Search

Meer inspelen op actualiteit


Lesmethoden weerspiegelen zoveel mogelijk de maatschappij. Dat vergt bij iedere revisie van Nova nask/natuurkunde aandacht. We kijken naar de diversiteit in beelden en teksten en proberen beter aan te sluiten op de actualiteit.


Omstandigheden die een decennium geleden als ‘normaal’ werden beschouwd vormen het uitgangspunt van de syllabi dus ook van de lesmethoden. Dat betekent niet dat methoden zich daartoe moeten beperken. Wij proberen zoveel mogelijk recht te doen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen. Dat vergt bij iedere revisie aandacht.

  1. Nova natuurkunde 3 havo en vwo is vorig jaar herzien. Momenteel werken we aan de herziening van Nova nask1 vmbo bovenbouw en Nova nask onderbouw. Dat is een continuproces, deels afhankelijk van de zogenaamde Kennisbasis Natuurwetenschappen & Technologie en/of de syllabus, deels vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bepaalde zaken voor het voetlicht te brengen ook al worden deze nog niet ondervangen in die officiële documenten. Deze lopen namelijk altijd minimaal vijf jaar achter op maatschappelijke ontwikkelingen die op dit moment spelen.

  2. Wachten op herziening syllabi? Daarmee doe je docenten en leerlingen tekort. Al gaat het wellicht nog niet snel genoeg, de stroomversnelling waarin bijvoorbeeld de energietransitie plaatsvindt noopt aandacht hiervoor in actueel lesmateriaal. Dat geldt voor meer maatschappelijke uitdagingen. Daarom hebben we in nauw contact met SLO besloten bepaalde onderwerpen iets minder aandacht te geven, om zo ruimte te scheppen voor verschijnselen die nu en in de komende jaren spelen. Vanzelfsprekend veronachtzamen we daarbij de richtlijnen uit de syllabus niet.

  3. Feedback van docenten spelen bij iedere release en herziening een rol. Zo begint leerjaar 3 niet meer met het als lastig ervaren onderwerp Krachten. Bovendien hebben we veel duidelijker gemaakt wat de leerdoelen zijn van iedere paragraaf en de opgaven die met ieder leerdoel verband houden. Daarbij is op basis van de Bloom taxonomie het beheersingsniveau vermeld.

  4. In Nova nask1 was er nogal wat overlap in onderwerpen die werden behandeld. Op dit moment is er een duidelijker leerlijn opgebouwd, waardoor minder stof herhaald hoeft te worden. Dat schept ruimte voor zowel docent als leerling. Bovendien worden vaker oplosstrategieën via een gestructureerde aanpak geboden welke ook in de uitwerking van de opgaven wordt gehanteerd.