Search

Belangrijkste wijzigingen KD 2020 Mbo-VerpleegkundigeMet Take Care blijf je bij! Dat betekent dat we altijd druk bezig zijn om ons materiaal aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in zorg en welzijn. Zo geldt vanaf 1 augustus een nieuw kwalificatiedossier voor Mbo-Verpleegkundige.


Op deze pagina zie je de belangrijkste wijzigingen die je in het materiaal kunt vinden.

KD 2020 VP - overzicht Take Care

KD 2020 VP - aanpassingen Take Care

Examen koppeldocument Prove2Move

Examen koppeldocument Consortium Beroepsonderwijs

Met Take Care blijf je bij...

Werk je met de meest recente materialen van Take Care? Dan werk je automatisch volgens het nieuwe Kwalificatiedossier.

De volgende modules zijn vanaf 1-8-2020 nodig voor Mbo-Verpleegkundige:

  • Module 10 Activiteiten met de cliënt
  • Module 11 Cliënt en welzijn

Eén breed beroep

Mbo-Verpleegkundige. Branche-specifieke kennis en vaardigheden staan apart.

Het KD 2020 gaat nog maar over één beroep: Mbo-verpleegkundige. De verbijzondering naar branches zijn niet meer opgenomen in het KD. Dat betekent dat de beschreven kennis en vaardigheden in het nieuwe KD vooral algemeen van aard zijn.

Branche-specifieke kennis is nu dus opgenomen in het document: verantwoordingsinformatie.


Take Care: de huidige Modules en Vakboeken en Vaardigheidsboeken passen goed op dit nieuwe kwalificatiedossier.


Kerntaken en werkprocessen

Sommige werkprocessen zijn samengevoegd. Dit komt door de opbouw aan de hand van de CanMEDS rollen.

Een voorbeeld: Kerntaken en werkprocessen over communiceren stonden voorheen bij de brancheverbijzonderingen. Nu zijn ze algemeen.


Take Care: er komt een nieuw koppeldocument met duidelijke relaties tussen het materiaal van Take Care en Werkprocessen van het nieuwe Kwalificatiedossier.

Technologie

Er wordt expliciet verwezen naar het omgaan met technologieën. e-Health, en het inzetten van technologische hulpmiddelen, maar ook het bieden van zorg op afstand en communiceren op afstand wordt genoemd, maar ook de mogelijke ethische dilemma’s die met de inzet van technologie gepaard kunnen gaan. Er wordt zelfs van je verwacht dat je zelf bijhoudt welke technologische ontwikkelingen er zijn en dat je proactief op zoek gaat naar technologische toepassingen die het werk vergemakkelijken. 


Take Care: Daar waar technologie in de praktijk ingezet wordt, staat het ook beschreven in onze modules.


Preventie

De zorg en ondersteuning is gericht op de wensen van de zorgvrager waarbij preventie, herstel, behoud en het bevorderen van gezondheid en ontwikkeling centraal staat.

De beginnend beroepsbeoefenaar geeft vraaggericht advies ten behoeve van het versterken van de eigen kracht en het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager.


Take Care: In twee modules voegen we extra theorie en opdrachten toe.

CanMEDS rollen

Actoren in de gezondheidszorg vervullen diverse rollen. Voor verpleegkundigen geldt dit ook. Afhankelijk van de situatie wissel je van rol en daarbij gebruik je andere competenties.

In het CanMEDS systeem worden zeven verschillende rollen onderscheiden, die dus elk hun eigen competentie of bekwaamheid hebben.

 

Deze rollen zijn: 

  1. Zorgverlener
  2. Communicator
  3. Samenwerkingspartner
  4. Reflectieve EBP Professional
  5. Gezondheidsbevorderaar
  6. Organisator
  7. Professional en Kwaliteitsbevorderaar.

In het KD 2020 hoort bij elke kerntaak en werkproces één van deze rollen.

Voorbeeld: B1-K1-W1: Onderkent bestaande of dreigende gezondheidsproblemen (Gezondheidsbevorderaar)

 

Door het gebruik van deze rollen en competenties sluit Mbo Verpleegkunde goed aan op Hbo Verpleegkunde.


Take Care: Theorie en oefeningen over CanMEDS-rollen krijgen een meer prominente plek in het materiaal.


Meer Welzijn en Positieve Gezondheid

Agogische aspecten zijn veelvuldig in de werkprocessen beschreven. Dat duidt op meer aandacht voor welzijn als onderdeel van gezondheid. Dat sluit goed aan op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid waarin de regie bij de zorgvrager en bevorderen van veerkracht belangrijk is.

Zo staat over de beroepshouding geschreven dat je als verpleegkundige de zorgvrager en diens vraag centraal stelt en dat je handelt vanuit de regie van de zorgvrager.  

Maar ook bij diverse werkprocessen wordt expliciet vermeld dat regie van de zorgvrager uitgangspunt is. 

Ook doelen worden samen met de zorgvrager vastgesteld.


Take Care: Take Care is gemaakt vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. Dit nieuwe kwalificatiedossier past dus nog beter op onze uitgangspunten.


Let op: Module 10 en 11 zijn nu dus ook nodig voor Mbo-Verpleegkundige.

Conclusie

Alle modules en boeken die beschikbaar zijn vanaf 1-8-2020 zijn afgestemd op Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2020.