Ambities waarmaken met rekenonderwijs van de toekomst

“Kinderen zouden veel beter kunnen rekenen zegt inspectie”

Bron: NOS

Uit het onderzoek Peil.Rekenen-Wiskunde van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de rekenvaardigheid van groep 8-leerlingen in de periode 2011-2019 een stijgende lijn laat zien. Dat is mooi nieuws, maar de in 2010 vastgestelde ambities ten aanzien van het gewenst uitstroomniveau zijn nog niet behaald. Hier liggen nog ontwikkelpunten voor de toekomst. In de nieuwe generatie Malmberg rekenmethodes die sinds 2019 op de markt zijn, zijn de belangrijkste aandachtspunten uit het rapport verwerkt.

Rekendidactiek

In deze rekenmethodes is een nieuwe rekendidactiek uitgewerkt die inspeelt op de aandachtspunten uit het onderzoek. Zo wordt het belang van evenwichtig rekenen, goed observeren, verfijnde differentiatie en het bouwen aan een solide rekenfundament onderschreven. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van drie didactische modellen uit het Protocol ERWD die volgens rekenexperts bijdragen aan een betere rekendidactiek, namelijk het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

Observeren

Een cruciaal onderdeel in de nieuwe rekendidactiek is doelgericht observeren. De drie modellen, vertaald naar concrete, praktische middelen, ondersteunen de leerkracht daarbij. Observaties brengen snel en scherp de onderwijsbehoeften van álle kinderen in beeld. Het garandeert dat kleine rekenproblemen niet groter worden en dat goede prestaties worden beloond. Preventie en uitdaging tegelijk.

Inspelen op verschillende onderwijsbehoeften

Je wil als leerkracht uiteraard tegemoetkomen aan de verschillen die je tussen kinderen observeert. Ook dat is standaard verwerkt in de nieuwe rekenmethodes. Zo zijn er voor de rekensterke kinderen denkvragen gericht op hogere orde denkvaardigheden en is er voor de begaafde rekenaar de compacte route: het kind zet grotere stappen in de leerlijn waarbij het wel de instructie volgt, maar minder opgaven in het reguliere materiaal maakt. In de vrijgekomen tijd werken ze aan verrijkende leerstof of met uitdagende projecten van RekenXL.

Vanaf groep 6 worden de doelen op F en S niveau aangeboden. Daarbij richt de instructie en verlengde instructie zich zeker niet automatisch op F-niveau, maar juist op S-niveau omdat de doelen immers nieuw zijn.

In de digitale omgeving wordt adaptief gewerkt waardoor de oefeningen continu worden aangepast aan het niveau van het kind. Vanuit een convergente basis wordt toegewerkt naar divergente verwerking aansluitend op het niveau van de kinderen. Door het inzicht en overzicht dat het dashboard biedt worden leerkrachten ondersteund om in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeftes.

Lees meer over onze visie op goed rekenonderwijs in de whitepaper Het rekenonderwijs van de toekomst

Of lees meer over De wereld in getallen en Pluspunt .