Search

Referentieniveaus


Taal actief Spelling sluit volledig aan bij de kerndoelen Nederlands en referentieniveaus.

Kerndoel en referentieniveau

Kerndoel 11 heeft betrekking op spelling en is als volgt omschreven:

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen de regels voor:

  • Het spellen van de werkwoorden.
  • Het spellen van andere woorden dan werkwoorden.
  • Het gebruik van leestekens.

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft dit algemene doel uitgewerkt in tussendoelen voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8. In 2011 heeft het SLO deze tussendoelen verfijnd in de referentieniveaus spelling, rekening houdend met de Citotoets spelling van 2010.

Streefniveau

In de referentieniveaus worden het fundamentele niveau (F) en het streefniveau (S) aangegeven. Taal actief biedt de leerstof aan voor het streefniveau (1S). Alle genoemde spellingonderwerpen in de referentieniveaus spelling en in de Cito-toets spelling zijn op de aangegeven beheersingsmomenten in de leerlijn opgenomen.

In de leerlijn spelling zijn alle doelen opgenomen die te maken hebben met de spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. Bij de leerlijn schrijven van Taal actief wordt de kennis van spelling en leestekens toegepast in de controlefase. Interpunctie en grammaticale begrippen komen in het taalprogramma bij taal verkennen aan bod.