Search

Opbouw en structuur

Of Course! havo/vwo bovenbouw

Opbouw en structuur

Of Course! is opgebouwd uit vijf units. Elke unit staat een cultureel of maatschappelijk thema centraal.


Elke unit bestaat uit vijf lessons, waarin telkens één vaardigheid centraal staat, maar ook andere vaardigheden, woordenschat en grammatica aan bod komen.

1. Reading & listening

2. Reading

3. Speaking

4. Reading & listening

5. Writing


Daarnaast is achterin de vwo-delen een module Literature opgenomen, bestaande uit vijf lessen: één les bij elke unit, aansluitend bij het thema dat die unit centraal staat.


Een les in Of Course!

Elke les start met een overzicht van de inhoud van die les:

● Leerdoelen in de vorm van ‘Can do’-statements

● Grammatica

● Vocabulaire

● Strategieën ter ondersteuning van de vaardigheden


De opbouw van een les is altijd: van geleide opdrachten naar meer ongeleide opdrachten, opdrachten woordenschat en grammatica en een afsluitende taak.


In de lessen is veel aandacht voor het doorgronden van teksten. Zo start elke les met een lees- of luisterbron als input voor die les. Er wordt afgewisseld tussen lange en korte teksten. Aan het einde van les 1 en les 4 is er daarnaast Extra Reading/writing om leeskilometers te maken.


Naast lezen is er ook veel aandacht voor de productieve vaardigheden: taalproductie in een reële setting. Je leert een taal immers om hem te kunnen toepassen, ook en vooral na het examen. Ook lessen die niet primair draaien om spreken of schrijven, hebben vaak verwerking in de vorm van een productieve opdracht.


Elke unit eindigt met de Study box. Hierin is een overzicht opgenomen van de woorden, grammatica en expressions die in de unit behandeld zijn.


Woordenschat

Een grote woordenschat is van belang voor een goede leesvaardigheid. Of Course! besteedt dan ook veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat. Per unit zijn voor vwo ongeveer 200 woorden Nederlands-Engels en 125 woorden Engels-Nederlands opgenomen. Voor havo zijn dat er 175 woorden Nederlands-Engels en 100 woorden Engels-Nederlands. 60-70% van deze woorden komt uit bronteksten, de rest komt uit de Cito-leesvaardigheidsexamens.


Grammatica

Per unit behandelt Of Course! zes grammaticaonderwerpen. Dit betreft deels ook herhaling en uitbreiding van eerder behandelde onderwerpen. De grammatica komt terug in de geleide spreek- en schrijfopdrachten die direct na de grammaticaopdrachten volgen. Zo leren de leerlingen de nieuwe grammaticale regels direct toe te passen in hun taalgebruik.


Bekijk het lesstofoverzicht in de bladerboeken