Search

Taal actief

Didactiek en organisatie

Een resultaatgerichte methode met houvast

Taal actief is helemaal van deze tijd. De methode voldoet aan het referentiekader voor taal en ondersteunt opbrengstgericht werken. De digitale versie is inhoudelijk identiek aan de papieren versie, maar biedt je nog meer voordelen. Taal actief is al jaren de meest gebruikte taalmethode in het basisonderwijs en dat is niet voor niets.

Bekijk de leerlijnen

Digitaal en papier hetzelfde

De opbouw van Taal actief is identiek in de digitale en gedrukte versie van de methode.

Meer informatie

Veel aandacht voor woordenschat

Taal actief besteedt veel aandacht aan woordenschat. De leerlijn woordenschat zit in het basisprogramma en is volledig opgebouwd volgens de didactiek van Van den Nulft & Verhallen.

Meer informatie

Directe instructie

Taal actief hanteert het zogenaamde IGDI-model: interactief, gedifferentieerd, directe instructie. Dit betekent dat jouw uitleg de start is van het leerproces. Daarna passen de kinderen onder begeleiding de instructie toe bij enkele opdrachten.

De kinderen die intensievere uitleg nodig hebben, krijgen dit in de verlengde instructie. Je sluit de les af door samen te reflecteren op de les.

Geïntegreerde leerlijnen

De leerlijnen taal en spelling in Taal actief zijn volledig op elkaar afgestemd. Dus als je de leerlijn Woordenschat extra aanschaft, weet je zeker dat de leerlijn aansluit op de leerlijn van taal en spelling.

Ankerverhalen als vertrekpunt

De ankerverhalen vormen het vertrekpunt voor alle lessen. De verhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs als Sjoerd Kuyper, Hans Hagen, Jan Paul Schutten en Francine Oomen. Daarin komen al enkele taal- en spellingdoelen aan bod.

Opbrengstgericht werken

De zekerheid van goede resultaten is een belangrijk uitgangspunt van Taal actief. Daarom ondersteunt de structuur van Taal actief het ‘opbrengstgericht werken’ en het werken met groepsplannen.

Werken met groepsplannen
Bij de methode is een format voor een groepsoverzicht en een groepsplan ontwikkeld. Zo kun je samen met collega’s het resultaat van het leerproces bijhouden en sturen naar het gewenste streefniveau. Je vindt de formats op Mijn Malmberg Taal actief.

Schrijven didactiek taal actief

Bij het domein schrijven gaat Taal actief uit van een zogenaamde procesgerichte benadering. Dit betekent dat Taal actief leren schrijven ziet als een cyclisch proces. Het belangrijkste doel is communicatie.

Meer informatie

Spreken en luisteren didactiek Taal actief

Het domein spreken & luisteren in Taal actief is onderwijs in mondelinge communicatie. Bij mondelinge communicatie gaat het niet over spreken en luisteren alleen. Met Taal actief leer je de kinderen ook tonen (spreken met het lichaam) en kijken (observeren van lichaamstaal).

Meer informatie

Taal verkennen didactiek

Taal verkennen is een nieuwe term in Taal actief. De oude term ‘taalbeschouwing’ suggereert passief praten over taal.

‘Taal verkennen’ staat voor actief onderzoeken en nieuwsgierig grip krijgen op de gevarieerdheid van taal en daar waardering voor krijgen.

Meer informatie

Structureel herhalen en oefenen

Taal actief bevat veel oefeningen. Ook voor de toets is herhaling van de lesdoelen een vast onderdeel van het basisprogramma.

Aan het eind van week 1 en 2 herhaal je met de kinderen de doelen van die week in een toepassingsles. De doelen herhaal je voor de toets in een les samenwerkend leren en na de toets in de weektaak. Indien nodig met extra instructie. Daarnaast is er bij iedere les taal verkennen en iedere les spelling een extra oefenblad gemaakt.

Weet wat je leert

Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Met Taal actief maak je ze daarvan bewust.

Elk taalboek en werkboek start met een visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen alle taalvoelen die ze de komende thema’s gaan leren. Elke les begin je met het instapkaartje, waarop staat wat de kinderen gaan leren. Elke les eindig je met het uitstapkaartje als reflectiemoment.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Organisatie en Thema’s

Per dag geef je 60 minuten les met de methode, taal inclusief spelling.

Meer informatie

Samenwerkend leren

Binnen een thema bied je op diverse momenten werkvormen aan waarbij de kinderen in 2- en/of 4-tallen samen werken.

Meer informatie

Snelle lesvoorbereiding

Taal actief is makkelijk om mee te werken. Je bent snel thuis in de methode en door de overzichtelijke handleiding heb je weinig voorbereidingstijd nodig. Dit is ook heel praktisch voor invallers.

De handleiding laat in één oogopslag het lesverloop zien. In de handleiding staan de pagina’s uit de les- en werkboeken afgebeeld. De korte, actiegerichte teksten in de handleiding maken het mogelijk om al lezende les te geven, na een beperkte voorbereidingstijd.

Toon alle gestelde vragen

Differentiatie: werken op je eigen niveau

Met Taal actief kun je moeiteloos differentiëren op 3 niveaus.

En wat het nog makkelijker maakt: de 3 niveaus staan allemaal in één taalboek en werkboek. Zo werkt ieder kind op zijn eigen niveau.

Meer informatie

Referentieniveaus

Taal actief sluit volledig aan bij de kerndoelen Nederlands en het Referentiekader Taal.

Referentieniveaus Taal
De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en het Expertisecentrum Nederlands (EN) hebben de 12 kerndoelen uitgewerkt in tussendoelen voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8. In 2011 heeft SLO deze tussendoelen verfijnd in de referentieniveaus taal.

Streefniveau 1S/2F
Alle onderwerpen uit de taaldomeinen mondelinge taalvaardigheid, schrijven, begrippen en taalverzorging zijn in Taal actief opgenomen. Taal actief biedt de leerstof aan die is opgenomen bij het streefniveau (1S/2F).

Taalbegaafdheid (Plusboek)

Omdat niet elk kind in het basismateriaal alle oefenstof nodig heeft, biedt Taal actief voor iedere jaargroep een plusboek voor taalbegaafde kinderen.

Zij werken in het plusboek tijdens de zelfstandig werkenlessen van Taal verkennen. Tijdens de andere lessen doen zij mee met de rest van de groep.

Meer informatie

Combinatiegroepen taal actief

Door de vaste opbouw en structuur van Taal actief is de methode goed te gebruiken in combinatiegroepen.

In de handleiding staat precies wanneer de ene groep instructie krijgt en wat de andere groep dan zelfstandig doet.

Meer informatie

Evaluatie en toetsing met Taal actief

In Taal actief speelt toetsing een belangrijke rol. Het is een hulpmiddel om op verschillende momenten het niveau van kinderen te bepalen. Zo kies je voor elk kind de beste leerweg.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Directe Instructiemodel

Taal actief hanteert het zogenaamde IGDI-model: interactief, gedifferentieerd, directe instructie.
Dit betekent dat jouw uitleg de start vormt van het leerproces. Daarna passen de kinderen onder jouw begeleiding de instructie toe bij enkele opdrachten.

De kinderen die intensievere uitleg nodig hebben, krijgen dit bij de verlengde instructie. Je sluit de les af door samen te reflecteren op de les.

Integratie van leerlijnen

De leerlijn spelling is optimaal afgestemd op de andere leerlijnen van Taal actief.

Meer informatie

Opbrengstgericht werken taal actief

Omdat de zekerheid van goede resultaten een belangrijk uitgangspunt van Taal actief is, ondersteunt de structuur van Taal actief het ‘opbrengstgericht werken’ en het werken met groepsplannen.

Werken met groepsplannen
Bij de methode is een format voor een groepsoverzicht en een groepsplan ontwikkeld. Zo kun je samen met collega’s het resultaat van het leerproces bijhouden en sturen naar het gewenste streefniveau.
Je vindt de formats op Mijn Malmberg Taal actief.

Referentieniveaus Taal actief

Taal actief Spelling sluit volledig aan bij de kerndoelen Nederlands en referentieniveaus.

Meer informatie

Reflectie Taal actief

Taal actief gelooft in de kracht van reflectie en het expliciet verwoorden hiervan.

Dit gebeurt in Taal actief op verschillende manieren.

Meer informatie

Speciale Spellingsbegeleiding

Soms heeft een kind niet genoeg aan de verlengde instructie om de opdracht te kunnen maken. In dat geval kun je een beroep doen op de map speciale spelling begeleiding voor remedial teaching.

De map is speciaal voor deze methode ontworpen en samengesteld door een ervaren remedial teacher en spellingexpert. Voor iedere jaargroep is er aparte lesstof.

Meer informatie

Strategisch Spellingonderwijs

In Taal actief staat het resultaat centraal, dus ook in de leerlijn spelling.

Aan de ontwikkeling van het spellingprogramma hebben diverse spellingspecialisten, leerkrachten en IB’ers meegewerkt. De thema’s van Spelling sluiten aan bij Taal.

Meer informatie

Structureel herhalen oefenen

Goed leren spellen is een kwestie van oefenen. Taal actief laat kinderen veel oefenen, ook voor het woordendictee.

Elke spellingcategorie elk jaar meerdere malen terug. En herhaal je ook in andere leerjaren, maar dan met steeds moeilijkere woorden. Voor elke les zelfstandig werken is een extra oefenblad beschikbaar.

Meer informatie

Weet wat je leert Taal actief

Taal actief neemt kinderen serieus en informeert ze over wat ze leren.

Elk werkboek start daarom met een visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen alle spellingcategorieën die ze de komende thema’s gaan leren.

Meer informatie

Werkwoordspelling

Het goed leren vervoegen van werkwoorden is een van de uitdagingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Taal actief begint daarom al vroeg met voorbereidende activiteiten in het taalprogramma.

Vanaf eind groep 6 staan er wekelijks 2 lessen werkwoordspelling op het programma.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Snelle lesvoorbereiding spelling

Taal actief is makkelijk om mee te werken. Je bent er snel in thuis en door de overzichtelijke handleiding heb je weinig voorbereidingstijd nodig.
Dat is ook heel praktisch voor invallers.

Meer informatie

Structuur en organisatie taal actief

Het jaarprogramma van Taal actief Spelling beslaat 32 weken.

De overige weken kun je gebruiken voor uitloop of eigen projecten. Ook voor Spelling zijn er net als bij Taal een instapweek, parkeerweken en uitstapweek.

Toon alle gestelde vragen

Combinatiegroepen voor Taal actief

Door de afwisseling tussen leerkrachtgebonden onderwijs en lessen zelfstandig werken is Taal actief heel geschikt voor combinatiegroepen.

In de handleiding staat precies aangegeven wanneer de ene groep instructie krijgt en wat de andere groep dan zelfstandig doet.

Dictees

Toetsing gebeurt aan de hand van 2 dictees. Het woordendictee aan het begin van week 4 en het zinnendictee aan het eind van week 4.

Woorden- en zinnendictee
Aan het begin van week 4 van elk thema maken de kinderen een woordendictee. Daarmee toets je de nieuwe spellingproblemen van het betreffende thema. Op basis van de resultaten van het woordendictee gaan de kinderen remediëren, herhalen of verrijken.

Aan het eind van week 4 neem je een zinnendictee af. Met de resultaten kun je vaststellen of het kind in week 4 is vooruitgegaan.

Differentiatie: je eigen niveau

Differentiëren op 3 niveaus is met Taal actief standaard, ook bij Spelling.

Op basis van het aantal fouten in het oefendictee van de instructieles bepaal je op welk niveau het kind start in de volgende les zelfstandig werken.

Meer informatie

Evaluatie en Toetsing Taal actief

In Taal actief speelt toetsing een belangrijke rol.

Het is een hulpmiddel om op verschillende momenten het niveau van kinderen te bepalen en de beste leerweg voor elk individueel kind uit te kiezen.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Differentiatie en toetsen

Verschillen in tempo en niveau

Verschillen in tempo en niveau

De lesstof voor groep 5-8 is op 2 niveaus geschreven: groep 5-6 en groep 7-8. Om bepaalde kinderen meer uitdaging te bieden hebben alle thema’s van Naut Meander Brandaan niveau- en tempodifferentiatie.

Bij de niveaudifferentiatie spreek je een hoger denkniveau aan. Bij tempodifferentiatie zijn het vooral ICT-vaardigheden die een rol spelen. Voor die opdrachten heb je dus altijd toegang tot internet nodig.


De differentiatie blijkt daarnaast uit de manier waarop kinderen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. In stap 3 en bij de Uitdaging kunnen kinderen laten zien over welke vaardigheden en talenten ze beschikken en hoe ze zich hierin onderscheiden van anderen.

Toetsen van kennis en vaardigheden

Toetsen van kennis en vaardigheden

Met Naut Meander Brandaan toets je kennis én vaardigheden. Per thema heb je 2 momenten waarop je de kinderen kunt beoordelen.

Groep 5 t/m 8

1. Toetsen van kennis
Na les 1 t/m 4 maken de kinderen een toets over het hele thema. De thematoets bestaat uit 10 gesloten vragen. Kinderen bereiden de opdracht voor met het onderdeel ‘Leren voor de toets’ en de diagnostische toets ‘test jezelf’.

2. Toetsen van vaardigheden
Het beoordelen van vaardigheden doe je met de toepassingsopdracht de ‘Uitdaging’. Je beoordeelt zowel het eindproduct van de Uitdaging als de samenwerking. Kinderen reflecteren hierbij zelf op hun werk. Samen met jouw observaties vormt dit het eindresultaat.


De resultaten van de thematoets en de uitdaging geven een goed beeld van de capaciteiten en het niveau van een kind. De thematoets en de registratie van de Uitdaging kun je op papier of digitaal laten maken. Met beide vormen toets je dezelfde doelen.

Groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 zijn er geen wereldoriëntatietoetsen. In groep 4 kun je het resultaat van de toepassingsopdracht gebruiken om vast te stellen of de kinderen de kennis en vaardigheden uit het thema beheersen en kunnen toepassen.

Toon alle gestelde vragen