Search

Nova nask1 vmbo bovenbouw

Nieuw voor schooljaar 2021-2022

Nieuw voor schooljaar 2021-2022


1. Theorie en opdrachten in twee leerwerkboeken

Dat is handig, alles bij elkaar. Leerlingen mogen in de boeken schrijven zodat het goed beklijft en ze mogen de boeken houden. Handig voor in het examenjaar. Lees meer over MAX.


2. Nieuwe indeling leerstof

De lesstof is beperkt tot de examenstof en de werklast is evenrediger verdeeld over leerjaar 3 en 4. De overlap in SE lesstof is verwijderd, en dit resulteert in minder hoofdstukken. En dat geeft je lucht in de lesplanning. Op aangeven van docenten is de volgorde van de hoofdstukken aangepast. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat we niet meer starten met het moeilijke hoofdstuk Krachten.


3. De inhoud is geactualiseerd

•Meer nadruk op duurzaamheid en aandacht voor energietransitie.

•Actualisering van apparatuur en beelden.

•Meer gebruik van moderner ogend beeld.

•Meer diversiteit in beeld.

In de docentenhandleiding is meer in detail opgenomen wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige editie.


4. Activeren voorkennis Voorkennis peilen: Wat weet je al over…?

In de introductieparagraaf van elk hoofdstuk in het boek wordt de voorkennis vastgesteld aan de hand van leerdoelen en voorkennisopdrachten. De opdrachten worden in het boek gemaakt. De online voorkennistoets bevat nog een tiental gesloten opdrachten om de voorkennis te activeren. Bij onderwerpen die veel leerlingen lastig vinden, zijn voorkennisfilmpjes gemaakt waarin de van YouTube bekende Meneer Wietsma de theorie uitlegt en een of enkele opdrachten behandelt.


5. Voorbereiding op de toets - Afsluiting

Leerlingen vinden aan het einde van elk hoofdstuk een leerstofoverzicht met per theorieparagraaf de belangrijkste Onthoud-items en de begrippen met definitie. Dit is samen met de digitale afsluiting een goede voorbereiding op de toets. De online afsluiting bevat:

- een diagnostische toets (toetsen van kennis);

- flitskaarten (begrippen oefenen).
Meer weten?

Wil je meer weten over de vernieuwingen, plan dan een online afspraak in met Marjolein van der Moer (Zuid-Nederland) of Kyra Hoekstra (Noord-Nederland). Kijk in hun agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt, of bel naar 073 628 75 55.


6. Opdrachten gekoppeld aan leerdoelen en taxonomie

Leerdoelen per paragraaf

Aan het begin van elke paragraaf staan de leerdoelen vermeld. Zo weten de leerlingen wat ze precies gaan leren en wat ze aan het einde moeten kennen en kunnen.

Taxonomie

Alle opdrachten zijn ingedeeld volgens de taxonomie van Bloom: Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren. In de boeken zijn overzichten opgenomen van alle opdrachten en de bijbehorende taxonomie.


7. Practica in het boek

De practica zijn te maken in het boek. In het boek staan drie à vier practica die op die plek uitgewerkt kunnen worden. In sommige hoofdstukken staan daarnaast verwijzingen naar online practica. De docent bepaalt of die practica uitgevoerd worden.


8. Test jezelf alleen nog online

De vragen zijn gekoppeld aan de nieuwe leerdoelen en herschreven voor een juiste koppeling met de leerdoelen.


9. Feedback bij online opdrachten

Waar mogelijk is bij de online opdrachten specifieke feedback toegevoegd. Maakt een leerling de opdracht fout, dan leert hij ook waarom het gegeven antwoord niet juist is. Een belangrijk extra leermoment.


10. Eindtoetsen volledig herzien

De eindtoetsen zijn volledig herzien en gekoppeld aan de leerdoelen met een doordachte verdeling over de verschillende taxonomieniveaus (Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren). Er is een A- en een B-versie van de eindtoetsen. Een zgn. C-versie (diagnostische toets) is opgenomen in de online leeromgeving van de leerlingen zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de eindtoets.