwijs dus grote kansen. Omdat we merken dat veel scholen vragen hebben over lezen, hebben we een artikel geschreven waarin wij onze visie op goed leesonderwijs uiteenzetten. We leggen in dit artikel uit dat het technisch en vloeiend lezen een doelgerichte aanpak vraagt en specifieke eisen stelt aan een tekst. En dat de verbinding van begrijpend lezen met de andere domeinen van taal (zoals schrijven) juist bewezen effectief en betekenisvol is.

Download het artikel

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Station Zuid meteen ontdekken?

Onze methode Station Zuid staat voor effectiviteit en leesbevordering. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Station Zuid ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze leesmethode en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe Station Zuid de kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Station Zuid te kiezen

Effectief met hoge resultaten

Station Zuid blinkt uit in effectiviteit en leert álle kinderen beter lezen. De praktische instructie, effectieve werkvormen en goede ondersteuning zorgen voor beter leesonderwijs met hoge leesresultaten.

Aparte leerlijn leesbevordering

Naast technisch lezen besteedt Station Zuid expliciet aandacht aan leesbevordering. De methode stimuleert de interesse van kinderen. Ze willen een boek graag kunnen lezen. Station Zuid werkt toe naar referentieniveau 1S.

Uitdagend voor iedereen

Zwakke lezers, gemiddelde lezers en sterke lezers… Station Zuid motiveert iedereen in de klas. Zwakkere lezers krijgen extra instructie. En sterke lezers wat meer uitdaging. De groep start samen, daarna werkt elk kind op zijn eigen niveau.

Bekijk de video en de brochure

In de introductievideo laten we in vogelvlucht zien waar Station Zuid voor staat. De informatiebrochure geeft je een uitgebreide indruk van:

 • Inhoud en didactiek
 • Structuur en organisatie
 • De materialen van Station Zuid, met veel voorbeeldpagina's en -schermen.

Download de brochure

Meld je aan voor het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Station Zuid. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 30 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan voor het webinar

Blader alvast online door de boeken…

De materialen van Station Zuid zien er niet alleen heel aantrekkelijk uit, maar zijn ook erg duidelijk. Ze bieden zowel jou als de kinderen veel structuur en houvast. Bovendien is de methode compact: je hebt maar weinig materialen nodig. Het lesmateriaal van Station Zuid bestaat per jaargroep uit een handleidingmap, twee leesboeken, werkboeken en antwoordenboeken.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Station Zuid eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

Duik dieper in Station Zuid

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Leerlijnen

Effectief onderwijs vol beleving en uitdaging

Met Station Zuid leer je álle kinderen beter lezen. De slimme opbouw, eenvoudige differentiatie en instructiemodel maken deze methode heel effectief. Bovendien maak je van lezen een echte belevenis, en dat motiveert kinderen om ook zelf te gaan lezen.

Station Zuid is gebaseerd op 3 leerlijnen: technisch lezen, vloeiend lezen en de unieke leerlijn leesbevordering.

Technisch lezen

We hebben de leerlijn technisch lezen afgestemd op de verschillende AVI-leesniveaus. Het startniveau in groep 4 is E3. Hiermee sluit Station Zuid aan op het eindniveau van aanvankelijk lezen in groep 3.

Het doel is dat kinderen elk leerjaar minimaal 2 hogere AVI-niveaus bereiken.

Vloeiend lezen

Het snel en goed decoderen van woorden is een begin. Maar lezen is meer. Een kind leest pas vloeiend als het tijdens het lezen decodeert én betekenis kan geven aan de tekst. Dus als een kind met expressie en ‘hoorbaar begrip’ leest.

Daarom besteedt Station Zuid expliciet aandacht aan de instructie op de aspecten van vloeiend lezen.

Leesbevordering

Om de leesattitude en leessmaak te blijven ontwikkelen zijn er in de bovenbouw ook lessen leesbevordering.

De Brandweerclub

Station Zuid is de naam van de methode. Maar het is ook de naam van een oude brandweerkazerne in het stadje Zummel. Daar beleven de hoofdpersonages Flo, Max, Tjeng, Anna en Melvin allerlei spannende avonturen.

De kinderen zijn net zo oud als de kinderen in de groep. Samen hebben ze De Brandweerclub opgericht. Je luistert naar hun belevenissen via de digibordsoftware. Dit motiveert kinderen om zelf te gaan lezen en over het verhaal te praten.

Als extra stimulans bevat het vervolgverhaal cliffhangers. Deze dagen de kinderen uit om thuis verder te lezen op debrandweerclub.nl. Zo draagt Station Zuid echt bij aan de leesbeleving en het enthousiasme van alle kinderen.

Differentiatie

Resultaat voor alle kinderen

Convergente differentiatie streeft ernaar dat álle kinderen in een groep de - minimaal - gestelde doelen behalen. Sommige kinderen hebben daar alleen wat meer tijd, instructie en begeleiding voor nodig. En anderen juist wat minder.

Daarom verdeel je de kinderen in 3 groepen en stem je ook de lesopbouw hierop af. Het voordeel van convergente differentiatie is dat het differentiëren binnen een klas overzichtelijk blijft.

IGDI maakt differentiatie eenvoudig

Station Zuid blinkt uit in effectiviteit. Er is altijd 1 doel per les. De leesmoeilijkheid die je de ene dag aanbiedt, herhaal je de volgende dag.

De opzet volgt altijd het beproefde IGDI-model (Interactieve-Gedifferentieerde-Directe-Instructie-model). Dit betekent dat je de les opdeelt in fases. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om convergente differentiatie eenvoudig te organiseren.

Hoe werkt het?

De groep start altijd gezamenlijk met de introductie en de groepsinstructie. Daarna werken de kinderen op 1-, 2- of 3-ster-niveau.

De 1-ster en 2-ster-kinderen werken na de groepsinstructie onder begeleiding van de leerkracht aan een opdracht. De 1-ster-kinderen krijgen daarna extra uitleg in de verlengde instructie.

Op dat moment zijn de andere kinderen zelfstandig aan het werk. De 3-ster-kinderen werken in een eigen werkboek. Na de verlengde instructie hebben de 1-ster-kinderen tijd om zelfstandig te werken. Op dat moment maak je een serviceronde.

Je sluit een les altijd gezamenlijk af door kort te reflecteren op de les. Suggesties hiervoor staan in de leshandleiding en op het digibord.

Motivatie voor de hele groep

Doordat zwakke lezers intensievere instructie krijgen en sterke lezers juist meer uitdaging, houd je de hele groep gemotiveerd.

Bovendien verwerken de kinderen de leerstof tegelijkertijd. Zo kunnen ze van elkaar leren en blijft de groep bij elkaar. Je gaat echt samen op leesavontuur.

Referentieniveaus

In het rapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’ is het referentiekader Taal opgenomen. Hierin staan opbrengstgerichte doelen voor verschillende domeinen van de taalvaardigheid.

In het subdomein ‘Leesvaardigheid, lezen van functionele, narratieve en literaire teksten’, hebben we doelen uitgewerkt voor eind basisonderwijs op 1F en 1S(2F) -niveau. De SLO heeft deze doelen in het document ‘Leerstoflijnen beschreven’ verder uitgewerkt.

De leerlijn leesbevordering en literatuureducatie van Station Zuid werkt naar deze doelen op 1S-niveau toe.

Planning

Jaarprogramma en blokopbouw

Een jaarprogramma bestaat uit 4 blokken. Elk blok is thematisch opgebouwd en telt 7 lesweken, een toetsweek en een uitloopweek aan het eind van elk blok.

Tijdens de toetsweek heb je voldoende ruimte om te interveniëren op basis van resultaten. Na de toetsweek kun je dus ook direct starten met het volgende blok. De uitloopweek kun je dan plannen op een moment dat beter in de jaarplanning past.

Overzichtelijk weekschema

In de lagere groepen heb je meer tijd nodig om de leesmoeilijkheden te behandelen. Daarom bieden we in groep 4 en 5 elke dag voortgezet technisch lezen aan. In groep 6 is dit 3 keer per week en in groep 7 en 8, 2 keer per week.

Soorten lessen

Station Zuid kent 3 soorten lessen:

 • Basisinstructie
 • Herhalingsinstructie
 • Leesbevordering

De leesbevorderingsles duurt 45 minuten, waarvan 30 minuten leesles en 15 minuten stillezen in een eigen leesboek. Alle andere lessen duren 30 minuten.

 • In groep 4 en 5 is op 4 dagen instructie gepland. Basisinstructie op dag 1 en 4 en herhalingsinstructie op dag 2 en 5. De leesbevordering op dag 3 breekt de week.
 • In groep 6 geef je elke week een keer basisinstructie, herhalingsinstructie en leesbevordering.
 • In groep 7 en 8 staat een keer per week reguliere instructie en een les leesbevordering op het rooster.

Lessen voorbereiden

Alle instructie- en leesbevorderingslessen zijn overzichtelijk uitgewerkt in een overzichtelijke handleiding.

Per les heb je een duidelijk overzicht van het doel, de materialen, de betekenis van moeilijke woorden en het lesverloop.

Dit geeft je optimale, snelle ondersteuning tijdens het voorbereiden en lesgeven.

Combinatiegroepen

Met Station Zuid werk je heel eenvoudig in combinatiegroepen. Een voorbeeld voor groep 4/5: De basisinstructie van groep 4 zet je bijvoorbeeld tegenover de herhalingsinstructie van groep 5. Dus tijdens de herhaling kan de klas zelfstandig werken.

Door stillezen in het rooster op te nemen, krijgen de kinderen de kans om vrij te lezen en leeskilometers te maken. Dit draagt bij aan de optimale leesontwikkeling van elk kind. Uiteraard kun je ook je eigen invulling aan de weekplanning geven.

Opbrengstgericht werken

Praktische hulpmiddelen

Opbrengstgericht werken helpt scholen om de leerprestaties van kinderen te verbeteren. Station Zuid heeft een aantal praktische hulpmiddelen om je hiermee te helpen. De instrumenten zijn ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van de PO-Raad.

Station Zuid biedt de volgende hulpmiddelen:

 • Model voor een groepsoverzicht
 • Model voor een groepsplan
 • Kwaliteitskaarten

Handelingsgericht werken

Bij het werken met groepsplannen staat de cyclus handelingsgericht werken centraal.

Op de afbeelding is te zien op welke wijze dit model op het groepsoverzicht en groepsplan van Station Zuid is toegepast.

Aanbod in de bovenbouw

Steeds beter leren lezen

Het doel van Station Zuid is dat álle kinderen steeds beter leren lezen. Daarom heeft de methode ook een volwaardig aanbod voor de bovenbouw.

In groep 7 en 8 geef help je zwakke lezers met extra instructie voor vloeiend lezen eerder behandelde leesmoeilijkheden. Gemiddelde en sterke lezers oefenen met onderhoud van leesmoeilijkheden en vloeiend lezen. Uiteraard geef je in de bovenbouw ook lessen leesbevordering.

De instructielessen in groep 7 en 8 zijn, net zoals in de eerdere groepen, opgebouwd volgens het IGDI-model. In deze lessen komen vooral lesdoelen aan bod die op vloeiend lezen zijn gericht.

Extra doelen

Kinderen op 1-ster-niveau krijgen naast de lesdoelen voor vloeiend lezen een extra doel met herhaling van leesmoeilijkheden.

De andere kinderen krijgen in de instructielessen naast vloeiend lezen een onderhoudsprogramma aangeboden op de leesmoeilijkheden. In de even weken is er tijdens de instructie aandacht voor samenlezen. Het 1-ster-kind bereidt de samenleesopdracht met de leerkracht voor.

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald kan worden zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst de gratis zichtzending.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Routeplanner om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.

← Terug naar Voorbereiden

Station Zuid zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij Station Zuid en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan de gratis zichtzending aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van Station Zuid

Om te ontdekken of Station Zuid bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Vraag de zichtzending aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de software allemaal kan. Vraag nu snel je zichtzending en proeflicentie aan. Je kunt de methode hiermee 3 maanden gratis uitproberen.

Vraag de zichtzending aan

Meld je aan voor het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Station Zuid. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 30 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan voor het webinar

Download de proeflessen

Wil je de methode uitproberen in de klas? Download de proeflessen en neem de kinderen mee in de wereld van lezen met Station Zuid. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit de zichtzending.

Download de proeflessen

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Heb je na het lezen en bekijken van alle informatie nog vragen? Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak in

Wat vinden andere scholen van Station Zuid?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Station Zuid. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Leerkrachten aan het woord

Station Zuid is uitdagend voor mijn hele groep. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau aan hetzelfde lesdoel.

Juf Henny, Margarethaschool in Arnhem

Leerkrachten aan het woord

De lessen leesbevordering spreken mij heel erg aan, en de kinderen ook. Door Station Zuid wordt het lezen weer aantrekkelijker en leuker voor de kinderen.

Juf Wendy, De Lage Weijkens in Loon op Zand

Probeer Station Zuid gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Station Zuid past bij jouw school, kun je de
methode 3 maanden gratis uitproberen met het materiaal in de zichtzending.

Vraag de zichtzending aan

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over Station Zuid. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals vertrouwen op Station Zuid.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-leerkrachten met Station Zuid.

Ga je aan de slag met Station Zuid?

Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de spannendste technisch leesmethode: Station Zuid! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je team overtuigen dat Station Zuid het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de kinderen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Hulp bij bestellen

De materialen van Station Zuid bestel je via de partners van Malmberg. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Station Zuid.

Download de catalogus

Wat vinden andere scholen van Station Zuid?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Station Zuid. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Leerkrachten aan het woord

Station Zuid is uitdagend voor mijn hele groep. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau aan hetzelfde lesdoel.

Juf Henny, Margarethaschool in Arnhem

Leerkrachten aan het woord

De lessen leesbevordering spreken mij heel erg aan, en de kinderen ook. Door Station Zuid wordt het lezen weer aantrekkelijker en leuker voor de kinderen.

Juf Wendy, De Lage Weijkens in Loon op Zand

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Klaar om met Station Zuid te gaan werken?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Bestel het gratis beoordelingsmateriaal of plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om de methode optimaal te gebruiken.

Haal alles uit Station Zuid

Kies je voor Station Zuid? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de handige servicepagina raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over Station Zuid.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab

Nieuwsberichten