Search

Leeslink

Didactiek en organisatie

Didactiek

Tekstcentrale aanpak en rijke teksten

Leeslink biedt een grote variatie aan rijke teksten, waarin veel te ontdekken is. De teksten maken de kinderen nieuwsgierig en stimuleren om verder te lezen, te kijken of te luisteren, zonder dat de kinderen de tekst direct volledig hoeven te doorgronden en doorzien. Ze bevorderen bovendien hun kennis van de wereld en diep begrip. Rijke teksten dragen bij aan de ontwikkeling van hun woordenschat en hun lees- en schrijfvaardigheid. Zo krijgen leerlingen gelijke kansen om een sterke taalbasis te ontwikkelen. Tegelijkertijd geven rijke teksten de kinderen inzicht in zichzelf en de wereld. Ze trainen hun geheugen en prikkelen hun verbeelding. Rijke teksten doen een beroep op de hogere denkvaardigheden.

Leesstrategieën zijn een middel

Leesstrategieën zijn een waardevol hulpmiddel om een tekst beter te kunnen begrijpen. In Leeslink maken de leerlingen daarom kennis met leesstrategieën. De leerkracht laat zien hoe deze strategieën kunnen helpen om een tekst beter te begrijpen.

Variatie in tekstsoorten

Leeslink laat leerlingen kennismaken met een breed aanbod van verschillende tekstsoorten. Denk aan informatieve en fictieve teksten, zoals instructieteksten, gedichten, teksten van internetfora, gebruiksaanwijzingen, betogen, interviews, et cetera. Deze variatie in tekstsoorten maakt de lessen afwisselend.

Motiverend voor kinderen

Leeslink wakkert het enthousiasme van de kinderen aan:

  • De onderwerpen die aan bod komen, sluiten aan bij de actualiteit en de belevingswereld van de leerlingen.
  • In de rijke teksten kunnen kinderen veel ontdekken. Dat smaakt naar meer!
  • Iedere les is anders door een variatie aan tekstsoorten en onderwerpen.
  • De activerende didactiek stimuleert kinderen om samen aan de slag te gaan met de teksten.

Verdiepend lezen

De volledig vernieuwde Leeslink zet kinderen aan het denken. Dat is belangrijk, omdat dit proces de hersenen activeert. De vragen bij de les verleiden de kinderen om nog eens in de tekst te duiken en die met aandacht (verdiepend) te lezen. Leeslink doet dat door de nadruk te leggen op de Higher Order Thinking Skills (HOTS). Bij deze vragen gaat het om het afleiden van informatie die niet letterlijk in de tekst staat. Het zijn vragen die aanzetten tot redeneren, ordenen, beargumenteren, vergelijken, verklaren of beschrijven. De leerkracht speelt in dit proces van (samen) nadenken over de tekst een essentiële rol. Hij geeft instructie, doet voor (modelt), luistert, observeert en stelt de juiste vragen. Hij zet het denkproces bij de kinderen in de steigers (scaffolding). De zwakke lezers geeft hij ondersteuning, de sterkste lezers daagt hij uit. De handleiding ondersteunt de leerkracht hierbij. Bij alle stappen voor, tijdens en na de lessen krijgt de leerkracht ondersteuning én ruimte voor eigen keuzes.

Activerende didactiek

Praten over een tekst is een effectieve manier om tot tekstbegrip te komen. Een gesprek leidt tot een verbreding van de achtergrondkennis en een verfijning van de waardering en beleving van de tekst. Een medeleerling kan op basis van dezelfde tekst tot een ander inzicht komen. De vraagstelling is ook hier van wezenlijk belang: deze moet leiden tot inzicht in de tekst. Gesprekken vinden elke les plaats: met de leerkracht of samen met één of meer medeleerlingen.

Deze gesprekken geven de leerkracht waardevolle inzichten in het denkproces van de leerlingen. Deze inzichten zijn belangrijk voor de evaluatie van het leesbegrip.  


Organisatie

Jaarplanning

Binnen Leeslink werken we met 4 blokken van 9 weken. In de lessen 1 tot en met 7 passen we elke week een specifieke strategie toe. Binnenkort vind je hier meer informatie over les 8 en 9.

Lesduur

In de weken 1 tot en met 7 is er wekelijks één les van ongeveer 45 minuten. Deze is kerndoeldekkend. Daarnaast bieden we suggesties voor opdrachten om in diezelfde week een tweede les te kunnen geven.

Verschijning

Elke week verschijnt er een nieuwe les voor niveau 1 (groep 4, vanaf januari), niveau 2 (groep 5/6) en niveau 3 (groep 7/8).


Differentiatie

Begrijpend lezen voor iedereen

Rijke teksten zijn voor alle leerlingen belangrijk, juist ook voor zwakke lezers. Omdat de tekstgerichte vragen vooral een beroep doen op de hogere denkordes, kunnen alle kinderen hier op hun eigen manier mee aan de slag. We dagen leerlingen uit om hardop te denken en zelf tot een antwoord te komen. Ook door de samenwerking met (afwisselende) maatjes blijft de groep tijdens een les bijeen.

Zwakke lezers

Problemen op het gebied van begrijpend lezen kunnen verschillende oorzaken hebben. Om de juiste begeleiding te bieden, is het belangrijk om hierin een onderscheid te maken. Binnen Leeslink onderscheiden we vier typen zwakke lezers:

  1. kinderen met een vertraagde technische leesontwikkeling
  2. kinderen met een geringe woordenschat en achtergrondkennis
  3. kinderen met geringe begripsvaardigheden
  4. kinderen die op al deze gebieden zwak zijn

We bieden de leerkracht praktische handvatten om deze verschillende typen vooraf en tijdens de les optimaal te ondersteunen, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de les. Daarnaast bieden we de leerkracht handvatten en adviezen om gericht te werken aan de verschillende oorzaken.

Sterke lezers

De rijke teksten, de Higher Order Thinking Skills (HOTS) vragen en de opdrachten bieden voor sterke lezers voldoende uitdaging.