End User License Agreement Digitale Leermiddelen Malmberg MBO

BELANGRIJK

Lees de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door voordat u met dit Digitale Leermiddel gaat werken.

Door het vakje aan te vinken gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Wanneer u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst en het vakje niet aanvinkt, kan de registratie niet worden voltooid. Als u de registratie voltooit en dit Digitale Leermiddel gebruikt, betekent het dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst.

LICENTIEVERLENGING

Door de aanschaf van de licentie verkrijgt u het gebruiksrecht voor één gebruiker. Dit is geen koopovereenkomst. U bent door de aanschaf van deze licentie dus geen eigenaar van dit Digitale Leermiddel. Dit Digitale Leermiddel blijft eigendom van Malmberg BV. Het gebruiksrecht is niet-exclusief en niet overdraagbaar. Onder dit Digitale Leermiddel wordt verstaan: alle in de database aanwezige programma's, inhouden en gegevensbestanden.

LICENTIEPERIODE

Deze licentie is beperkt tot de bij aanschaf overeengekomen periode. Na het verlopen van deze periode is het niet toegestaan dit Digitale Leermiddel langer te gebruiken. De licentieperiode gaat in op het moment waarop u de registratie voltooit.

In geval van verlenging van een bestaande licentie wordt de vervaldatum van de oude licentie overschreven.

AUTEURSRECHT EN BEPERKINGEN

Dit Digitale Leermiddel en alle inhouden worden beschermd door wetten van intellectuele eigendom en door internationale verdragsbepalingen. Op dit Digitale Leermiddel rust auteursrecht. Malmberg BV is als uitgever van dit product als zodanig bevoegd om het gebruiksrecht zoals omschreven in deze overeenkomst te verlenen. Het eigendomsrecht op dit Digitale Leermiddel (inclusief alle onderdelen) en het intellectuele eigendomsrecht berusten bij Malmberg BV of haar leveranciers en zijn als zodanig beschermd door het wettelijke auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen het databankenrecht.

GEBRUIK

Het is niet toegestaan dit Digitale Leermiddel of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren anders dan hierna aangegeven.
Het is niet toegestaan deze licentie te vervreemden op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan toegang tot dit Digitale Leermiddel te verhuren of in huurkoop te geven of op enig andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens voor uw eigen gebruik.
Het is niet toegestaan dit Digitale Leermiddel te decompileren, disassembleren of te ontsleutelen. Evenmin is het toegestaan om data, direct gegenereerd met het systeem te kopiëren, te verhuren, te verkopen, over te dragen of in sublicentie ter beschikking te stellen. Onder data wordt hier onder andere verstaan teksten, toetsvragen, beeldmateriaal, audio- en videobestanden, enzovoort zowel in gedrukte als in digitale vorm. Afdrukken mogen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gemaakt. Het is leerlingen toegestaan om onderdelen van dit Digitale Leermiddel (bijvoorbeeld bronnen en bestanden) te gebruiken voor eigen werkstukken en/of presentaties, ook in digitale vorm. Het is niet toegestaan om (onderdelen van) dit Digitale Leermiddel te plaatsen op internet, ook niet als onderdeel van een werkstuk of presentatie. Eigen werkstukken en/of presentaties waarin onderdelen zijn verwerkt van dit Digitale Leermiddel mogen evenmin op internet worden geplaatst of in thuis- of schoolomgeving worden vermenigvuldigd, ook niet in digitale vorm.

BEPERKTE GARANTIE

Malmberg BV garandeert jegens de klant ten aanzien van de software en services de uiterste zorg, zowel met betrekking tot kwaliteit als stiptheid in acht te nemen. Malmberg BV kan niet garanderen dat de software foutloos of zonder onderbrekingen werkt of dat alle gebreken worden hersteld. Malmberg BV garandeert dat de internetsite waarop dit Digitale Leermiddel staat zo optimaal mogelijk beschikbaar is. Andere dan bovenomschreven garantie wordt door Malmberg BV niet gegeven.
Op de verkoopdocumentatie staan de minimale systeemvereisten vermeld. Voor andere dan vermelde systemen/versies kan Malmberg BV geen garantie geven.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Malmberg BV sluit alle aansprakelijkheid voor schade - zowel directe als indirecte - ten gevolge van defecten in dit Digitale Leermiddel uit. Voor zover deze clausule rechtens niet overeengekomen kan worden dan wel onder de omstandigheden van het geval geen of slechts gedeeltelijke werking heeft, zal de aansprakelijkheid van Malmberg BV zich beperken tot het bedrag van de aankoopprijs van de licentie, welke door de gebruiker werd betaald. Malmberg BV heeft bij de ontwikkeling van dit Digitale Leermiddel gestreefd naar volledigheid en juistheid van de informatie welke is opgenomen in dit Digitale Leermiddel, maar kan de volledige juistheid niet garanderen. Malmberg BV is als zodanig niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de informatie. Malmberg BV is gerechtigd in tussentijdse releases gegevens aan te passen of te vervangen door andere, actuelere en/of aanvullende informatie.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Versie 1.0/2016/© Malmberg BV
Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.