Search

Lijn 3

Didactiek en organisatie

8 leerlijnen verdeeld over 12 thema’s

Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. De 8 leerlijnen zijn lezen, spelling, woordenschat, leesbevordering, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen en wereldoriëntatie.

De letter centraal

Lijn 3 stelt de letter centraal. Zo leren kinderen écht lezen, in plaats van alleen een woordbeeld herkennen.

Op de wandkaarten vind je de nieuwe letter met bijbehorende afbeeldingen. De letterfilmpjes presenteren de letters op een aansprekende manier met beeld en geluid.

Ontdek de wereld

In groep 3 wordt de wereld van kinderen steeds groter. Ze gaan zich afvragen hoe dingen werken.

Lijn 3 speelt hierop in met thema’s die aansluiten op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.

Samen leren lezen

Kinderen zijn actiever als ze in kleine groepjes werken. Daarom heeft Lijn 3 vijf verschillende werkvormen voor samenwerkend leren.

Aan het begin van het schooljaar werken kinderen vooral in tweetallen, later ook in grotere groepjes. Want samen leren lezen leidt tot meer betrokkenheid en meer rendement.

Toon alle gestelde vragen

Doorgaande leerlijn

Lijn 3 sluit uitstekend aan op de tussendoelen van het kleuteronderwijs. Ook de overgang naar de volgende groepen is logisch en soepel.

Kinderen maken kennis met alle onderwerpen van groep 4 en verder: taal, spelling, begrijpend lezen, studerend lezen en voortgezet technisch lezen.

Jaarplanning

Lijn 3 bestaat uit 12 thema’s van 3 weken. Elk thema heeft hetzelfde lesschema.

Dit schema volgt de signaleringsmomenten van het ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’. De uitloopweken geven je ruimte om de planning naar eigen inzicht aan te passen.

Toon alle gestelde vragen

Instructie op eigen niveau

Lijn 3 werkt met 3 verschillende instructie- en verwerkingsniveaus. Alle kinderen profiteren van de gezamenlijke start en afsluiting.

De betere lezers gaan na een korte instructie gelijk aan de slag. De ‘risicolezers’ krijgen extra instructie in kleine groepjes. Zo haal je het beste uit ieder kind.

Toon alle gestelde vragen

Kennis, vaardigheden en toepassen

Spelling

In Lijn 3 is expliciete aandacht voor spelling. Aanvankelijk lezen is namelijk nauw verwant aan spellen. Wanneer kinderen letters leren lezen, willen ze die daarna ook schrijven.

Maar spelling en lezen vereisen wel een verschillende aanpak. Daarom heeft Lijn 3 aparte spellinglessen. Het lesmodel is gericht op oefening en instructie van de leerkracht.

Woordenschat

Kennis van woorden bepaalt voor een belangrijk deel het succes van kinderen op school. Lijn 3 besteedt daarom veel aandacht aan woordenschat.

In de aparte woordenschatlessen leren kinderen nieuwe woorden in de context van het thema. We gebruiken hierbij de beproefde vierfasendidactiek: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren.

Toon alle gestelde vragen

Thematisch, wereldoriënterend

Plezier in lezen

Lezen leer je het best door veel te oefenen. In Lijn 3 is daarom veel aandacht voor leesbevordering. Zo krijgen kinderen plezier in lezen en gaan ze het vanzelf meer doen.

Elk thema heeft een les leesbevordering. Kinderen praten met elkaar over boeken en leren over tekstsoorten.

Mooie verhalen, fraaie illustraties en uiteenlopende soorten tekst: allemaal draagt het bij aan het leesplezier van kinderen. De lees- en prentenboeken zijn dan ook speciaal voor Lijn 3 geschreven door gerenommeerde kinderboekenschrijvers.

Toon alle gestelde vragen

Opbouw en structuur

Steeds beter leren lezen

Het doel van Station Zuid is dat álle kinderen steeds beter leren lezen. Daarom heeft de methode ook een volwaardig aanbod voor de bovenbouw.

In groep 7 en 8 geef help je zwakke lezers met extra instructie voor vloeiend lezen eerder behandelde leesmoeilijkheden. Gemiddelde en sterke lezers oefenen met onderhoud van leesmoeilijkheden en vloeiend lezen. Uiteraard geef je in de bovenbouw ook lessen leesbevordering.

De instructielessen in groep 7 en 8 zijn, net zoals in de eerdere groepen, opgebouwd volgens het IGDI-model. In deze lessen komen vooral lesdoelen aan bod die op vloeiend lezen zijn gericht. 

Extra doelen

Kinderen op 1-ster-niveau krijgen naast de lesdoelen voor vloeiend lezen een extra doel met herhaling van leesmoeilijkheden.

De andere kinderen krijgen in de instructielessen naast vloeiend lezen een onderhoudsprogramma aangeboden op de leesmoeilijkheden. In de even weken is er tijdens de instructie aandacht voor samenlezen. Het 1-ster-kind bereidt de samenleesopdracht met de leerkracht voor.

Toon alle gestelde vragen

Differentiatie en toetsen

Verschillen in tempo en niveau

Verschillen in tempo en niveau

De lesstof voor groep 5-8 is op 2 niveaus geschreven: groep 5-6 en groep 7-8. Om bepaalde kinderen meer uitdaging te bieden hebben alle thema’s van Naut Meander Brandaan niveau- en tempodifferentiatie.

Bij de niveaudifferentiatie spreek je een hoger denkniveau aan. Bij tempodifferentiatie zijn het vooral ICT-vaardigheden die een rol spelen. Voor die opdrachten heb je dus altijd toegang tot internet nodig.


De differentiatie blijkt daarnaast uit de manier waarop kinderen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. In stap 3 en bij de Uitdaging kunnen kinderen laten zien over welke vaardigheden en talenten ze beschikken en hoe ze zich hierin onderscheiden van anderen.

Toetsen van kennis en vaardigheden

Toetsen van kennis en vaardigheden

Met Naut Meander Brandaan toets je kennis én vaardigheden. Per thema heb je 2 momenten waarop je de kinderen kunt beoordelen.

Groep 5 t/m 8

1. Toetsen van kennis
Na les 1 t/m 4 maken de kinderen een toets over het hele thema. De thematoets bestaat uit 10 gesloten vragen. Kinderen bereiden de opdracht voor met het onderdeel ‘Leren voor de toets’ en de diagnostische toets ‘test jezelf’.

2. Toetsen van vaardigheden
Het beoordelen van vaardigheden doe je met de toepassingsopdracht de ‘Uitdaging’. Je beoordeelt zowel het eindproduct van de Uitdaging als de samenwerking. Kinderen reflecteren hierbij zelf op hun werk. Samen met jouw observaties vormt dit het eindresultaat.


De resultaten van de thematoets en de uitdaging geven een goed beeld van de capaciteiten en het niveau van een kind. De thematoets en de registratie van de Uitdaging kun je op papier of digitaal laten maken. Met beide vormen toets je dezelfde doelen.

Groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 zijn er geen wereldoriëntatietoetsen. In groep 4 kun je het resultaat van de toepassingsopdracht gebruiken om vast te stellen of de kinderen de kennis en vaardigheden uit het thema beheersen en kunnen toepassen.

Toon alle gestelde vragen