Search

Naut Meander Brandaan

Didactiek en organisatie

Unieke combinatie van denken én doen

In onze complexe samenleving hebben kinderen te maken met een enorme stroom aan informatie. Ze hebben specifieke, 21e eeuwse vaardigheden nodig om daar goed mee om te gaan. Want alleen kennis is niet genoeg. Van jou wordt verwacht dat je de kinderen deze kennis en vaardigheden aanleert. Maar hoe doe je dit? Naut Meander Brandaan helpt. Er is geen andere methode die kennis, vaardigheden en toepassen zó integreert. Naut Meander Brandaan geeft je de zekerheid van een compleet aanbod en de flexibiliteit van losse thema’s met losse leerwerkboeken. Lesgeven zoals jij dat wilt.

Naut: natuur en techniek

Naut bestaat uit de vakken biologie, natuurkunde en techniek. Er is ook aandacht voor scheikunde, wereld en heelal, milieu en duurzaamheid. Naast de 21e eeuwse vaardigheden leren kinderen ook specifieke vakvaardigheden, zoals ecologisch denken en systeemdenken.

Meander: aardrijkskunde

Meander leert kinderen de wereld waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. In de topografielessen gebruik je grote, duidelijke kaarten met mooie foto’s en teksten. De topografie sluit aan bij het onderwerp van het thema.

Leerlijn topografie
De leerlijn topografie sluit aan bij het wereldbeeld van opgroeiende kinderen. ‘Nederland’ in groep 5-6 en ‘Europa en de wereld’ in groep 7-8. Meander besteedt veel aandacht aan kaartvaardigheden, maar behandelt ook andere geografische vaardigheden. Zo komen perspectivisch denken en denken in schaalniveaus ook aan bod.

Brandaan: geschiedenis

Brandaan is een geschiedenismethode die uitgaat van het 'n'. Kinderen leren dat de wereld waarin we nu leven, is beïnvloed door het verleden.

Elke les start met een foto uit het heden. Vanuit die foto duik je met de kinderen in het verleden. Je behandelt de lesstof in 10 tijdvakken verdeeld over twee jaar. Je leert kinderen historische vaardigheden zoals het interpreteren van het verleden.

Wereldoriëntatie in groep 5-8

Wereldoriëntatie in groep 5-8

In de bovenbouw verbindt Naut Meander Brandaan de vakgebieden in 8 geïntegreerde wereldoriëntatiethema’s. Introduceer het thema met de digibordsoftware. Daarna gaan de kinderen aan de slag met een spannend onderzoek, een ontwerp of een leuke quiz.

Wereldoriëntatie in groep 3-4

Met Naut Meander Brandaan in groep 3 en 4 bereid je de kinderen voor op het werken met de methode in de bovenbouw. Kinderen maken kennis met onderwerpen uit de drie vakken in aansprekende thema’s. De thema’s sluiten aan op thema’s uit de Aanvankelijk Lezen-methode Lijn 3.

Toon alle gestelde vragen

Kennis, vaardigheden en toepassen

Kennisopbouw

Met Naut Meander Brandaan bouwen kinderen op een gedegen manier kennis op.

Je zet kinderen echt aan tot nadenken. Dat zorgt voor een stevige kennisbasis. De kinderen leren en oefenen met vaardigheden om de kennis uit de les te verbreden en te verankeren.

Kinderen werken in elke les met:
- Compacte en helder geformuleerde teksten.
- Beeld dat uitleg geeft bij tekst.
- Kennis- en toepassingsvragen.
- Een doordenkvraag bij elke opdracht.

Vaardigheden

Met Naut Meander Brandaan leer je de kinderen belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Elke basisles start met de noodzakelijke kennis. Daarna oefen je samen met vaardigheden om die kennis te verbreden of te verankeren.

Aan het einde van een thema komen de kennis en vaardigheden samen in de Uitdaging. Dit is een toepassingsopdracht, waarin de kinderen samenwerken aan een concreet eindproduct. Ook hier gaan de kinderen weer aan de slag met de 21e eeuwse vaardigheden.

In Naut Meander Brandaan toets je kinderen op kennis én vaardigheden.

Kennis en vaardigheden in groep 3-4

In groep 3 is elke les leerkrachtgestuurd. De kinderen denken met de leerkracht na over wereldoriëntatievragen. Elke les volgt dezelfde 4 vaste stappen: Wat is dit?, Onderzoeken, Meer weten, Afsluiting. Binnen deze structuur doen de kinderen nieuwe kennis op en leren ze belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en kritisch denken.

In groep 4 volgen we de opbouw kennis, vaardigheden, toepassen uit de bovenbouw. In elke les 1 verwerven de kinderen kennis met interactieve oefeningen en bronnetjes in het leerwerkboek. In les 2 ontwikkelen de kinderen vaardigheden (onderzoek, kritisch denken) om kennis op te doen. In les 3 maken de kinderen een creatieve toepassingsopdracht. Daarmee laten ze zien wat ze in het thema hebben geleerd.

Toon alle gestelde vragen

21e-eeuwse vaardigheden

Geïntegreerde leerlijn 21e eeuwse vaardigheden

Geïntegreerde leerlijn 21e eeuwse vaardigheden

De 21e eeuwse vaardigheden zijn abstract en hangen onderling samen. Wat is bijvoorbeeld ‘kritisch denken’? En hoe kun je ‘communiceren’ zonder ‘sociale en culturele vaardigheden’?

Daarom heeft Naut Meander Brandaan de vaardigheden vertaald in 5 concrete situaties die herkenbaar zijn voor ieder kind. We noemen dat het vijf-taken-model. Het maakt het aanleren en oefenen met vaardigheden betekenisvol en effectief:

  • Denk het uit: hoe kom je van een idee tot een haalbaar plan? De ontwerpcyclus staat hier centraal.
  • Vind een antwoord: hoe vind je het antwoord op een vraag? De onderzoekscyclus staat hier centraal.
  • Laat het zien: hoe communiceer je op een effectieve manier?
  • Maak een keuze: hoe maak je een keuze of neem je een standpunt in?
  • Los het op: hoe los je ingewikkelde problemen op of ga je om met conflicten?

In groep 5 tot en met 8 staat in elk thema één van deze taken centraal. In groep 4 werken de kinderen voornamelijk aan kleine onderzoekjes binnen de taak 'Vind een antwoord'.


Toon alle gestelde vragen

Opbouw en structuur

Thema-opbouw

Thema-opbouw

Elk thema duurt twee weken en telt maximaal 6 lessen: 3 reguliere lessen en 3 lessen voor herhaling, de toets en de 'Uitdaging'. De reguliere lessen duren 50 minuten. De Uitdaging duurt 100 minuten. Een thema in groep 3 en 4 bestaat uit 3 korte lessen. Aan het begin van elk thema prikkel je de nieuwsgierigheid van de kinderen met een kijkplaat. Samen met kinderen verken je daarmee het thema-onderwerp.

De 3 reguliere lessen bestaan steeds uit 3 stappen. In stap 1 maken we kennis met het onderwerp van de les, aan de hand van een beeld uit de media. In stap 2 volgt de kennisopbouw. Kinderen beantwoorden zelfstandig uitdagende vragen over het onderwerp, zodat ze tot echt begrip komen. In stap 3 oefenen de kinderen vaardigheden, steeds één per les. Daarmee verankeren en verbreden ze de kennis uit de les en ontwikkelen ze vaardigheden die ze ook in andere situaties kunnen inzetten om hun doelen te bereiken.

Les 4 bestaat uit een samenvattingsanimatie en handige oefening: 'test jezelf'. In les 5 neem je de kennistoets af.

In de Uitdaging passen de kinderen de kennis en de vaardigheden uit het thema toe aan de hand van een uitdagende vraag of opdracht. Ze werken samen aan een concreet eindproduct, waarvan ze zelf de invulling bepalen. Je kunt de Uitdaging over 2 of 3 lessen verdelen, of in één keer doen op een vrijdagmiddag. Het is een leuke en zinvolle afsluiting van een boeiend thema.

Aan het eind van de Uitdaging reflecteren kinderen op hun eigen werk. Zij geven zichzelf punten voor resultaat en samenwerking. Jij geeft elk kind ook een score op basis van observaties. De eindscore helpt je om de kinderen te toetsen op de 21e eeuwse vaardigheden. Per thema beoordeel je ieder kind op de ontwikkeling van kennis in de toets en de vaardigheden in de Uitdaging. Bekijk in dit filmpje hoe groep 6 werkt aan de Uitdaging ‘Hoe bouw ik een zo hoog mogelijke toren van papier?’

Structuur onderbouw

In de onderbouw is er een apart aanbod voor groep 3 en voor groep 4. Voor beide groepen zijn 8 thema’s van in totaal 24 lessen beschikbaar. De lessen in groep 3 zijn voornamelijk klassikaal. Je maakt gebruik van het digibord en de handleiding.

In groep 4 is er een afwisseling tussen klassikale lessen en doe-lessen, waarin kinderen samen en zelfstandig aan doe-opdrachten werken.

Structuur bovenbouw

Naut Meander Brandaan geeft je de zekerheid van een compleet aanbod en de flexibiliteit van losse thema’s (in losse leerwerkboekjes). Je kunt de thema’s in je eigen volgorde behandelen. De bovenbouw van Naut Meander Brandaan bestaat uit 2 niveaus: groep 5-6 en groep 7-8.

Voor elk niveau zijn er per vak 10 thema’s die je over 2 schooljaren kunt verdelen. Elk thema heeft zijn eigen aparte leerwerkboekje. Deze lesstof is ook beschikbaar in de verwerkingssoftware. Dit alles wordt ondersteund met digibordsoftware.

Vakgerichte of geïntegreerde aanpak

Vakgerichte of geïntegreerde aanpak’

Groep 3 en 4

In groep 3 en 4 worden dezelfde acht wereldoriëntatiethema’s aangeboden. Bied de thema’s aan in een homogene groep of combineer ze in een combigroep 3-4 of 4-5.

Groep 5 t/m 8

We hebben de lesstof voor elk vak verdeeld over 20 thema's. Daarnaast zijn er 8 vakoverstijgende thema’s wereldoriëntatie. In deze thema's zijn de onderwerpen van 2 of 3 vakken op een logische manier met elkaar verbonden. Deze integratie geeft meer betekenis aan vakinhoud.

Als het voor het begrip van een nieuw onderwerp zinvoller is, kiezen we voor de thematische aanpak. Zo leer je bijvoorbeeld beter wat klimaten zijn als je alle klimaten in één keer behandelt. Dat werkt beter dan het behandelen van het woestijnklimaat bij een thema over Egypte.

Andere onderwerpen krijgen juist meer betekenis als je ze verbindt met andere vakken. Zo verbindt het wereldoriëntatiethema ‘Zuinig met energie’ 3 vakken: in het thema van Naut leren ze eerst over vormen van energie. In het thema van Brandaan onderzoeken ze de rol van energie in de Industriële Revolutie. In het thema van Meander leren ze over energiebronnen. De aangeleerde kennis en vaardigheden gebruiken ze bij het maken van hun plan.

Toon alle gestelde vragen

Differentiatie en toetsen

Verschillen in tempo en niveau

Verschillen in tempo en niveau

De lesstof voor groep 5-8 is op 2 niveaus geschreven: groep 5-6 en groep 7-8. Om bepaalde kinderen meer uitdaging te bieden hebben alle thema’s van Naut Meander Brandaan niveau- en tempodifferentiatie.

Bij de niveaudifferentiatie spreek je een hoger denkniveau aan. Bij tempodifferentiatie zijn het vooral ICT-vaardigheden die een rol spelen. Voor die opdrachten heb je dus altijd toegang tot internet nodig.


De differentiatie blijkt daarnaast uit de manier waarop kinderen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. In stap 3 en bij de Uitdaging kunnen kinderen laten zien over welke vaardigheden en talenten ze beschikken en hoe ze zich hierin onderscheiden van anderen.

Toetsen van kennis en vaardigheden

Toetsen van kennis en vaardigheden

Met Naut Meander Brandaan toets je kennis én vaardigheden. Per thema heb je 2 momenten waarop je de kinderen kunt beoordelen.

Groep 5 t/m 8

1. Toetsen van kennis
Na les 1 t/m 4 maken de kinderen een toets over het hele thema. De thematoets bestaat uit 10 gesloten vragen. Kinderen bereiden de opdracht voor met het onderdeel ‘Leren voor de toets’ en de diagnostische toets ‘test jezelf’.

2. Toetsen van vaardigheden
Het beoordelen van vaardigheden doe je met de toepassingsopdracht de ‘Uitdaging’. Je beoordeelt zowel het eindproduct van de Uitdaging als de samenwerking. Kinderen reflecteren hierbij zelf op hun werk. Samen met jouw observaties vormt dit het eindresultaat.


De resultaten van de thematoets en de uitdaging geven een goed beeld van de capaciteiten en het niveau van een kind. De thematoets en de registratie van de Uitdaging kun je op papier of digitaal laten maken. Met beide vormen toets je dezelfde doelen.

Groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 zijn er geen wereldoriëntatietoetsen. In groep 4 kun je het resultaat van de toepassingsopdracht gebruiken om vast te stellen of de kinderen de kennis en vaardigheden uit het thema beheersen en kunnen toepassen.

Ideaal voor combinatiegroepen

Omdat de aanpak van Naut Meander Brandaan thematisch is, ben je erg flexibel. Je kunt de thema’s in de volgorde van de methode behandelen, maar je mag de volgorde ook zelf bepalen. En je kunt de thema’s op verschillende manieren inzetten. In een combinatiegroep geef je het ene jaar thema 1 t/m 5 en het ander jaar thema 6 t/m 10 van alle vakken.

Maar je kunt ook het ene jaar aardrijkskunde en het andere jaar geschiedenis geven. Natuur en techniek verspreid je over beide jaren. En zo zijn er nog meer werkvormen mogelijk. De structuur van Naut Meander Brandaan is ideaal voor combinatiegroepen.

Toon alle gestelde vragen