Search

Join in

Didactiek en organisatie

Stap voor stap Engels leren

Join in volgt de leeftijdsontwikkeling van kinderen. In de onderbouw leren ze Engels zoals ze hun moedertaal hebben geleerd: door te luisteren en hierop te reageren. In de bovenbouw komt hier spreken, lezen en schrijven bij. Met de speciale Unit Zero maak je de kinderen aan het begin van elk leerjaar snel vertrouwd met de Engelse les. En door de vaste opbouw en overzichtelijke structuur is Join in heel makkelijk te organiseren.

Kerndoelen en referentieniveaus

Join in voldoet aan de kerndoelen en het referentieniveau A1 voor Engels in het basisonderwijs. Alles is aanwezig om uit te komen op minimaal A2-niveau aan het eind van groep 8. Zo bereid je kinderen nog beter voor op het voortgezet onderwijs.

Taaldomeinen

Join in bestaat uit 4 taaldomeinen die voortdurend met elkaar verbonden zijn. Luisteren en spreken staan in alle groepen centraal. Vanaf groep 5 en 6 wordt de methode uitgebreid met lezen. In groep 7 en 8 leren kinderen ook schrijven in het Engels.

Leren door luisteren en doen

Join in werkt met Total Physical Response (TPR). Deze techniek gaat ervan uit dat je een tweede taal het best leert zoals je ook je moedertaal hebt geleerd. En dat is: door te luisteren en daarna te reageren met een actie. Als leerkracht speel je een belangrijke rol omdat je de opdrachten voordoet. TPR komt aan bod in elke les, handleiding en digibordapplicatie.

Classroom language

Tijdens de lessen spreek je alleen maar Engels. Zo wordt Engels ook voor de kinderen heel normaal. De taal krijgt meteen een functie: een bruikbaar communicatiemiddel in een echte situatie. Ook de handleiding is Engels.

Grote woordenschat

Bij het leren van een nieuwe taal hoort het opbouwen van een grote woordenschat. Met Join in komen de kinderen veel in aanraking met nieuwe woorden, zodat ze zich deze snel eigen maken. Woordenschat speelt dan ook een grote rol in elk domein van Join in.

Toon alle gestelde vragen

Kennis, vaardigheden en toepassen

Jaarprogramma en units

Het jaarprogramma van Join in omvat 28 weken in groep 1 t/m 6 en 34 weken in groep 7 en 8. Dit is verdeeld in units van 4 weken. Groep 7 en 8 hebben units van 5 weken vanwege een toegevoegde toetsles. Elke groep begint het schooljaar met de Unit Zero. Per unit biedt Join in 2 CLIL-lessen aan.

Unit Zero

Elk leerjaar begint met een speciale start-unit: Unit Zero. Tijdens deze unit maken de kinderen kennis met de Engelse les van Join in. Zo raken ze vertrouwd met een Engelssprekende leerkracht en leren ze de methode kennen.

Opbouw onderbouw

In groep 1 t/m 4 heeft elke unit dezelfde opbouw. Deze behandelt 1 van de 12 overkoepelende thema’s van Join in. Je werkt 4 weken met hetzelfde onderwerp. Per week zijn er 3 lessen van 20 minuten.

Kies je voor een minimaal programma? Dan geef je alleen de eerste les van de week.

Meer informatie

Opbouw bovenbouw

In groep 5 en 6 omvat elke unit 4 weken. De opbouw is steeds hetzelfde: 1 les van 35 minuten en 1 opdracht van 10 minuten. Groep 7 en 8 hebben in de vijfde week een extra toetsles van 35 minuten. In week 1 en 3 van elke unit biedt Join in een CLIL-les aan.

Actieve werkvormen

Elke les heeft een actieve werkvorm. De kinderen komen letterlijk van hun stoel en spreken veel Engels. Ook de instructie voor de activiteit is in het Engels. Zo kun je de kinderen helpen en begeleiden waar nodig.

Herkenbare context en concreet eindresultaat

Join in gaat over dagelijkse onderwerpen die boeien en verwonderen. De kinderen werken toe naar een concreet eindresultaat, zoals een product of presentatie. Zo brengen ze de geleerde kennis meteen in praktijk.

CLIL-lessen

Het aanbieden van andere vakken in het Engels is een voorwaarde voor een VVTO-keurmerk. Je kunt een reguliere les vervangen door een CLIL-les van Join in. In de bovenbouw biedt elke unit van Join in twee optionele CLIL-lessen aan voor de volgende vakken:
- geschiedenis
- aardrijkskunde
- muziek
- handvaardigheid
- gym of drama

Toon alle gestelde vragen

21e-eeuwse vaardigheden

Kinderen helpen elkaar naar een hoger niveau

Join in bevat veel opdrachten en activiteiten. De kinderen werken steeds in verschillende groepjes. Ze leren goed samenwerken in een team én ontwikkelen hun zelfvertrouwen.

Natuurlijke differentiatie

In de onderbouw past elk kind de geleerde kennis toe in een activiteit. De kinderen in de bovenbouw werken toe naar een eindresultaat, bijvoorbeeld een product of presentatie. Omdat elk kind op zijn eigen niveau spreekt en schrijft, ontstaat natuurlijke differentiatie.

Taken op 3 niveaus

In het werkboek voor de bovenbouw zijn de taken verdeeld in 3 niveaus. Alle kinderen beginnen met de 1-steropdrachten. Vervolgens maken ze opdrachten op 2- en 3-sterrenniveau tot de tijd om is. Zo werken ze in hun eigen tempo door de stof heen.

Toon alle gestelde vragen

Thematisch, wereldoriënterend

Evaluatie en toetsing

Met het observatieformulier ken je een waardering toe aan de vaardigheden van elk individueel kind. Elke jaargroep heeft hiervoor specifieke formulieren. Voor groep 7 en 8 zijn er toetsen.

Aansluiting op VO

Join in zet hoger in dan alleen de kerndoelen van A1-niveau. De methode geeft je alle mogelijkheden om uit te komen op minimaal niveau A2 aan het eind van groep 8.

Bovendien zijn de kinderen gewend aan een Engelssprekende leerkracht. Dit geeft ze het zelfvertrouwen om zelf ook Engels te spreken. Met Join in geef je kinderen een vliegende start in het voortgezet onderwijs!

Toon alle gestelde vragen

Opbouw en structuur

Thema-opbouw

Thema-opbouw

Elk thema duurt twee weken en telt maximaal 6 lessen: 3 reguliere lessen en 3 lessen voor herhaling, de toets en de 'Uitdaging'. De reguliere lessen duren 50 minuten. De Uitdaging duurt 100 minuten. Een thema in groep 3 en 4 bestaat uit 3 korte lessen. Aan het begin van elk thema prikkel je de nieuwsgierigheid van de kinderen met een kijkplaat. Samen met kinderen verken je daarmee het thema-onderwerp.

De 3 reguliere lessen bestaan steeds uit 3 stappen. In stap 1 maken we kennis met het onderwerp van de les, aan de hand van een beeld uit de media. In stap 2 volgt de kennisopbouw. Kinderen beantwoorden zelfstandig uitdagende vragen over het onderwerp, zodat ze tot echt begrip komen. In stap 3 oefenen de kinderen vaardigheden, steeds één per les. Daarmee verankeren en verbreden ze de kennis uit de les en ontwikkelen ze vaardigheden die ze ook in andere situaties kunnen inzetten om hun doelen te bereiken.

Les 4 bestaat uit een samenvattingsanimatie en handige oefening: 'test jezelf'. In les 5 neem je de kennistoets af.

In de Uitdaging passen de kinderen de kennis en de vaardigheden uit het thema toe aan de hand van een uitdagende vraag of opdracht. Ze werken samen aan een concreet eindproduct, waarvan ze zelf de invulling bepalen. Je kunt de Uitdaging over 2 of 3 lessen verdelen, of in één keer doen op een vrijdagmiddag. Het is een leuke en zinvolle afsluiting van een boeiend thema.

Aan het eind van de Uitdaging reflecteren kinderen op hun eigen werk. Zij geven zichzelf punten voor resultaat en samenwerking. Jij geeft elk kind ook een score op basis van observaties. De eindscore helpt je om de kinderen te toetsen op de 21e eeuwse vaardigheden. Per thema beoordeel je ieder kind op de ontwikkeling van kennis in de toets en de vaardigheden in de Uitdaging. Bekijk in dit filmpje hoe groep 6 werkt aan de Uitdaging ‘Hoe bouw ik een zo hoog mogelijke toren van papier?’

Structuur bovenbouw

Naut Meander Brandaan geeft je de zekerheid van een compleet aanbod en de flexibiliteit van losse thema’s (in losse leerwerkboekjes). Je kunt de thema’s in je eigen volgorde behandelen. De bovenbouw van Naut Meander Brandaan bestaat uit 2 niveaus: groep 5-6 en groep 7-8.

Voor elk niveau zijn er per vak 10 thema’s die je over 2 schooljaren kunt verdelen. Elk thema heeft zijn eigen aparte leerwerkboekje. Deze lesstof is ook beschikbaar in de verwerkingssoftware. Dit alles wordt ondersteund met digibordsoftware.

Samenwerking met ANWB

We hebben Let’s go! samen met de ANWB ontwikkeld. De verkeerslessen sluiten dan ook naadloos aan op de praktijkdag Streetwise van de ANWB.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Differentiatie en toetsen

Verschillen in tempo en niveau

Verschillen in tempo en niveau

De lesstof voor groep 5-8 is op 2 niveaus geschreven: groep 5-6 en groep 7-8. Om bepaalde kinderen meer uitdaging te bieden hebben alle thema’s van Naut Meander Brandaan niveau- en tempodifferentiatie.

Bij de niveaudifferentiatie spreek je een hoger denkniveau aan. Bij tempodifferentiatie zijn het vooral ICT-vaardigheden die een rol spelen. Voor die opdrachten heb je dus altijd toegang tot internet nodig.


De differentiatie blijkt daarnaast uit de manier waarop kinderen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. In stap 3 en bij de Uitdaging kunnen kinderen laten zien over welke vaardigheden en talenten ze beschikken en hoe ze zich hierin onderscheiden van anderen.

Toetsen van kennis en vaardigheden

Toetsen van kennis en vaardigheden

Met Naut Meander Brandaan toets je kennis én vaardigheden. Per thema heb je 2 momenten waarop je de kinderen kunt beoordelen.

Groep 5 t/m 8

1. Toetsen van kennis
Na les 1 t/m 4 maken de kinderen een toets over het hele thema. De thematoets bestaat uit 10 gesloten vragen. Kinderen bereiden de opdracht voor met het onderdeel ‘Leren voor de toets’ en de diagnostische toets ‘test jezelf’.

2. Toetsen van vaardigheden
Het beoordelen van vaardigheden doe je met de toepassingsopdracht de ‘Uitdaging’. Je beoordeelt zowel het eindproduct van de Uitdaging als de samenwerking. Kinderen reflecteren hierbij zelf op hun werk. Samen met jouw observaties vormt dit het eindresultaat.


De resultaten van de thematoets en de uitdaging geven een goed beeld van de capaciteiten en het niveau van een kind. De thematoets en de registratie van de Uitdaging kun je op papier of digitaal laten maken. Met beide vormen toets je dezelfde doelen.

Groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 zijn er geen wereldoriëntatietoetsen. In groep 4 kun je het resultaat van de toepassingsopdracht gebruiken om vast te stellen of de kinderen de kennis en vaardigheden uit het thema beheersen en kunnen toepassen.

Toon alle gestelde vragen

Evaluatie en toetsing

Met het observatieformulier ken je een waardering toe aan de vaardigheden van elk individueel kind. Elke jaargroep heeft hiervoor specifieke formulieren. Voor groep 7 en 8 zijn er toetsen.

Aansluiting op VO

Join in zet hoger in dan alleen de kerndoelen van A1-niveau. De methode geeft je alle mogelijkheden om uit te komen op minimaal niveau A2 aan het eind van groep 8.

Bovendien zijn de kinderen gewend aan een Engelssprekende leerkracht. Dit geeft ze het zelfvertrouwen om zelf ook Engels te spreken. Met Join in geef je kinderen een vliegende start in het voortgezet onderwijs!

Toon alle gestelde vragen