Search

De wereld in getallen: werken op papier

Inhoud

Inhoud van De wereld in getallen

Rekenen in je eigen belevingswereld

Reken is overal! En dit maakt De wereld in getallen zichtbaar. Intrinsieke motivatie is immers essentieel om kinderen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Daarom start elk nieuw lesdoel met een filmpje, waarin de rekenvaardigheid van die les in een herkenbare, realistische context wordt getoond. Zo blijft rekenen niet beperkt tot een vak op school, maar komen de onderwerpen terug in hun eigen belevingswereld. ‘Oh, dáárom leer ik dit!’

Leerlijnen

De leerlijnen in De wereld in getallen zijn volledig doorontwikkeld naar aanleiding van gebruikerservaringen van vorige edities en de nieuwste didactische inzichten. Bovendien zijn de leerlijnen getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

Automatiseren met de rekenmuur

Leren rekenen is een bouwwerk. Eerst moet een solide fundament worden gelegd. Daarop wordt doorgebouwd. Een ontbrekende steen resulteert in een wankel bouwwerk. Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. In rekenonderzoek wordt dit Power en Speed genoemd. Power is de fase vóór het automatiseren: pas als je het beheerst mag je op tempo oefenen.

In De wereld in getallen wordt structureel veel aandacht besteed aan Power en Speed. Dit betekent: veel en vaak oefenen. In de weektaak werken de kinderen aan het onderhoud (Power) en automatiseren (Speed) van basisvaardigheden. De oefenstof op de pagina’s Speed kan ook vervangen of aangevuld worden door rekenspellen.

De basisvaardigheden voor Speed zijn verdeeld over de zogenoemde rekendrempels. Voor De wereld in getallen is een eigen versie van deze rekendrempels en bouwstenen gemaakt. Deze drempels en vaardigheden zijn de bouwstenen in de Rekenmuur.

Monitoring en toetsing

De wereld in getallen biedt drie momenten om de rekenvaardigheden van elk kind te kunnen beoordelen: de les Test-je aan het eind van elke basisweek, de bloktoets (nog maar 1 toets per blok in tegenstelling tot de vorige versie) en de halfjaarlijkse toets. Daarnaast bevat De wereld in getallen veel tools om je actief en maximaal bij het observeren te ondersteunen. Alles staat in het teken van tijdige signalering, zodat je achterstanden en rekenproblemen bij elk individueel kind zo vroeg mogelijk kunt voorkomen.

Er is een duidelijke koppeling tussen de les- en toetsdoelen. De lesdoelen van een blok worden zelfstandig geoefend tijdens de weektaak in het volgende blok. Aan het eind van dit volgende blok worden deze lesdoelen getoetst. De toetsdoelen zijn dus altijd de lesdoelen van het vorige blok.

Aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: Eureka

Eureka is de naam van het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk, waarmee elk blok in De wereld in getallen wordt afgesloten. De kinderen zoeken op hun eigen niveau, individueel en samen, naar een oplossing die telkens verrassing, ontdekking of verwondering oproept. Hierbij worden veel 21e-eeuwse vaardigheden ingezet. Met de Eureka’s wordt het wiskundig denken verder ontwikkeld en rekenen de kinderen met plezier.

Rekenmuur